1. És volt a tizenkettedik évben, a tizenkettedik hónapban, a hónap elsején, lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván:

2. Ember fia, hangoztass gyászdalt Fáraó, Egyiptom királya felett és szólj hozzá: Nemzetek oroszlánja te, megsemmisültél! Holott olyan voltál, mint a szörnyeteg a tengerekben, kirontottál folyamaidban és vizeket zavartál fel lábaiddal és felkavartad folyamaikat.

3. Így szól az Úr, az Örökkévaló: Kiterítem reád hálómat sok nép gyülekezetében, és felhoznak téged varsámban.

4. És leterítlek a földön, a mező színére hajítlak és lakoztatom rajtad az ég minden madarát és jóllakatom veled az egész föld vadját.

5. A hegyekre vetem húsodat, és betöltöm a völgyeket büszkeségeddel.

6. És megáztatom áradásos földedet véreddel a hegyekig, és a medrek megtelnek veled.

7. És betakarom, midőn eloltlak, az egeket és elsötétítem csillagaikat, a napot felhővel takarom be és a hold nem világíttatja világát.

8. Mind a világos világítókat az égen elhomályosítom miattad és sötétséget adok országodra, úgymond az Úr, az Örökkévaló.

9. És megbúsítom sok népnek szívét, midőn elviszem romlásodat a nemzetek közé, oly országokba, amelyeket nem ismertél.

10. És elszörnyűködtetek rajtad sok népet, és királyaik borzadnak miattad borzadással, midőn meglebbentem kardomat arczuk előtt; és megremegnek minden pillanatban ki-ki életéért, ledőlted napján.

11. Mert így szól az Úr, az Örökkévaló: Bábel királyának kardja jön reád.

12. Vitézek kardjai által elejtem sokaságodat, nemzetek legerőszakosabbjai valamennyien, és elpusztítják Egyiptom büszkeségét és megsemmisíttetik egész sokasága.

13. És elveszítem minden állatát a nagy vizek mellől, nem zavarja föl azokat többé ember lába, és állat patái sem zavarják föl.

14. Akkor lecsillapítom vizeiket és folyamaikat járatom, mint az olaj, úgymond az Úr, az Örökkévaló.

15. Midőn Egyiptom országát pusztasággá teszem és kipusztul az ország a teljességéből, midőn megverem mind a benne lakókat; és megtudják, hogy én vagyok az Örökkévaló.

16. Gyászdal az, és gyászdalnak mondják el, a nemzetek leányai mondják azt el gyászdalnak; Egyiptom fölött és egész sokasága fölött fogják gyászdalnak elmondani, úgymond az Úr, az Örökkévaló.

 

Sirató Egyiptom népe felett

 

17. És volt a tizenkettedik évben, a hónap tizenötödikén, lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván:

18. Ember fia, jajgass Egyiptom sokaságán és szállítsd le őt meg hatalmas nemzetek leányait az alvilág országába, a gödörbe szállókhoz.

19. Kinél voltál kedvesebb? Szállj alá és hadd fektessenek a körülmetéletlenekhez.

20. A kard megöltjei közt fognak elesni; adva van a kard, vonszoljátok le őt és egész sokaságát.

21. Beszélni fognak hozzá a vitézek hatalmasai az alvilágból segítőivel együtt. Alászálltak, feküsznek a körülmetéletlenek, a kard megöltjei!

22. Ott van Assúr és egész gyülekezete — körülötte sírjai, valamennyien megölöttek, akik a kard által elestek –

23. amelynek helyeztettek sírjai a gödör hátuljába, úgy hogy gyülekezete ott van sírja körül; valamennyien megölöttek, a kard által elesettek, akik rettegést okoztak az élők országában.

24. Ott van Élám és egész sokasága sírja körül, valamennyien megölöttek, akik a kard által estek el, akik leszálltak körülmetéletlenül az alvilág országába, akik tőlük való rettegést okoztak az élők országában és elvitték szégyenűket a gödörbe szállókhoz.

25. Megöltek közt adtak neki fekvőhelyet egész sokaságával, körülötte az ő sírjai, valamennyien körülmetéletlenek, a kard meöltjei; mert okoztatott tőlük való rettegés az élők országában, és elvitték szégyenűket a gödörbe szállókhoz – megöltek közé adattak.

26. Ott van Mésekh, Túbál és egész sokasága, körülötte sírjai; valamennyien körülmetéletlenek, kardnak megöltjei, mert tőlük való rettegést okoztak az élők országában.

27. És nem feküsznek vitézekkel a körülmetéletlenekből elesettekkel, akik az alvilágba szálltak hadi fegyvereikkel és kiknek fejük alá tették kardjaikat, hanem bűneik csontjaikon vannak, mert vitézektől való rettegés volt az élők országában.

28. Te is a körülmetéletlenek közt fogsz megtörni, és feküdni fogsz a kard megöltjeinél.

29. Ott van Edóm, királyai és mind a fejedelmei, akik vitézségükben adattak a kard megöltjei mellé; ők a körülmetéletleneknél feküsznek és a gödörbe szállóknál.

30. Ott vannak észak uralkodói mind és mind a Czídónbeliek, akik alászállottak megöltekkel a tőlük való rettegés mellett vitézségüktől megszégyenülten és feküdtek körülmetéletlenül a kard megöltjeihez és elvitték szégyenűket a gödörbe szállókhoz.

31. Azokat látja majd Fáraó és megvigasztalódik egész sokasága felől, a kardnak megöltjei: Fáraó és egész hadserege, úgymond az Úr, az Örökkévaló.

32. Mert okoztam a tőlem való rettegést az élők országában; lefektetem a körülmetéletlenek között, a kardnak megöltjeivel, Fáraót és egész sokaságát, úgymond az Úr, az Örökkévaló.

Megszakítás