משנה ג

סמיכת זקנים ועריפת עגלה, בשלשה, דברי רבי שמעון

ורבי יהודה אומר, בחמשה

החליצה והמאונין , בשלשה

נטע רבעי ומעשר שני שאין דמיו ידועין, בשלשה

ההקדשות, בשלשה

הערכין המטלטלין, בשלשה

רבי יהודה אומר, אחד מהן כהן

והקרקעות, תשעה וכהן

ואדם, כיוצא בהן

Megszakítás