1. És elvezetett engem a kapuhoz, azon kapuhoz, mely kelet felé fordul.

2. És íme lzraél Istenének dicsősége kelet felől jön és hangja mint nagy vizek hangja, a föld pedig világos lett dicsőségétől;

3. olyan volt a látomás látása, melyet láttam, mint azon látomás, melyet láttam, midőn jöttem a város elpusztítására, és látomások mint azon látomás, melyet a Kebár folyó mellett láttam; és leborultam arczomra.

4. Az Örökkévaló dicsősége pedig bement a házba a kapun át, melynek előrésze kelet felé van.

5. És fölvett engem a szellem és bevitt a belső udvarba, és íme, megtöltötte az Örökkévaló dicsősége a házat.

6. És hallottam a házból hozzám beszélőt, egy férfi pedig állt mellettem.

7. És szólt hozzám: Ember fia, trónom helyét és lábaim talpainak helyét, ahol lakni fogok Izraél fiai közepette örökre – de meg ne tisztátalanítsák többé az Izraél házabeliek az én szent nevemet, ők és királyaik paráznaságukkal és királyaik hulláival, magaslataikkal;

8. azzal, hogy küszöbüket küszöböm mellé teszik és ajtófélfájukat ajtófélfám mellé, csak fal volt közöttem és közöttük, megtisztátalanították szent nevemet utálatosságaikkal, melyeket cselekedtek, úgy hogy megsemmisítettem őket haragomban.

9. Most el fogják távolítani tőlem paráznaságukat és királyaik hulláit, és lakni fogok közepettük örökre.

10. Te, ember fia, jelentsd Izraél házának a házat, hogy szégyenkezzenek bűneik miatt; és mérjék meg az arányt,

11. ha ugyanis szégyenkeztek mind a miatt, amit cselekedtek – a ház alakját és elrendezését, kijáratait és bejáratait, meg mind az alakjait, mind a törvényeit pedig és mind az alakjait és mind a tanait tudasd velük és írd fel szemük láttára; hogy megőrizzék egész alakját és mind a törvényeit és megtegyék azokat.

12. Ez a tan a házról. A hegy tetején egész határa köröskörül szentek szentje; íme ez a tan a házról.

13. És ezek az oltár méretei könyökben, a könyöke könyök és tenyér: egy könyöknyi mélyedés és könyöknyi a szélessége; pártázata pedig a szélén köröskörül egy arasznyi; ez az oltár talpa.

14. És a föld mélyedésétől az alsó párkányig két könyök, szélessége pedig egy könyök; és a kis párkánytól a nagy párkányig négy könyök, szélessége pedig egy könyök.

15. És a tűzhely négy könyöknyi; a tűzhelyen felül pedig a négy szarv.

16. És a tűzhelynek tizenkettő a hossza, tizenkettőnyi szélesség mellett: négyzetes a négy oldala szerint.

17. És a párkánynak tizennégy a hossza tizennégynyi szélesség mellett négy oldala szerint és a pártázat körülötte fél könyöknyi, és a mélyedése egy könyöknyi köröskörül és lépcsőfokai keletre fordulva.

18. És szólt hozzám: Ember fia, így szól az Úr, az Örökkévaló, ezek az oltár törvényei, amely napon elkészíttetik: hogy égőáldozatot hozzanak és hintsenek rajta vért.

19. És adj a levita papoknak, akik Czádók magzatából valók, akik közel vannak hozzám, úgymond az Úr, az Örökkévaló, hogy engem szolgáljanak, egy fiatal tulkot vétekáldozatul.

20. És végy véréből és adj négy szarvára és a párkány négy sarkára és a pártázatra köröskörül, hogy megtisztítsd és engesztelést szerezz neki.

21. És vedd a tulkot, a vétekáldozatot, hogy elégessék a háznak arra rendelt helyén a szentélyen kívül.

22. A második napon pedig mutass he egy ép kecskebakot vétekáldozatul, hogy tisztítsák az oltárt, amint tisztították a tulokkal.

23. Midőn végeztél a tisztítással, mutass be ép fiatal tulkot és ép kost a juhok közül.

24. És mutasd be azokat az Örökkévaló színe előtt, és vessenek rájuk a papok sót és hozzák azokat égőáldozatul az Örökkévalónak.

25. Hét napon át készíts egy vétekáldozatra való bakot egy napra és egy fiatal tulkot és egy kost a juhok közül, épeket készítsenek.

26. Hét napon át engesztelést szerezzenek az oltárnak és tisztítsák azt meg és avassák fel.

27. Így töltsék el a napokat, és lészen a nyolczadik napon túl, készítsék el a papok az oltáron égőáldozataitokat és békeáldozataitokat, hogy kedveljelek benneteket, úgymond az Úr, az Örökkévaló.

Megszakítás