משנה א

כהן גדול דן ודנין אותו, מעיד ומעידין אותו, חולץ וחולצין לאשתו, ומיבמין את אשתו, אבל הוא אינו מיבם, מפני שהוא אסור באלמנה

מת לו מת, אינו יוצא אחר המטה, אלא הן נכסין והוא נגלה, הן נגלין והוא נכסה, ויוצא עמהן עד פתח [ שער ] העיר, דברי רבי מאיר

רבי יהודה אומר, אינו יוצא מן המקדש, שנאמר (ויקרא כא) ומן המקדש לא יצא

וכשהוא מנחם אחרים, דרך כל העם עוברין בזה אחר זה והממנה ממצעו בינו לבין העם

וכשהוא מתנחם מאחרים, כל העם אומרין לו אנו כפרתך, והוא אומר להן התברכו מן השמים

וכשמברין אותו, כל העם מסבין על הארץ והוא מסב על הספסל

משנה ב

המלך לא דן ולא דנין אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו , לא חולץ ולא חולצין לאשתו

לא מיבם ולא מיבמין לאשתו

רבי יהודה אומר, אם רצה לחלוץ או ליבם, זכור לטוב

אמרו לו, אין שומעין לו

ואין נושאין אלמנתו

רבי יהודה אומר, נושא המלך אלמנתו של מלך, שכן מצינו בדוד שנשא אלמנתו של שאול, שנאמר (שמואל ב יב) ואתנה לך את בית אדניך ואת נשי אדניך בחיקך