1. És visszavitt engem a szentély külső kapuja felé, mely keletre fordul, és az zárva volt.

2. És szólt hozzám az Örökkévaló: Ez a kapu zárva legyen, ne nyittassék meg és senki ne menjen be rajta, mert az Örökkévaló, Izraél Istene ment be rajta, legyen tehát zárva.

3. A fejedelem pedig – ő, a fejedelem üljön benne, hogy kenyeret egyék az Örökkévaló színe előtt, a kapu csarnokának útján jöjjön be és annak útján menjen ki.

4. Erre bevitt engem az északi kapu felé a ház előrészéhez és láttam, íme megtöltötte az Örökkévaló dicsősége az Örökkévaló házát: és leborultam arczomra.

5. És szólt hozzám az Örökkévaló: Ember fia, fordítsd rá szívedet és lásd szemeiddel, füleiddel pedig halljad mind azt, amit beszélni akarok: veled az Örökkévaló házának minden törvényeiről minden tanairól és fordítsd szívedet a ház bejáratára a szentély minden kijárataiban.

6. És szólj az engedetlenségnek, Izraél házának: Így szól az Úr, az Örökkévaló, elég; nektek mind az utálatosságaitokból, Izraél háza!

7. Amikor behoztatok idegeneket, körülmetéletlen szívűeket és körülmetéletlen húsuakat, hogy szentélyemben legyenek, megszentségtelenítve házamat, mikor bemutattátok kenyeremet: zsiradékot és vért, és megszegtétek szövetségemet, mind az utálatosságaitokon felül;

8. és nem őriztétek szentségeim őrizetét, hanem rendeltetek, kik őrizzék őrizetemet szentélyemben magatokért.

9. Így szól az Úr, az Örökkévaló: Semmi idegen, körülmetéletlen szívű és körülmetéletlen húsú ne jöjjön szentélyembe, semmiféle idegen, aki Izraél fiainak közepette van;

10. hanem a leviták, akik tőlem eltávolodtak, mikor megtévedt Izraél, midőn eltévelyedtek tőlem bálványaik után, viseljék bűnüket;

11. legyenek szentélyemben szolgálattevők, felügyelőkként a ház kapuinál és szolgálva a házat: ők vágják le az égőáldozatot és a vágóáldozatot a népnek és ők: álljanak előttük, hogy szolgálják őket.

12. Mivelhogy szolgálták őket bálványaik előtt és lettek Izraél házának a bűnnek botlására; azért felemeltem kezemet ellenük, úgymond az Úr, az Örökkévaló, viseljék tehát bűnüket,

13. és oda ne lépjenek hozzám, hogy papjaim legyenek, hogy tehát odalépnének mind a szentségeimhez, ahhoz, ami szentek szentje; hanem viseljék szégyenüket és utálatosságaikat, melyeket cselekedtek.

14. És teszem őket a ház őrizetének őrizőivé annak minden szolgálatára és mindenre, ami benne végeztetik.

15. A levita papok pedig, Czádók fiai, akik őrizték szentélyem őrizetét, midőn Izraél fiai eltévelyedtek tőlem, ők közeledjenek hozzám, hogy engem szolgáljanak; álljanak előttem, hogy nekem zsiradékot és vért mutassanak be, úgymond az Úr, az Örökkévaló.

16. Ők jöjjenek be szentélyembe és ők közeledjenek asztalomhoz, hogy engem szolgáljanak; és őrizzék őrizetemet.

17. És lészen, mikor bemennek a belső udvar kapuiba, lenből való ruhákat öltsenek föl és ne kerüljön rájuk gyapjú, midőn szolgálatot végeznek a belső udvar kapuiban és belül.

18. Lenből való fejdíszek legyenek fejükön és lenből való nadrág legyen derekukon, ne övezkedjenek izzasztóval.

19. És midőn kimennek a külső udvarba, a külső udvarba a néphez, vessék le ruháikat, amelyekben szolgálatot végeznek és tegyék le azokat a szent kamarákban; és öltsenek föl más ruhákat, hogy szentté ne tegyék a népet ruháikkal.

20. És hajukat ne nyírják le, de vadul se ereszszék meg: nyirbálva nyirbálják hajukat.

21. Bort pedig ne igyanak, egy pap sem, mikor bemennek a belső udvarba.

22. És özvegyet és elváltat ne vegyenek feleségül maguknak; hanem hajadonokat Izraél házának magzatjából és oly özvegyet, ki pap után lesz özvegy, vehetnek el.

23. És népemet tanítsák a különbségre a szent és nem szent között és a tisztátlan és a tiszta közötti különbséget tudassák velük.

24. Pörnél pedig ők álljanak oda, hogy ítéljenek, rendeleteim szerint ítéljék meg azt; és tanaimat és törvényeimet mind az ünnepeimen őrizzék meg és szombatjaimat szenteljék meg.

25. Emberhalotthoz ne menjenek be, hogy megtisztátalanodjanak, hanem atyjával és anyjával, fiával és leányával, fivérével és nővérével aki nem volt férjnél, tisztátalanítsák meg magukat.

26. Megtisztulása után pedig hét napot számláljanak neki.

27. És amely napon bemegy a szentélybe, a belső udvarba, hogy szolgálatot végezzen a szentélyben, mutassa be vétekáldozatát; úgy mond az Úr, az Örökkévaló.

28. És legyen nekik birtokul, én vagyok birtokuk; de tulajdont ne adjatok nekik Izraélben, én vagyok tulajdonuk.

29. A lisztáldozatot és a vétekáldozatot és a tűzáldozatot ők egyék meg és minden örökátok Izraélben övék legyen.

30. És elseje, minden zsengéje mindennek és minden adománya mindennek, mind a ti adományaitokból, a papoké legyen; és tésztátok elsejét a papnak adjátok, hogy áldás nyugodjék házadon.

31. Semmiféle dögöt vagy széttépettet, madárból vagy baromból, ne egyenek a papok.

Megszakítás