1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván:

2. Ember fia, volt két asszony, egy anyának leányai.

3. És paráználkodtak Egyiptomban, ifjúkorukban paráználkodtak ott nyomkodták emlőiket, ott szorítgatták szűz mellüket.

4. Neveik pedig: Ohola az idősebbik, Oholíba a nővére; enyéim lettek és szültek fiakat és leányokat. És neveik: Sómrón Ohola és Jeruzsálem Oholiba.

5. És paráználkodott Ohola mellettem és gerjedezett szeretői iránt, az Assúrbeliek, a harcosok iránt;

6. kék bíborba öltözöttek, helytartók és kormányzók, kívánatos ifjak, mindannyian lovasok, lovakon nyargalók.

7. És odaadta paráználkodását nekik, kik valamennyien Assúr válogatott fiai: és mindazokkal, akik iránt gerjedezett, mind a bálványaikkal megtisztátalanodott.

8. De Egyiptombeli paráználkodását nem hagyta abban, mert vele háltak ifjú korában és szorítgatták szűz mellét és ráöntötték paráználkodásukat.

9. Azért szeretőinek kezébe adtam őt, Assúr fiainak kezébe, akik iránt gerjedezett.

10. Ők felfedték szemérmét, fiait és leányait elvették, őt magát pedig karddal ölték meg; példává lett az asszonyoknak és büntetést végeztek rajta.

11. Látta ezt Oholiba nővére és romlottabban űzte gerjedezését nála és paráználkodását nővére paráznaságánál.

12. Assúr fiai iránt gerjedezett: helytartók, kormányzók, harcosok, teljes díszbe öltözöttek; lovasok, lovakon nyargalók, kívánatos ifjak valamennyien.

13. És láttam, hogy megtisztátlanúlt: egy útja van mindkettejüknek.

14. De még hozzátett paráználkodásához: látott a falra rajzolt férfiakat, kaldeusok; képeit, vörös festékkel megrajzolva;

15. övkötők a derekukon lelógó süvegek a fejükön, látásra vitézek valamennyien, Bábel fiainak hasonlóságára, Kaszdím a szülőföldjük:

16. és gerjedezett irántuk szemeinek látására, és küldött hozzájuk követeket Kaszdímba.

17. És eljöttek hozzá Bábel fiai szerelmes hálásra és megfertőztették őt paráználkodásukkal, s megtisztátalanult általuk, és elszakadt tőlük a lelke.

18. S midőn feltárta paráználkodását és felfedte szemérmét, elszakadt tőle a lelkem, amint elszakadt volt lelkem a nővérétől.

19. És gyarapította paráználkodását, megemlékezvén ifjúkorának napjáról, midőn paráználkodott Egyiptom országában.

20. És gerjedezett ágyasai iránt, akiknek szamártest a testük és lovak ömlése az ömlésük.

21. Gondoltál ifjúkorod fajtalanságára, midőn az Egyiptombeliek szorítgatták melledet ifjúkorod emlői kedvéért.

22. Azért, Oholíba, így szól az Úr, az Örökkévaló, íme én fölserkentem ellened szeretőidet, azokat, akiktől elszakadt lelked és rád hozom őket mindenfelől.

23. Bábel fiait és mind a kaldeusokat, Pekód és Sóa és Kóa, mind az Assúr fiai ő velük; kívánatos ifjak, helytartók és kormányzók mindannyian, vitézek és hivatottak, lovakon nyargalók mindnyájan.

24. És ellened jönnek tömegben, szekérrel s kerékkel és népek gyülekezetével, vérttel, pajzzsal és sisakkal megszállnak téged köröskörül; és eléjük teszem az ítéletet, hogy ítéljenek téged ítéletük szerint.

25. És végzem rajtad buzgalmamat és elbánnak veled haraggal: orrodat és füleidet eltávolítják és maradékod kard által fog elesni, ők el fogják venni fiaidat és leányaidat, és maradékod tűzben emésztetik föl.

