1. És midőn birtokul juttatjátok az országot, vegyetek el adományt az Örökkévaló számára, szentrésznek az országból: hossza huszonötezernyi hosszú, szélessége pedig tízezer; szent rész az, egész határában köröskörül.

2. Legyen ebből a szentélynek ötszáz ötszázra: négyzetesen köröskörül, és ötven könyöknyi területe köröskörül.

3. És e mértékből mérj hosszában huszonötezret és szélességben tizezret; és abban legyen a szentély, szentek szentje.

4. Szentrész az az országból, a papoké, a szentély szolgálattevőié legyen, akik közelednek, hogy szolgálják az Örökkévalót; és legyen nekik helyül házak számára és szenthelyül a szentély számára.

5. És huszonötezernyi hosszú és tízezernyi széles tér a levitáké legyen, a ház szolgálattevőié birokul nekik: húsz kamara.

6. És a város tulajdonául adjatok ötezernyi széles és huszonötezernyi hosszú tért a szentrész adományának mentén; Izraél egész házáé legyen.

7. A fejedelemé pedig erről és arról a szentrész adománya előtt és a város tulajdona előtt a nyugati oldalról nyugatra és a keleti oldalról keletre; és hossza a részek egyikének mentében a nyugati határtól a keleti határig.

8. Az országból legyen neki tulajdonul Izraélben, hogy fejedelmeim ne zaklassák többé az én népemet, az országot pedig Izraél házának adják törzseik szerint.

9. Így szól az Úr, az Örökkévaló: Elég nektek, Izraél fejedelmei; erőszakot és pusztítást távolítsatok el, jogot és igazságot cselekedjetek, vegyétek el zsarolástokat népemről, úgymond az Úr, az örökkévaló.

10. Igaz mérleg igaz éfa és igaz legyen nálatok.

11. Az éfa és bát egy arányban legyen, hogy a chómer tizedét fogadja be a bát, a chómer tizedrésze pedig az éfa: a chómer szerint legyen az aránya

12. És a sékel húsz géra, húsz sékel, huszonöt sékel, tíz és öt sékel legyen nálatok a máné.

13. Ez az adomány, melyet levegyetek: az éfa hatodrésze egy chómer búzából, és hatodrészét vegyétek az éfának egy chómer árából.

14. És az olaj illetménye egy bát olaj után a bát tizede, egy kór, azaz tíz bát vagyis egy chómer után, mert tíz bát a chómer.

15. És egy bárány a juhokból, kétszáz után Izraél kövér legelőjéből, lisztáldozatra, égőáldozatra és békeáldozalra, engesztelésül számukra, úgymond az Úr, az Örökkévaló.

16. Az ország egész népe járuljon ez adományhoz, a fejedelem szármára Izraélben.

17. S a fejedelemre tartozik: az égőáldozatok és a lisztáldozat és az öntő áldozat az ünnepeken és az újholdakon és a szombatokon, lzraél házának minden ünnepnapjain; ő készítse a vétekáldozatot, a lisztáldozatot, az égőáldozatot és a béke áldozatokat, engesztelésül Izraél házáért.

18. Így szól az Úr, az Örökkévaló: Az első hóban, a hónap elsején végy ép fiatal tulkot, hogy megtisztítsd a szentélyt:

19. vegyen: a pap a vétekáldozat véréből és tegyen a ház ajtómellékére és az oltár párkányzatának négy sarkára, és a belső udvar kapujának ajtófélfájára.

20. És így cselekedjél a hónap hetedikén, tévedő vagy meggondolatlan ember miatt; és engesztelést szerezzetek a háznak.

21. Az első hóban, a hónap tizennegyedik napján legyen nálatok a pészach, ünnep hét napon át; kovásztalan kenyeret egyenek.

22. És készítsen a fejedelem azon napon önmagáért és az ország egész népéért vétekáldozatra való tulkot.

23. És az, ünnep hét napján készítsen égőáldozatot az Örökkévalónak; hét tulkot és hét kost, épeket naponként, hét napon át, és vétekáldozatul egy kecskebakot naponként.

24. És lisztáldozatot: egy éfát a tulokhoz és egy éfát a koshoz készítsen, meg egy hín olajat az éfához.

25. A hetedik hóban, a hónap tizenötödik napján, az ünnepen, készítse ezek szerint hét napon át, úgy a vétekáldozatot, mint az égőáldozatot, mint a lisztáldozatot s mint az olajat.