1. És ezek a papok, meg leviták, akik fölmentek Zerubbábellel, Sealtiél fiával és Jésúával: Szerája, Jírmeja, Ezra;

2. Amarja, Mallúkh, Chattús;

3. Sekhanja, Rechúm, Merémót;

4. Iddó, Ginnetój, Abija;

5. Mijjámin, Máadja, Bilga;

6. Semája, Jójáríb, Jedája;

7. Szallú, Ámok, Chil­kija, Jedája. Ezek a papok fejei és testvéreik Jésúa napjaiban.

8. És a leviták: Jésúa, Binnúj, Kadmíél, Sérébja, Jehúda, Mattanja; ő és testvérei a hálaének fölött.

9. És Bakbukja meg Unni, az ő testvéreik, velük szemben osztályok szerint.

10. És Jésúa nemzette Jójá­kímot, és Jójákím nemzette Eljásíbot és Eljásíb nem­zette Jójádát;

11. és Jójádá nemzette Jónátánt és Jóná­tán nemzette Jaddúát.

12. És Jójákím idejében voltak papok, atyai házak fejei: Szerájától Merája, Jirmejától Chananja;

13. Ezrától Mesullám, Amarjától Jehóchánán;

14. Melíkhútól Jónátán, Sebanjától József;

15. Chárimtól Adna; Merájóttól Chelkaj;

16. Iddótól Zekharja; Ginnetón­tól Mesullám;

17. Abijától Zikhri: Minjámintól, Móadjá­tól Piltaj;

18. Bilgától Sammúa; Semájától Jehónátán;

19. Jójáribtól Mattenaj; Jedájától Uzzi;

20. Szallajtól Kal­laj; Amóktól Éber;

21. Chilkijától Chasabja; Jedájától Netanél.

22. A leviták Eljásib, Jojádá, Jóchánán és Jad­dúa napjaiban föl voltak írva, az atyai házak fejei, a papok is a perzsa Dárjáves uralmáig.

23. Lévi fiai, az atyai házak fejei, föl vannak írva a krónika könyvében; még pedig Jóchánánnak, Eljásib fiának, napjaiig;

24. S a leviták fejei: Chasabja, Sérébja, Jésúa Kadmíél fia, meg testvéreik velük szemben, dicsérő énekre s hálamondásra Dávidnak, az Isten emberének pa­rancsolata szerint; osztály osztály mellett.

25. Mattanja; Bakbukja, Óbadja, Mesullám, Talmón, Akkúb kapu­őrök, őrizetet tevők a kapuk tárházaiban.

26. Ezek voltak Jójákimnak, Jésúa, Jóczádák fia fiának napjaiban s Ne­chemja, a helytartó s Ezra pap, az írástudó napjaiban.

27. És Jeruzsálem falának fölavatásakor fölkeresték a levitákat mind a helyeikből, hogy bevigyék őket Jeru­zsálembe, hogy tartsanak felavatást meg örömünnepet háladalokkal meg énekkel, cimbalmokkal, lantokkal és hárfákkal.

28. És egybegyűltek az énekesek fiai, még pedig a Jeruzsálem körül levő kerületből és a Netófa­beliek falvaiból;

29. és Bet-Gilgálból és Gébá meg Azmávet mezőiről, mert falvakat építettek maguknak az éneke­sek Jeruzsálem körül.

30. És megtisztálkodtak a papok és a leviták; és megtisztították a népet meg a kapukat és a falat.

31. És fölvonultattam Jehúda nagyjait a fal fölé s fölállítottam két nagy hálakart s meneteket, jobbra a falon fölül, a szemét kapuja felé.

32. És ment utánuk Hósája s Jehúda nagyjainak fele;

33. és Azarja, Ezra, Mesullám;

34. Jehúda és Benjámin, meg Se­mája és Jirmeja.

35. És a papok fiai közül trombitákkal Zekharja, Jónátán fia, Semája fia, Mattanja fia, Mi­khája fia, Zakkúr fia, Ászáf fia;

36. és testvérei: Semája, Azarél, Milelaj, Gilelaj, Máaj, Netanél, Jehúda, Cha­náni, Dávidnak, Isten emberének hangszereivel; Ezra, az írástudó pedig előttük volt.

37. És a forrás ka­puja felé egyenesen maguk előtt fölmentek Dávid vá­rosának lépcsőin a falhoz való feljáraton Dávid házán fölül egészen a víz kapujáig keleten.

38. A második hála­kar pedig, amely átellenben ment – annak én men­tem utána – s a nép fele a falon fölül, a kemencék tornya felől egészen a széles falig;

39. és Efraim kapuja felől a régi kapu felé s a halak kapuja felé és Chana­nél tornyánál meg a Méa tornyánál egészen a juhok kapujáig, és megállottak az őrség kapujában.

40. És meg­állt a két hálakar az Isten házánál, én is, meg a vezérek fele én velem;

41. és a papok: Eljákim, Máaszéja, Min­jámín, Mikhája, Eljóénaj, Zekharja, Chananja, trombiták­kal,

42. és Máaszéja, Semája, Eleázár, Uzzi, Jehóchánán, Malkija, Élám és Ézer. És hangjukat hallatták az éne­kesek, Jizrachja pedig volt az előljáró.

43. És áldoztak ama napon nagy vágóáldozatokat s örvendeztek, mert Isten megörvendeztette őket nagy örömmel; s a nők és a gyermekek is örvendeztek; és elhallatszott Jeru­zsálem öröme messzire.

44. És kirendeltettek ama napon férfiak a kamarák fölé, az adományok, zsengék és tizedek tárházai szá­mára, hogy azokban gyűjtsék össze a városok mezői szerint a tanban elrendelt illetményeket a papok és leviták részére, mert Jehúdának öröme telt a papokban s levitákban, kik ott álltak,

45. és őrizték Istenük őrizetét s a tisztaság őrizetét, az énekesek s kapuőrök is, Dá­vidnak és fiának, Salamonnak parancsolata szerint.

46. Mert Dávidnak és Ászáfnak, hajdanta az énekesek fejének napjai óta volt dicsérő dal és hálamondás az Istennek tiszteletére.

47. És egész Izraél Zerubbábel nap­jaiban és Nechemja napjaiban adta az énekesek és a kapuőrök illetményeit, a mindennapit a maga napján; és juttattak szent részt a levitáknak s a leviták juttat­tak szent részt Áron fiainak.

Megszakítás