Az el nem foglalt területek

 

1. Józsua öreg lett, előre haladt a korban; ekkor szólt hozzá az Örökkévaló: Te öreg lettél, előre haladtál a korban, az országból pedig igen sok maradt elfoglalásra. 

2. Ez ami az országból megmaradt: mind a filiszteusok kerületei és az egész Gesúri. 

3. A Síchórtól, mely Egyiptom előtt van, egészen Ekrón határáig északról, a kanaánihoz számíttatik; a filiszteusok öt fejedelme: az Azzabeli, az Asdódbeli, az Askelónbeli, a Gátbeli, az Ekrónbeli, meg az Avvim; 

4. dél felől a kanaáni egész földje és Meára, mely a Cídónbelieké, Afékáig, az emórí határáig; 

5. a Gibli földje és az egész Libánon napkeletről, Báal-Gádtól, a Chermón hegy alján egészen Chamát felé; 

6. mind a hegység lakói a Libánontól Miszrefót-Májimig, mind a Cidónbeliek: én el fogom őket űzni Izraél fiai elől; csak juttasd Izraélnek birtokul, amint megparancsoltam neked. 

7. Most pedig oszd fel ezt az országot birtokul a kilenc törzsnek és Menasse fél törzsének.


A Jordánon túli terület felosztása

 

8. Vele a Reúbéni és a Gádi elvették birtokukat, melyet adott nekik Mózes a Jordánon túl keletről, amiképpen adta nekik Mózes, az Örökkévaló szolgája: 

9. Aróértól, mely az Arnón patak partján van és a várost, mely a völgy közepén van és az egész sík földet, Médebától Dibónig; 

10. és mind a városait Szíchónnak; az emóri királyának, aki uralkodott Chesbónban, Ammón fiai határáig; 

11.meg Gileádot, a Gesúri és a Máakháti határát, Chermón egész hegységét és az egész Básánt Szalkháig; 

12. egész Básánbeli királyságát Ógnak, aki király volt Astárótban és Edréiben – ő maradt meg az óriások maradékából: megverte őket Mózes és kiűzte. 

13. És nem űzték ki Izraél fiai a Gesúrit és a Máakhátit; és így lakott Gesúr és Máakhát Izraél között mind e mai napig. 

14.Csak Lévi törzsének nem adott birtokot; az Örökkévalónak, Izraél Istenének tűzáldozatai – az a birtoka, amint szólt neki.


 Reúbén öröksége

 

15. Adott Mózes Reúbén fiai törzsének családjaik szerint. 

16. S volt nekik határul: Aróértól, mely az Arnón patak partján van és a város, mely a völgy közepében van és az egész sík föld Médeba mellett. 

17. Chesbón és mind a városai, melyek a sík földön vannak: Díbón és Bámót-Báal és Bét-Báal-Meón; 

18. Jahca, Kedémót és Méfáat. 

19. Kirjatájim, Szibma és Céret-Hassáchar a Völgy hegyén. 

20. Bét-Peór, a Piszga lejtői és Bét-Hajesímót. 

21. A sík földnek mind a városai és egész királysága Szíchónnak az emóri királyának, aki uralkodott Chesbónban, akit megvert Mózes, őt és Midján fejedelmeit, Evít, Rékemet, Cúrt, Chúrt és Rébát, Szíchón vazallusait, az országban lakókat.

22. Bileámot pedig Beór fiát, a varázslót, megölték Izraél fiai karddal az általuk elejtettekhez. 

23. S volt Reúbén fiainak határa a Jordán mint határ. Ez Reúbén fiainak birtoka családjaik szerint, a városok meg tanyáik.


Gád öröksége

 

24. És adott Mózes Gád törzsének, Gád fiainak, családjaik szerint. 

25. Volt nekik határul: Jáezér és mind a Gileád városai és Ammón fiainak fél országa azon Aróérig, mely Rabba előtt van; 

26. és Chesbóntól Rámat-Micpéig és Betónímig, Máchanájimtól Lidebír határáig. 

27. És a völgyben: Bét-Hárám, Bét-Nimra, Szukkót és Cáfón, Szichón, Chesbón királya, királyságának többi része, a Jordán mint határ a Kinnéret tenger széléig, a Jordánon túl keletről. 

28. Ez Gád fiainak birtoka családjaik szerint, a városok meg tanyáik.


Menasse öröksége

 

29. És adott Mózes Menasse fél törzsének; és volt Menasse fiai fél törzsének családjaik szerint.

30. Volt a határuk: Máchanájimtól az egész Básán, egész királysága Ógnak, Básánkirályának és mind a Jáír falvai, melyek Básánban vannak, hatvan város; 

31. és fél Gileád, Astárót és Edréi, Óg királyságának városai Básánban Mákhír Menasse fia fiainak, Mákhír fiai felének, családjaik szerint.

32. Ezek azok, akiknek birtokot adott Mózes Móáb síkságain túl a jeríchói Jordánon keletről. 

33.Lévi törzsének pedig nem adott Mózes birtokot; az Örökkévaló, Izraél Istene – ő a birtokuk, amint szólt hozzájuk.