Szombat, Szukkot - Ünnepi gyertyagyújtás időpontja: 2020-10-02 18:02 - Ünnep kimenete: 2020-10-04 19:02:00

7. 📖 Nechemja könyve

És volt, midőn fölépíttetett a fal

 

És volt, midőn fölépíttetett a fal és fölállítottam az ajtókat és kirendeltettek a kapuőrök, az énekesek s a leviták, parancsot adtam testvéremnek, Chanáninak és Chananjának, a vár nagyjának Jeruzsálem felől, mert ő igaz ember volt és istenfélő, jobban sokaknál. És mondtam nekik: Ne nyittassanak ki Jeruzsálem kapui, a míg a nap forrón nem süt, és a míg ők ott állná­nak, tegyék be az ajtókat és zárjátok el; és állítsátok föl Jéruzsálem lakóinak őrségeit, kit-kit őrizetére és kit-kit házával szemben. De a város széles határú és nagy volt, a nép pedig kevés volt benne és nem voltak a házak fölépítve. Ekkor szívembe adta az Istenem és összegyűjtöttem a nemeseket és vezéreket és a népet származásuk megállapítására; és meg is találtam a szár­mazás könyvét, azokét, akik először fölmentek, s talál­tam írva benne: Ezek a tartomány fiai, akik föl­mentek a számkivetettek fogságából, akiket számkive­tett Nebúkadnecczár, Bábel királya és visszatértek Jeruzsálembe és Jehúdába, ki, ki az ő városába. Akik jöttek Zerúbábellel, Jésúával, Nechemjával, Azarjával, Raamjával, Náchamánival, Mordekájjal, Bilsánnal, Misz­pérettel, Bigvájjal, Nechúmmal, Báanával.

Izraél népe férfiainak száma: Pareós fiai: kétezerszázhetvenkettő. Sefatja fiai: háromszáz-hetvenkettő. Árach fiai: hat­százötvenkettő. Páchat-Móáb fiai, Jésúa és Jóáb fiai­tól: kétezernyolczszáztizennyolc. Élám fiai: ezerkétszáz-ötvennégy. Zattú fiai: nyolczszáznegyvenöt. Zakkáj fiai: hétszázhatvan. Binnúj fiai: hatszáz­negyvennyolc. Bébáj fiai: hatszázhuszonnyolc. Azgád fiai: kétezerháromszázhuszonkettő. Adóni­kám fiai: hatszázhatvanhét. Bigváj fiai: kétezer­hatvanhét. Ádin fiai: hatszázötvenöt. Átér fiai Chizkijától: kilencvennyolc. Chásúm fiai: három­százhuszonnyolc. Béczáj fiai: háromszázhuszon­négy. Cháríf fiai: száztizenkettő. Gibeón fiai; kilencvenöt. Bét-Léchem és Netófa emberei: száz­nyolczvannyolcz. Anátót emberei: százhuszonnyolc. Bét-Azmávet emberei: negyvenkettő. Kirjat Jeárim, Kefíra és Beérót emberei: hétszáznegyvenhárom. Ráma és Gébá emberei: hatszázhuszonegy.

Michmász em­berei: százhuszonkettő. Bét-Él és Áj emberei: száz­huszonhárom. A másik Nebó emberei: ötvenkettő. A másik Élám fiai: ezerkétszázötvennégy. Chárím fiai: háromszázhúsz. Jerichó fiai: háromszáznegy­venöt. Lód, Chádid és Ónó fiai: hétszázhuszonegy. Szenáa fiai: háromezerkilenczszázharminc. A pa­pok. Jedája fiai, Jésúa házából: kilencszáz-hetvenhárom. Immér fiai: ezerötvenkettő. Paschúr fiai: ezerkétszáznegyvenhét. Chárím fiai: ezertizenhét. A le­viták. Jésúa fiai, Kadmiéltól, Hódeva fiaitól: hetvennégy. Az énekesek. Ászáf fiai: száznegyvennyolc. A ka­puőrök. Sallúm fiai, Átér fiai, Talmón fiai, Akkúb fiai, Chatíta fiai, Sóbáj fiai: százharmincnyolc; A szen­télyszolgák. Czícha fiai, Chaszúfa fiai, Tabbáót fiai; Kérósz fiai, Szia fiai, Pádón fiai; Lebána fiai, Cha­gábá fiai, Szalmáj fiai; Chánán fiai, Giddél fiai, Gá­char fiai; Reája fiai, Reczín fiai, Nekóda fiai; Gaz­zám fiai, Uzza fiai, Pászéach fiai; Bészaj fiai, Meú­nim fiai, Nefiseszim fiai; Bakbúk fiai, Chakúfa fiai, Charchúr fiai; Baczlit fiai, Mechída fiai, Charsa fiai; Barkósz fiai, Szíszera fiai, Témach fiai; Neczíach fiai, Chatífa fiai. Salamon szolgáinak fiai. Szótaj fiai, Szóféret fiai, Perída fiai; Jáala fiai, Darkón fiai, Gid­dél fiai; Sefatja fiai, Chattíl fiai, Pókhéret-Haczebájim fiai, Ámón fiai. Mind a szentélyszolgák és Salamon szolgáinak fiai: háromszáz-kilencvenkettő.

És ezek, akik fölmentek Tél-Mélachból, Tél-Charsá­ból, Kerúb-Addónból és Immérből, de nem tudták meg­jelenteni atyai házukat és családjukat, vajon Izraélből valók-e: Delája fiai, Tóbija fiai, Nekóda fiai, hatszáz­negyvenkettő; És a papok közül: Chobája fiai, Ha­kócz fiai, Barzillaj fiai, a ki elvett a gileádi Barzillaj leányaiból feleséget és az ő nevükről elneveztetett. Ezek keresték származási iratukat, de nem találtatott, és visszavettettek a papságtól. És mondta nekik a tir­sáta, hogy ne egyenek a szentek szentjéből, míg nem támadna pap az úrím és tummím számára. Az egész gyülekezet egyetemben: negyvenkétezerháromszázhatvan. Szolgáikon és szolgálóikon kívül; ezek: hétezerhárom­százharminchét; voltak énekeseik és énekesnőik: két­száznegyvenöt. Lovaik: hétszázharminchat; öszvéreik: kétszáznegyvenöt; tevék: négyszázharmincöt; szama­rak: hatezerhétszázhúsz. És néhányan az atyai házak fejei közül adakoztak a munkára. A tirsáta adott a kincs­tárnak: aranyat ezer darkemónt, tálakat: ötvenet, papi köntösöket: ötszázharmincat; és az atyai házak fejei közül adtak a munka kincstárának aranyat: húszezer darkemónt, és ezüstöt: kétezerkétszáz mánét. A mit pedig a többi nép adott, arany: húszezer darkemón, és ezüst: kétezer máné, papi köntösök: hatvanhét. És letelepedtek a papok és leviták, meg a kapuőrök s az énekesek és a népből valók, és a szentélyszolgák és egész Izraél városaikban. És elérkezett a hetedik hó­nap, Izraél fiai pedig városaikban voltak.

  • Küldés emailben

Fejezetek