משנה ד

דיני נפשות, בעשרים ושלשה

הרובע והנרבע, בעשרים ושלשה, שנאמר (ויקרא כ) והרגת את האשה ואת הבהמה, ואומר (שם) ואת הבהמה תהרגו

שור הנסקל, בעשרים ושלשה, שנאמר (שמות כא) השור יסקל וגם בעליו יומת, כמיתת הבעלים כך מיתת השור

הזאב והארי, הדב והנמר והברדלס והנחש , מיתתן בעשרים ושלשה

רבי אליעזר אומר, כל הקודם להרגן, זכה

רבי עקיבא אומר, מיתתן בעשרים ושלשה

Megszakítás