1. És fölkelt Eljásib a főpap, meg testvérei a papok s építették a juhok kapuját, ők szentelték azt meg s felállították ajtóit; egészen a száznak tornyáig – azt meg­szentelték – s egészen a Chananél tornyáig.

2. Oldala mellett építettek Jerichó emberei; s oldala mellett épí­tett Zakkúr, Imri fia.

3. A halak kapuját építették Sze­náa fiai, ők gerendázták azt s fölállították ajtóit, zárait és reteszeit.

4. Mellettük erősködött Merémót, Urija fia, Ha­kócz fia; s mellettük erősködött Mesullám, Berekhja fia, Mesézabél fia; s mellettük erősködött Czádók, Báana fia.

5. S mellettük erősködtek a Tekóabeliek; de hatal­masaik nem vitték be nyakukat Uruk szolgálatába.

6. Az óváros kapuján erősködtek Jojádá, Pászéach fia, és Me­sullám, Beszódja fia; ők gerendázták azt s fölállítot­ták ajtóit, zárait és reteszeit.

7. S mellettük erősködött a gibeóni Melatja s a merónóti Jádón; Gibeón s Miczpa emberei, a Folyamontúl helytartójának székéhez valók.

8. Mellette erősködött Uzziél, Charhaja fia, ötvösök; s mellette erősködött Chananja, a kenőcskeverők közül való, s megerősítették Jeruzsálemet a széles falig.

9. És mellettük erősködött Refája, Chúr fia, Jeruzsálem kerü­lete felének főtisztje.

10. És mellettük erősködött Jedája Charúmaf fia, még pedig házával szemben; s mellette erősködött Chattús, Chasabneja fia.

11. Egy második sza­kaszon erősködött Malkija, Chárim fia s Chassúb, Páchat­Móáb fia meg a kemencék tornyán.

12. És mellette erősködött Sallúm, Hallóchés fia, Jeruzsálem kerülete felének főtisztje; ő s leányai.

13. A Völgy kapuján erős­ködött Chánún, meg Zánóach lakói; ők építették s fölállították ajtóit, zárait és reteszeit és ezer könyöknyit a falból, a szemét kapujáig.

14. S a szemét kapuján erősködött Malkija, Rékháb fia, Bét-Hakérem kerületének főtisztje; ő építi s fölállítja ajtóit, zárait és reteszeit.

15. A forrás kapuján pedig erősködött Sallún, Kol-Chóze fia, Miczpa kerületének főtisztje; ő építi, betetőzi s föl­állítja zárait és reteszeit és a falat a király kertjé­hez való vízvezeték tavánál, egészen a lépcsőkig, amelyek leszállnak Dávid városából.

16. Utána erőskö­dött Nechemja, Azbúk fia, Bét-Czúr kerülete felének főtisztje, egészen Dávid sírja tájáig s egészen az elké­szített tóig s a vitézek házáig.

17. Utána erősködtek a le­viták: Rechúm, Báni fia; mellette erősködött Chasabja, Keíla kerülete felének főtisztje, kerületéért.

18. Utána erősködtek testvéreik: Bavváj, Chénádád fia, Keíla ke­rülete felének főtisztje.

19. És erősködött mellette Ézer, Jésúa fia, Miczpa főtisztje, egy második szakaszon, a fegyvertár följárója tájától a szögletig.

20. Utána ver­senyezve erősködött Bárúkh Zakkáj fia, egy második sza­kaszon, a szöglettől Eljásib főpap házának bejáratáig.

21. Utána erősködött Merémót, Urija fia, Hakócz fia, egy második szakaszon, Eljásib házának bejáratától El­jásib házának végéig.

22. S utána erősködtek a papok, a Kerület emberei.

23. Utána erősködött Benjámin és Chassúb, házukkal szemben; utána erősködött Azarja, Máaszéja fia, Ananja fia, háza mellett.

24. Utána erős­ködött Binnúj, Chénádád fia, egy második szakaszon, Azarja házától egészen a szögletig s a sarokig.

25. Pálá, Uzaj fia, a szöglet tájától és a felső tornyon, amely ki­szökik a király házából, mely az őrség udvarához való; utána Pedája, Pareós fia.

26. A szentélyszolgák pedig laktak az Ófelen, egészen a víz kapuja tájáig, kelet felé és a kiszökellő toronyig.

27. Utána erősködtek a Tekóa­beliek egy második szakaszon, a kiszökellő nagy torony tájától egészen az Ófel faláig.

28. A lovak kapuján fölül erősködtek a papok, ki, ki házával szemben.

29. Utána erősködött Czádók, Immér fia, házával szemben, s utána erősködött Semája, Sekhanja fia, a kelet kapujának őre.

30. Utána erősködött Chananja, Selemja fia és Chá­nún, Czáláfnak hatodik fia, egy második szakaszon; utána erősködött Mesullám, Berekhja fia, kamarájával szemben.

31. Utána erősködött Malkija, az ötvösök kö­zül való, a szentélyszolgák és a kalmárok házáig, szemben a felügyelet kapujával, egészen a sarok emeletéig.

32. A sarok emelete és a juhok kapuja között pedig erős­ködtek az ötvösök és a kalmárok.

33. És volt, midőn meghallotta Szanballát, hogy mi építjük a falat, bosszantotta ez őt, nagyon haragudott és gúnyolódott a zsidókon.

34. És szólt testvérei és Sómrón hada előtt és mondta: Mit művelnek a nyomorult zsidók? Vajon hagyják-e őket, vajon áldozni fognak-e? vajon elvégezik-e e napon, vajon fölélesztik-e a köveket a porhalmazokból, holott azok elégetvék.

35. Az ammóni Tóbija pedig mellette volt és mondta: Az is, amit építenek – ha fölmegy rá egy róka, áttöri kőfalukat.

36. Halljad, Istenünk, hogy csúffá lettünk és hárítsd vissza gyalázásukat fejükre s tegyed őket prédává fog­ságnak országában;

37. s ne född el bűnüket, és vétkük színed elől ne töröltessék el, mert bosszantást műveltek az építők előtt.

38. És mi építettük a falat és összekap­csolódott az egész fal a feléig; és volt szíve a népnek, hogy dolgozzék.

Megszakítás