26. És levetik rólad ruháidat és elveszik pompás holmidat.

27. És eltűntetem belőled fajtalanságodat és az Egyiptom országából való paráználkodásodat és nem fogod fölemelni hozzájuk szemeidet és Egyiptomról nem fogsz megemlékezni többé.

28. Mert így szól az Úr, az Örökkévaló: íme én adlak téged azok kezébe, kiket gyűlölsz, azok kezébe, akiktől elszakadt a lelked.

29. És elbánnak veled gyűlölettel és elveszik minden szerzeményedet és ott hagynak meztelenül és mezítelenül, és fel fog tárulni a te parázna szemérmed, fajtalanságod és paráználkodásod.

30. Ezeket teszik veled, mivelhogy paráználkodtál nemzetek után, azért, hogy megtisztátlanultál bálványaikon.

31. Nővérednek útján jártál, adom tehát az ő serlegét a kezedbe.

32. Így szól az Úr, az Örökkévaló: Nővéred serlegét fogod inni, a mélyet és széleset – ez nevetségül és gúnyul lesz – a sokat magában foglalót –

33. részegséggel és bánattal fogsz megtelni – a pusztulás és pusztaság serlegét, Sómrón nővérednek a serlegét.

34. Megiszod azt és kiszívod és cserepeit lerágod és emlőidet megtéped; mert én beszéltem, úgymond az Úr, az Örökkévaló.

35. Azért így szól az Úr, az Örökkévaló: Mivelhogy megfeledkeztél rólam és hátad mögé vetettél engem, viseld tehát te is fajtalanságodat és paráználkodásodat.

36. És szólt hozzám az Örökkévaló: Ember fia, akarod-e ítélni Oholát és Oholíbát? Hát mondd meg nekik utálatosságaikat!

37. Hogy házasságot törtek és vér van kezeiken, bálványaikkal törtek házasságot, és fiaikat is, akiket nekem szültek, tűzön vezették át nekik eledelül.

38. Továbbá ezt tették velem: megfertőztették szentélyemet azon a napon, és szombatjaimat megszentségtelenítették.

39. S amikor levágták fiaikat bálványaiknak, azon napon bementek szentélyembe, hogy megszentségtelenítsék; íme így cselekedtek az én házamban.

40. Sőt hogy küldtek messziről jövő emberekhez, akikhez követ küldetik, és íme eljönnek, akiknek kedvéért megmosdottál, kendőzted szemeidet és díszítetted magadat dísszel;

41. És pompás ágyra ültél, s előtte terített asztal, és tömjénemet és olajamat tetted rája;

42. És jókedvű tömegnek zaja benne, és az emberek sokaságából való férfiakhoz hozatnak részegesek a pusztából, és karpereczeket tettek kezeikre és pompás oronát a fejeikre.

43. És azt mondtam a házasságtörésben elnyüttről: Most majd paráználkodnak paráználkodása szerint, meg ő is.

44. Bementek hozzá, amint bemennek parázna asszonyhoz; úgy mentek be Oholához és Oholíbához, a fajtalan asszonyokhoz.

45. De igaz emberek – azok fogják őket ítélni, amint ítélnek házasságtörőket és amint ítélnek vérontónőket, mert házasságtörők ők és vér van kezeiken.

46. Mert így szól az Úr, az Örökkévaló: Hozzanak rájuk gyülekezetet és tegyék őket iszonyattá és prédává.

47. És hajítson reájuk a gyülekezet követ és vágják őket szét kardjaikkal; fiaikat és leányaikat öljék meg, és házaikat égessék el tűzben.

48. És megszüntetem a fajtalanságot az országból, és okulni fognak mind az asszonyok és nem fognak cselekedni a ti fajtalanságtok szerint.

49. És reátok teszik fajtalanságtokat és a bálványokkal való vétkeiteket viselni fogjátok; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, az Örökkévaló.

Megszakítás