1. És volt, midőn fölépíttetett a fal és fölállítottam az ajtókat és kirendeltettek a kapuőrök, az énekesek s a leviták,

2. parancsot adtam testvéremnek, Chanáninak és Chananjának, a vár nagyjának Jeruzsálem felől, mert ő igaz ember volt és istenfélő, jobban sokaknál.

3. És mondtam nekik: Ne nyittassanak ki Jeruzsálem kapui, amíg a nap forrón nem süt, és amíg ők ott állná­nak, tegyék be az ajtókat és zárjátok el; és állítsátok föl Jéruzsálem lakóinak őrségeit, kit-kit őrizetére és kit-kit házával szemben.

4. De a város széles határú és nagy volt, a nép pedig kevés volt benne és nem voltak a házak fölépítve.

5. Ekkor szívembe adta az Istenem és összegyűjtöttem a nemeseket és vezéreket és a népet származásuk megállapítására; és meg is találtam a szár­mazás könyvét, azokét, akik először fölmentek, s talál­tam írva benne:

6. Ezek a tartomány fiai, akik föl­mentek a számkivetettek fogságából, akiket számkive­tett Nebúkadnecczár, Bábel királya és visszatértek Jeruzsálembe és Jehúdába, ki, ki az ő városába.

7. Akik jöttek Zerúbábellel, Jésúával, Nechemjával, Azarjával, Raamjával, Náchamánival, Mordekájjal, Bilsánnal, Misz­pérettel, Bigvájjal, Nechúmmal, Báanával. Izraél népe férfiainak száma:

8. Pareós fiai: kétezerszázhetvenkettő.

9. Sefatja fiai: háromszáz-hetvenkettő.

10. Árach fiai: hat­százötvenkettő.

11. Páchat-Móáb fiai, Jésúa és Jóáb fiai­tól: kétezernyolczszáztizennyolc.

12. Élám fiai: ezerkétszáz-ötvennégy.

13. Zattú fiai: nyolczszáznegyvenöt.

14. Zakkáj fiai: hétszázhatvan.

15. Binnúj fiai: hatszáz­negyvennyolc.

16. Bébáj fiai: hatszázhuszonnyolc.

17. Azgád fiai: kétezerháromszázhuszonkettő.

18. Adóni­kám fiai: hatszázhatvanhét.

19. Bigváj fiai: kétezer­hatvanhét.

20. Ádin fiai: hatszázötvenöt.

21. Átér fiai Chizkijától: kilencvennyolc.

22. Chásúm fiai: három­százhuszonnyolc.

23. Béczáj fiai: háromszázhuszon­négy.

24. Cháríf fiai: száztizenkettő.

25. Gibeón fiai; kilencvenöt.

26. Bét-Léchem és Netófa emberei: száz­nyolczvannyolcz.

27. Anátót emberei: százhuszonnyolc.

28. Bét-Azmávet emberei: negyvenkettő.

29. Kirjat Jeárim, Kefíra és Beérót emberei: hétszáznegyvenhárom.

30. Ráma és Gébá emberei: hatszázhuszonegy.

31. Michmász em­berei: százhuszonkettő.

32. Bét-Él és Áj emberei: száz­huszonhárom.

33. A másik Nebó emberei: ötvenkettő.

34. A másik Élám fiai: ezerkétszázötvennégy.

35. Chárím fiai: háromszázhúsz.

36. Jerichó fiai: háromszáznegy­venöt.

37. Lód, Chádid és Ónó fiai: hétszázhuszonegy.

38. Szenáa fiai: háromezerkilenczszázharminc.

39. A pa­pok. Jedája fiai, Jésúa házából: kilencszáz-hetvenhárom.

40. Immér fiai: ezerötvenkettő.

41. Paschúr fiai: ezerkétszáznegyvenhét.

42. Chárím fiai: ezertizenhét.

43. A le­viták. Jésúa fiai, Kadmiéltól, Hódeva fiaitól: hetvennégy.

44. Az énekesek. Ászáf fiai: száznegyvennyolc.

45. A ka­puőrök. Sallúm fiai, Átér fiai, Talmón fiai, Akkúb fiai, Chatíta fiai, Sóbáj fiai: százharmincnyolc;

46. A szen­télyszolgák. Czícha fiai, Chaszúfa fiai, Tabbáót fiai;

47. Kérósz fiai, Szia fiai, Pádón fiai;

48. Lebána fiai, Cha­gábá fiai, Szalmáj fiai;

49. Chánán fiai, Giddél fiai, Gá­char fiai;

50. Reája fiai, Reczín fiai, Nekóda fiai;

51. Gaz­zám fiai, Uzza fiai, Pászéach fiai;

52. Bészaj fiai, Meú­nim fiai, Nefiseszim fiai;

53. Bakbúk fiai, Chakúfa fiai, Charchúr fiai;

54. Baczlit fiai, Mechída fiai, Charsa fiai;

55. Barkósz fiai, Szíszera fiai, Témach fiai;

56. Neczíach fiai, Chatífa fiai.

57. Salamon szolgáinak fiai. Szótaj fiai, Szóféret fiai, Perída fiai;

58. Jáala fiai, Darkón fiai, Gid­dél fiai;

59. Sefatja fiai, Chattíl fiai, Pókhéret-Haczebájim fiai, Ámón fiai.

60. Mind a szentélyszolgák és Salamon szolgáinak fiai: háromszáz-kilencvenkettő.

61. És ezek, akik fölmentek Tél-Mélachból, Tél-Charsá­ból, Kerúb-Addónból és Immérből, de nem tudták meg­jelenteni atyai házukat és családjukat, vajon Izraélből valók-e:

62. Delája fiai, Tóbija fiai, Nekóda fiai, hatszáz­negyvenkettő;

63. És a papok közül: Chobája fiai, Ha­kócz fiai, Barzillaj fiai, aki elvett a gileádi Barzillaj leányaiból feleséget és az ő nevükről elneveztetett.

64. Ezek keresték származási iratukat, de nem találtatott, és visszavettettek a papságtól.

65. És mondta nekik a tir­sáta, hogy ne egyenek a szentek szentjéből, míg nem támadna pap az úrím és tummím számára.

66. Az egész gyülekezet egyetemben: negyvenkétezerháromszázhatvan.

67. Szolgáikon és szolgálóikon kívül; ezek: hétezerhárom­százharminchét; voltak énekeseik és énekesnőik: két­száznegyvenöt.

68. Lovaik: hétszázharminchat; öszvéreik: kétszáznegyvenöt;

69. tevék: négyszázharmincöt; szama­rak: hatezerhétszázhúsz.

70. És néhányan az atyai házak fejei közül adakoztak a munkára. A tirsáta adott a kincs­tárnak: aranyat ezer darkemónt, tálakat: ötvenet, papi köntösöket: ötszázharmincat;

71. és az atyai házak fejei közül adtak a munka kincstárának aranyat: húszezer darkemónt, és ezüstöt: kétezerkétszáz mánét.

72. Amit pedig a többi nép adott, arany: húszezer darkemón, és ezüst: kétezer máné, papi köntösök: hatvanhét.

73. És letelepedtek a papok és leviták, meg a kapuőrök s az énekesek és a népből valók, és a szentélyszolgák és egész Izraél városaikban. És elérkezett a hetedik hó­nap, Izraél fiai pedig városaikban voltak.

Megszakítás