1. Ama napon felolvastatott Mózes könyvéből a nép füle hallatára és találtatott írva benne, hogy ne jusson be ammónita és móábita az Isten gyülekezetébe örökre;

2. mert nem mentek eléje Izraél fiainak kenyérrel és víz­zel s fölbérelte ellene Bileámot, hogy megátkozza, de az Istenünk átváltoztatta az átkot áldássá.

3. És volt, midőn hallották a tant, elkülönítettek minden gyülevész népet Izraéltől.

4. Ennek előtte pedig Eljásíb, a pap, el volt helyezve Istenünk házának kamarájában; rokona volt Tóbijának.

5. És berendezett neki egy nagy kamarát, s ott szokták azelőtt elhelyezni a lisztáldozatot, a tömjént meg az edé­nyeket s a gabona, must és olaj tizedét, a leviták meg az énekesek és a kapuőrök illetményét és a papok ado­mányát.

6. Mindez idő alatt nem voltam én Jeruzsálemben, mert Artachsásztnak, Bábel királyának harminckettedik évében a királyhoz mentem el és egy idő múlva elké­rezkedtem a királytól.

7. Érkeztem Jeruzsálembe és észre­vettem a rosszaságot, amit Eljásíb elkövetett Tóbijáért, berendezvén neki egy kamarát Isten házának udvaraiban.

8. S ez nagyon rosszul esett nekem és kidobtam Tóbija házának minden holmiját a kamarából az utcára.

9. És elrendeltem, megtisztították a kamarákat s visszahelyez­tem oda az Isten házának holmiját, a lisztáldozatot meg a tömjént.

10. Megtudtam, hogy a leviták illetmé­nyei nem adattak meg s megszöktek ki, ki a mezőjére, a leviták meg az énekesek, a szolgálatot végzők.

11. Akkor pöröltem a vezérekkel s mondtam: Miért van elhagyatva az Isten háza? Erre összegyűjtöttem őket és állásukba fölállítottam őket.

12. Mind a Jehúdabeliek pedig elhozták a gabonának, mustnak és olajnak tizedét a tárházakba.

13. És a tárházak fölé rendeltem Selemját, a papot, és Czádókot, az írástudót és Pedáját a leviták közül s melléjük Chánánt, Zakkúrnak, Mattanja fiának fiát, mert hűségeseknek tekintettek s az ő dolguk volt, hogy ré­szüket adják testvéreiknek.

14. Emlékezzél meg rólam, Istenem, emiatt; s el ne töröld, jótéteményeimet, a melyeket tettem Istenem házával és őrizeteivel.

15. Azok­ban a napokban láttam Jehúdában olyanokat, kik bor­sajtókat tapostak szombaton és behordták az asztagokat s fölrakták a szamarakra, meg bort is, szőllőt, fügét s mindenféle terhet s bevitték Jeruzsálembe a szombat napján és én megintettem őket, amely napon eleséget árusítottak.

16. És a Czórbeliek, akik benne laktak, hoz­tak halat s mindenféle árút, s elárusították szombaton Jehúda fiainak, Jeruzsálemben.

17. Ekkor pöröltem Jehúda nemeseivel és mondtam nekik: Micsoda gonosz dolog ez, amit ti műveltek és megszentségtelenítitek a szom­bat napját?

18. Nemde így cselekedtek őseitek és hozta Istenünk mind e veszedelmet reánk és erre a városra; s ti még növelitek a haragot Izraél ellen, megszentség­telenítvén a szombatot.

19. És volt, midőn árnyék lett Jeruzsálem kapuinál a szombat előtt, elrendeltem és bezárattak az ajtók és elrendeltem, hogy ki ne nyissák azokat a szombat utánig; legényeim közül pedig a ka­pukhoz állítottam, hogy teher be ne jusson a szombat napján.

20. És háltak a kalmárok és minden árúnak elárusítói Jeruzsálemen kívül egyszer s kétszer.

21. De én megintettem őket és szóltam hozzájuk: Miért háltok a fallal szemben? Ha ismétlitek, kezet nyújtok ki ellene­tek! Attól az időtől fogva nem jöttek be szombaton.

22. És megmondtam a levitáknak, hogy megtisztálkodván, jöjjenek be a kapukat őrzök, hogy a szombat napját megszenteljék. Emiatt is emlékezzél meg rólam, Iste­nem s könyörülj rajtam szereteted bősége szerint.

23. Azokban a napokban azt is láttam, hogy a zsidók elvettek asdódi, ammóni és móábi nőket;

24. és gyerme­keik fele részében asdódi nyelven beszélnek, s nem is tudnak zsidóul beszélni, s mindenik népnek nyelvén.

25. És pöröltem velük s megátkoztam őket s megvertem közülük néhányat és tépegettem őket; s megeskettem őket az Istenre: ne adjátok leányaitokat az ő fiaiknak s ne vegyetek el leányaik közül a ti fiaitoknak s ma­gatoknak.

26. Nemde ezek által vétkezett Salamon, Izraél királya, pedig a sok nemzet között nem volt király olyan, mint ő és szeretettje volt Istenének és az Isten őt királlyá tette egész Izraél fölé; még őt is vétekre indították az idegen asszonyok.

27. És rólatok kell-e hal­lanunk, hogy mind e nagy rosszaságot elkövetitek, hűtlenkedve Istenünk iránt azzal, hogy idegen asszo­nyokat vettetek el?

28. És Jójádának, Eljásíb fiának, a főpapnak fiai közül volt egy veje a chóróni Szanballát­nak; és én elkergettem őt mellőlem.

29. Emlékezzél meg róluk, Istenem, a papságnak és a papság meg levi­ták szövetségének bemocskolása miatt.

30. És én meg­tisztítottam őket mindentől, ami idegen s felállítottam őrizeteket a papok s a leviták számára, kinek-kinek munkájára,

31. és a fának meghatározott időkben való hozatalára és a zsengékre. Emlékezzél meg rólam, Iste­nem, javamra!

Megszakítás