משנה ג

מת לו מת, אינו יוצא מפתח פלטרין שלו

רבי יהודה אומר, אם רוצה לצאת אחר המטה, יוצא, שכן מצינו בדוד שיצא אחר מטתו של אבנר, שנאמר (שם ג) והמלך דוד הלך אחרי המטה

אמרו לו, לא היה הדבר אלא לפיס את העם

וכשמברין אותו, כל העם מסבין על הארץ והוא מסב על הדרגש

משנה ד

ומוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של שבעים ואחד

ופורץ לעשות לו דרך, ואין ממחין בידו

דרך המלך אין לו שעור

וכל העם בוזזין ונותנין לפניו, והוא נוטל חלק בראש, לא ירבה לו נשים, אלא שמונה עשרה

רבי יהודה אומר, מרבה הוא לו ובלבד שלא יהו מסירות את לבו

רבי שמעון אומר, אפלו אחת ומסירה את לבו, הרי זה לא ישאנה

אם כן למה נאמר (דברים יז) ולא ירבה לו נשים, אפלו כאביגיל

(שם) לא ירבה לו סוסים, אלא כדי מרכבתו

(שם) וכסף וזהב לא ירבה לו מאד, אלא כדי לתן אפסניא

וכותב לו ספר תורה לשמו

יוצא למלחמה, מוציאה עמו

נכנס, מכניסה עמו

יושב בדין , היא עמו

מסב, היא כנגדו, שנאמר (שם) והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו

משנה ה

אין רוכבין על סוסו, ואין יושבין על כסאו, ואין משתמשין בשרביטו , ואין רואין אותו כשהוא מסתפר ולא כשהוא ערום ולא בבית המרחץ, שנאמר (שם) שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליך

Megszakítás