1. És laktak a népnek nagyjai Jeruzsálemben, a többi nép pedig – sorsot vetettek, hogy behozzanak egyet tíz közül, hogy Jeruzsálemben, a szent városban lakjék, a kilenc rész pedig a városokban.

2. És megáldotta a nép mindazon embereket, akik fölajánlkoztak, hogy Jeru­zsálemben lakjanak.

3. És ezek a tartomány fejei, akik Jeruzsálemben laktak; Jehúda városaiban pedig laktak, ki-ki az ő bir­tokán, városaikban, az izraeliták, a papok s a leviták s a szentélyszolgák meg Salamon szolgáinak fiai.

4. És Jeruzsálemben laktak Jehúda fiai közül meg Benjámin fiai közül. Jehúda fiai közül: Atája, Uzzija fia, Zekarja fia, Amarja fia, Sefatja fia, Máhalalél fia, Pérecz fiai közül;

5. meg Máaszéja, Bárúkh fia, Kol-Chóze fia, Chazája fia, Adája fia, Jójárib fia, Zekharja fia, a Silóni fia.

6. Mind a Pérecz fiai, kik Jeruzsálemben laktak, négyszázhatvan­nyolc, derék férfiak.

7. És ezek Benjámin fiai: Szallú, Mesullám fia, Jóéd fia, Pedája fia, Kólája fia, Máaszéja fia, Itiél fia, Jesája fia;

8. és utána Gabbáj, Szalláj, kilencszázhuszonnyolc;

9. és Jóél, Zikri fia, előljárójuk volt, Jehúda, Haszenúa fia pedig a város fölött mint második.

10. A papok közül: Jedája, Jójárib fia, Jákhin;

11. Szerája, Chilkija fia, Mesullám fia, Czádók fia, Me­rájót fia, Achítúb fia, az Isten házának fejedelme;

12. és testvéreik, akik a ház munkáját végzik, nyolcszáz­huszonkettő. És Adája, Jeróchám fia; Pelalja fia, Amczí fia, Zekharja fia, Paschúr fia, Malkija fia;

13. és testvé­rei, atyai házak fejei, kétszáznegyvenkettő. És Amáse­szaj, Azarél fia, Achzaj fia, Mesillémót fia, Immér fia;

14. és testvéreik, derék vitézek, százhuszonnyolc. Elől­járójuk pedig Zabdiél, Haggedólim fia.

15. És a le­viták közül: Semája, Chassúb fia, Azríkám fia, Chasabja fia, Bunni fia volt;

16. Sabbetaj pedig és Józábád, az Isten házának külső munkálatai fölött, a leviták fejei közül;

17. s Mattanja, Míkha fia, Zabdi fia, Ászáf fia, feje a dicsérő éneknek, aki hálamondásra szólít az imádságnál, meg Bakbukja, mint második testvérei kö­zül, s Abda, Sammúa fia, Gálál fia, Jedútún fia.

18. Mind a leviták a szent városban: kétszáznyolcvannégy.

19. És a kapuőrök: Akkúb, Talmón és testvéreik, akik a ka­pukban őrködnek: százhetvenkettő.

20. És a többi izrae­liták, papok, leviták, mind a Jehuda városaiban, ki-ki az örökségében.

21. A szentélyszolgák pedig laktak az Ófe­len, és Czícha meg Gispa a szentélyszolgák fölött vol­tak.

22. És a leviták előljárója Jeruzsálemben: Uzzi, Báni fia, Chasabja fia, Mattanja, Míkha fia, Ászáf fiai az énekesek közül, az Isten házának munkája élén.

23. Mert a király rendelete volt számukra és biztos illetmény az énekesek számára, a mindennapi a maga napján.

24. És Petachja, Mesézábél fia, Zérach, Jehúda fia fiai közül, a király meghatalmazottja volt a népnek minden ügyé­ben.

25. S ami a falvakat illeti, mezőikön, Jehúda fiai közül laktak Kirjat-Arbában és leányvárosaiban, Dí­bónban és leányvárosaiban, Jekabczeélben és falvai­ban;

26. Jésúában, Móládában, Bét-Péletben;

27. Chaczár-­Súálban, Beér-Sébában és leányvárosaiban;

28. Cziklág­ban, Mekhónában és leányvárosaiban;

29. Én-Rimmónban, Czoreában, Jarmútban;

30. Zánóach, Adullám és falvaik, Lákhis és mezői, Azéka és leányvárosai, táboroztak Beér-­Sébától Hinnóm völgyéig.

31. Benjámin fiai pedig Gébá­tó1 kezdve: Mikhmás, Ajja, Bét-Él és leányvárosai;

32. Anátót, Nób, Ananja;

33. Cháczór, Ráma, Gittájim;

34. Chádíd, Czebóim, Neballát;

35. Lód, Ónó, a mester­emberek völgye.

36. És a leviták közül Jehúdához való szakaszok Benjáminhoz tartoztak.

Megszakítás