משנה א

דיני ממונות, בשלשה

זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, ושניהן בוררין להן עוד אחד, דברי רבי מאיר

וחכמים אומרים, שני הדינים בוררין להן עוד אחד

זה פוסל דינו של זה וזה פוסל דינו של זה, דברי רבי מאיר

וחכמים אומרים, אימתי, בזמן שמביא עליהן ראיה שהן קרובין או פסולין, אבל אם היו כשרים או .ממחין, אינו יכול לפסלן

זה פוסל עדיו של זה וזה פוסל עדיו של זה, דברי רבי מאיר

וחכמים אומרים, אימתי, בזמן שהוא מביא עליהם ראיה שהן קרובים או פסולים

אבל אם היו כשרים, אינו יכול לפסלן

משנה ב

אמר לו נאמן עלי אבא, נאמן עלי אביך, נאמנין עלי שלשה רועי בקר , רבי מאיר אומר, יכול לחזור בו

וחכמים אומרים, אינו יכול לחזור בו

היה חיב לחברו שבועה ואמר לו דור לי בחיי ראשך, רבי מאיר אומר, יכול לחזור בו

וחכמים אומרים, אינו יכול לחזור בו

Megszakítás