1. Szavai Kóhéletnek, Dávid fiának, aki király volt Jeruzsálemben.

2. Hiúságok hiúsága, mondja Kóhélet, hiúságok hiúsága, minden hiúság!

3. Mi nyeresége van az embernek minden fáradságában, melylyel fárad a nap alatt?

4. Nemzedék megy s nemzedék jön, de a föld fönnáll örökké.

5. S föl­kél a nap és lenyugszik a nap, s a helyére siet, ahol fölkél.

6. Megy délnek, majd északnak kerül át, folyton kerülve jár a szél és kerüléseihez tér vissza a szél.

7. Mind a patakok a tengerbe folynak, de a tenger nem telik meg; azon helyre, a hova folynak a patakok, oda folynak õk ismét.

8. Mind a dolgok fáradoznak: nem bírja senki elmondani, szem nem lakik jól látással és fűl nem telik meg hallással.

9. Ami volt, ugyancsak az, ami lesz, ami történt, ugyancsak az, ami történni fog; s nincs semmi új a nap alatt.

10. Van dolog, melyrõl azt mond­ják: nézd, ez új – rég meg volt az õsidõkben, melyek elõttünk voltak.

11. Nincs megemlékezés az elõbbiekrõl, s az utóbbiakról sem, akik lesznek majd, nem lesz meg­emlékezés azoknál, kik legutóbb lesznek.

12. Én, Kóhélet, király voltam Izraél fölött Jeruzsálem­ben.

13. És rá adtam szívemet, hogy kutassak és vizsgá­lódjam a bölcsességgel mind arról, ami történt az ég alatt; rossz egy bajlódás az, melyet Isten adott az em­ber fiainak, hogy vele bajlódjanak.

14. Láttam mind a dol­gokat, melyek történtek a nap alatt; s íme mind hiúság és szélnek hajhászása.

15. Ami görbe, nem bír egyenessé válni, és hiányt nem lehet számlálni.

16. Beszéltem én szívemmel, mondván: én íme nagyobbítottam és gyara­pítottam bölcsességemet mindazok fölött, kik elõttem vol­tak Jeruzsálem fölött, és szívem sok bölcsességet és tu­dást látott.

17. És ráadtam szívemet, hogy megismerjek bölcsességet, és megismerjek eszelõsséget és balgaságot; megismertem, hogy ez is szélnek hajhászata.

18. Mert ahol sok a bölcsesség, sok a bosszúság; és aki tudást gya­rapít, fájdalmat gyarapít.

Megszakítás