Izráel királyai

 
1. És lett az Örökkévaló igéje Jéhúhoz, Chanáni fiához, Báesa felől, mondván: 
 
2. Mivelhogy fölemeltelek a porból és fejedelemmé tettelek Izraél népem fölé, de te jártál Járobeám útja szerint és vétkezésre indítottad Izraél népemet, hogy bosszantsanak engem vétkeikkel: 
 
3. íme én kitakarítok Báesa után és háza után és olyanná teszem házadat, mint Járobeám, Nebát fiának házát; 
 
4. akije meghal Báesának a városban, azt megeszik a kutyák és akije meghal a mezőn, azt megeszik az ég madarai. 
 
5. Báesa egyéb dolgai pedig és amit cselekedett és hőstettei, hiszen meg vannak írva Izraél királyai történetének könyvében. 
 
6. És feküdt Báesa ősei mellé és eltemették Tircában. És király lett helyette fia, Éla. 
 
7. Jéhú, Chanáni fia, a próféta által is lett az Örökkévaló igéje Báesa ellen és háza ellen, mindazon rossz miatt, amit tett az Örökkévaló szemében, bosszantván őt kezeinek tettével, hogy majd úgy jár, mint Járobeám háza és még azért, hogy azt megölte. 
 
8. Ászának, Jehúda királyának huszonhatodik évében király lett Éla, Báesa fia, Izraél fölött Tircában, két évig. 
 
9. És összeesküdött ellene Zimri, az ő szolgája, a szekérhad felének a vezére, mikor ő Tircában részegre itta magát, Arcának házában, aki Tircában a ház fölött volt. 
 
10. Bement ugyanis Zimrí, leütötte és megölte őt, Ászának, Jehúda királyának huszonhetedik évében, és király lett helyette. 
 
11. És volt, mikor király lett, amint trónján ült, megölte Báesának egész házát, nem hagyott meg belőle falra vizelőt, meg rokonait és barátjait.
 
12. Így megsemmisítette Zimrí Báesa egész házát az Örökkévaló szava szerint, melyet szólt Báesa ellen Jéhú próféta által; 
 
13. Báesának mind a vétkeiért és fiának, Élának vétkeiért, melyekkel vétkeztek és melyekkel vétkezésre indították Izraélt, hogy bosszantsák az Örökkévalót, Izraél Istenét hiábavalóságaikkal. 
 
14. Élának egyéb dolgai pedig és mindaz, amit cselekedett, hiszen meg vannak írva Izraél királyai történetének könyvében. 
 
15. Ászának, Jehúda királyának huszonhetedik évében király lett Zimrí, hét napig Tircában; a nép épen akkor táborozott Gibbetón ellen, mely a filiszteusoké volt. 
 
16. És hallotta a táborozó nép, hogy összeesküdött Zimrí és meg is ölte a királyt; akkor királlyá tette egész Izraél ama napon a táborban Omrí hadvezért Izraél fölé.
 
17. És elvonult Omrí és egész Izraél ő vele Gibbetón alól és ostrom alá vették Tircát. 
 
18. És volt, amint látta Zimrí, hogy elfoglaltatott a város, bement a király házának várába, magára gyújtotta a király házát tűzzel és meghalt. 
 
19. Vétkeiért, melyekkel vétkezett, cselekedvén azt, ami rossz az Örökkévaló szemeiben, járván Járobeám útja szerint és vétke szerint, melyet elkövetett, hogy vétkezésre indítsa Izraélt. 
 
20. Zimrínek egyéb dolgai pedig és összeesküvése, mellyel összeesküdött, hiszen meg vannak írva Izraél királyai történetének könyvében. 
 
21. Akkor kétfelé oszlott Izraél népe: a nép egyik fele Tibnínek, Gínát fiának pártján volt, hogy királlyá tegye, a másik fele pedig Omrí pártján. 
 
22. De erősebb volt az Omrí pártján levő nép a Tibní, Gínát fiának pártján levő népnél; meghalt Tibní és király lett Omrí. 
 
23. Ászának, Jehúda királyának harmincegyedik évében király lett Omrí Izraél fölött, tizenkét évig; Tircában uralkodott hat évig.
 
24. És megvette a Sómrón hegyet Sémertől két kikkár ezüstért; beépítette e hegyet és elnevezte a várost, melyet épített, Sémernek, a hegy urának nevéről, Sómrónnak. 
 
25. És cselekedte Omrí azt, ami rossz az Örökkévaló szemeiben és rosszabbul cselekedett mindazoknál, kik előtte voltak;
 
26. és járt Járobeámnak, Nebát fiának minden útja szerint és vétke szerint, mellyel vétkezésre indította Izraélt, hogy bosszantsák az Örökkévalót, Izraél Istenét, hiábavalóságaikkal. 
 
27. Omrínak egyéb dolgai pedig, amiket cselekedett és hőstettei, melyeket végzett, hiszen meg vannak írva Izraél királyai történetének könyvében. 
 
28. És feküdt Omrí ősei mellé és eltemették Sómrónban; és király lett utána fia, Acháb. 
 
29. Acháb, Omrí fia pedig király lett Izraél fölött, Ászának, Jehúda királyának harmincnyolcadik évében; és uralkodott Acháb, Omrí fia Izraél fölött Sómrónban huszonkét évig. 
 
30. És tette Acháb, Omrí fia azt, ami rossz az Örökkévaló szemeiben, inkább mindazoknál, kik előtte voltak. 
 
31. És mintha csekélység lett volna neki járnia Járobeámnak, Nebát fiának vétkei szerint, feleségül vette Ízébelt, Etbáalnak, a Cídónbeliek királyának leányát s ment és szolgálta a Báalt és leborult előtte. 
 
32. És oltárt állított föl a Báalnak, a Báal házában, melyet épített Sómrónban. 
 
33. És készítette Acháb az aserát; többet is tett Acháb arra, hogy bosszantsa az Örökkévalót, Izraél Istenét, inkább mind az Izraél királyainál, kik előtte voltak. 
 
34. Az ő napjaiban építette föl a Bét-Élbeli Chíél Jeríchót; Abírámmal, elsőszülöttjével, rakta le alapját, Szegúbbal, legifjabbikjával pedig állította föl kapuit, az Örökkévalónak szava szerint, melyet szólt Józsua, Nún fia által.