Jehúda öröksége

 

1. És jutott a sors Jehúda fiai törzsének családjaik szerint; Edóm határa felé, Cín pusztája felé délről, a déli tájék szélén. 

2. S volt nekik déli határul a Sóstenger szélétől, a nyelvtől, mely délnek fordul; 

3. s kifut Akrabbím hágójától délre, átvonul Cínig, fölmegy Kádés-Barnéától délre, átvonul Checrónig, fölmegy Addárig és átkerül Karká felé; 

4. átmegy Acmónba s kifut Egyiptom patakjáig és lesznek a határ végezetei a tengernél: ez legyen nektek déli határul. 

5. A keleti határ pedig: a Sós tenger a Jordán széléig; s a határ az északi szélen: a tenger nyelvétől a Jordán szélétől. 

6. És fölmegy a határ Bét-Chogláig, átvonul Bét-Arábától északra, s fölmegy a határ Bóhan, Reúbén fia, kövéig; 

7. fölmegy a határ Debírnek, Ákhór völgye felől, meg északnak fordulva, Gilgál felé, mely szemben van Adummím hágójával, a mely a pataktól délre van; s átvonul a határ Én-Sémes vizéig és lesznek végezetei Én-Rógélnél. 

8. Erre fölmegy a határ Ben-Hinnóm völgyén délre a Jebúszi oldalától – az Jeruzsálem, s fölmegy a határ azon hegy csúcsára, mely a Hinnóm völgye előtt van nyugatról, mely a Refáim völgyének szélén van északról. 

9. És húzódik a határ a hegy csúcsától Neftóach vize forrásáig és kifut Efrón hegysége városa felé és húzódik a határ Báaláig – az Kirjat-Jeárim. 

10. S átkerül a határ Báalától nyugatnak a Szeir hegyig és átvonul északra Har-Jeárimtól – az Keszálón – lemegy Bét-Sémesnek és átvonul Timnáig. 

11. És kifut a határ Ekrón oldalától északról s húzódik a határ Sikrónnak, átvonul Báala hegyéig és kifut Jabneélig; és lesznek a határ végezetei a tengernél. 

12. A nyugati határ pedig: a nagy tenger határul. Ez Jehúda fiainak határa, köröskörül családjaik szerint.

 

Káléb része (II)

 

13. Kálébnek, Jefunne fiának pedig adta osztályrészül Jehúda fiai között, az Örökkévaló parancsa szerint Józsuának: Kirjat-Arbát – ez volt Anák atyja – azaz Chebrónt. 

14. És kiűzte onnan Káléb Anák három fiát: Sésajt, Achímánt és Talmajt, Anák szülöttjeit. 

15. S fölment onnan Debír lakói ellen; Debír neve pedig azelőtt Kirjat-Széfer. 

16. S mondta Káléb: aki megveri Kirjat-Széfert és beveszi, annak oda adom leányomat, Akhszát nőül. 

17. És bevette Otníél, Kenáz fia, Káléb testvére: és oda adta neki leányát, Akhszát nőül. 

18. S történt, mikor oda jött, rábeszélte, hogy kérjen atyjától mezőt; és lesiklott a szamárról. És mondta neki Káléb: Mi lelt? 

19. Mondta: Adj nekem áldást, mert a délvidéki földre adtál engem, adjál hát vízkútfőket. Erre adta neki a felső kútfőket és az alsó kútfőket.

 

Jehúda városai

 

20. Ez Jehúda fiai törzsének birtoka családjaik szerint. 

21. És voltak a városok Jehúda fiai törzsének szélén Edóm határánál a Délvidéken: Kabceél, Éder és Jágúr. 

22. Kína, Dímóna és Adeáda. 

23. Kédes, Chácór és Jitnán. 

24. Zíf, Télem és Beálót. 

25. Chácór-Chadatta, Keríjót, Checrón, az Chácór. 

26. Amám, Semá és Móláda. 

27. Chacár-Gadda, Chesmón és Bét-Pélet. 

28. Chacár-Súál, Beér-Séba és Bizjóteja. 

29. Báala, Ijjím és Écem. 

30. Eltólad, Keszíl és Chorma. 

31. Ciklag, Madmanna és Szanszanna. 

32. Lebáót, Silchím, Ájin és Rimmón – mind a városok huszonkilenc és tanyáik. 

33. Az alföldön: Estáól, Corea és Asna. 

34. Zánóach, Én-Gannim, Tappúach és Énám. 

35. Jarmút, Adullám, Szókhó és Azéka. 

36. Sáarájím, Adítájim, Gedéra és Gedérótájim. Tizennégy város és tanyáik. 

37. Cenán, Chadása és Migdal-Gád. 

38. Dileán, Micpé és Jokteél. 

39. Lákhís, Bockát és Eglón. 

40. Kabbón, Lachmász és Kitlís. 

41. Gedérót, Bét-Dágón, Náama és Makkéda. Tizenhat város és tanyáik. 

42. Libna, Éter és Ásán. 

43. Jiftách, Asna és Necíb.

44. Keíla, Akhzib és Márésa. Kilenc város és tanyáik. 

45. Ekrón meg leányvárosai és tanyái. 

46. Ekróntól nyugatra, mind az, ami Asdód mellett van és tanyáik. 

47. Asdód, leányvárosai és tanyái; Azza, leányvárosai és tanyái Egyiptom patakjáig, és a nagy tenger határul. 

48. A hegységben pedig: Sámír, Jattír és Szókhó. 

49. Danna és Kirjat-Szanna, az Debír. 

50. Anáb, Estemó és Áním.

51. Gósen, Chólón és Gíló. Tizenegy város és tanyáik. 

52. Aráb, Dúma és Eseán, 

53. Jánúm, Bét-Tappúach és Aféka. 

54. Chumta, Kirjat-Arbá – az Chebrón – és Cíór. Kilenc város és tanyáik. 

55. Máón, Karmel, Zíf és Júta. 

56. Jizreél, Jokdeám és Zánóach. 

57. Hakkájin, Gibea és Timna. Tíz város és tanyáik. 

58. Chalchúl, Bét-Cúr és Gedór. 

59. Máarát, Bét-Anót és Eltekón. Hat város és tanyáik. 

60. Kirjat-Báal – Kirjat-Jeárim az – és Hárabba. Két város és tanyáik. 

61. A pusztában: Bét-Arába, Middín és Szekhákha. 

62. Hannibsán, Ir-Mélach és Én-Gédi. Hat város és tanyáik. 

63. A jebúszít azonban, Jeruzsálem lakóit, nem birták kiűzni Jehúda fiai; így maradt a jebúszí Jehúda fiaival Jeruzsálemben mind e mai napig.