6. 📖 Királyok I. könyve

A templomépítés

A szentély építése

1. És volt a négyszáznyolcvanadik évben, miután kivonúltak Izraél fiai Egyiptom országából, a negyedik évben – Zív havában, az a második hónap, hogy király volt Salamon Izraél fölött, fölépítette a házat az Örökkévalónak.
2. A ház pedig, melyet épített Salamon király az Örökkévalónak, hatvan könyök a hossza, húsz a szélessége és harminc könyök a magassága.
3. A csarnok pedig, a ház templomának előrészén, húsz könyök a hossza, a ház szélességének oldalán; tíz könyök szélessége a ház előrészén.
4. És készített a ház számára gerendás csukott ablakokat.
5. És épített a ház fala mellé emeleteket köröskörül, a ház falai mellett köröskörül, a templom és a debír mellett, és készített oldaltermeket köröskörül.
6. Az alsó emelet, öt könyök a szélessége, a középső, hat könyök a szélessége, és a harmadik, hét könyök a szélessége; mert csökkenéseket alkalmazott a házon köröskörül kívülről, hogy ne kelljen beléje nyúlni a ház falaiba.
7. A ház ugyanis, amikor épült, ép kövekből, úgy amint fejtették, épült; sem kalapács, sem fejsze, sem bármi vasszerszám nem hallatott a háznál, amikor épült.
8. A középső oldalterem bejárata a ház jobboldalán volt; csigalépcsőkön mennek föl a középsőre és a középsőből a harmadikra.
9. Építette a házat és bevégezte; és bepadlózta a házat boltívekkel meg gerendasorokkal cédrusból.
10. És építette az emeleteket az egész ház mellé, öt könyök egynek a magassága; és egybefogta a házat cédrusfákkal.
11. És volt az Örökkévaló igéje Salamonhoz, mondván:
12. Ez a ház, melyet építesz – ha majd jársz törvényeim szerint, rendeleteimet megteszed és megőrzöd mind a parancsolataimat, járván azok szerint, akkor fönntartom veled szemben az én igémet, melyet szóltam Dávid atyádhoz.
13. És lakozom Izraél fiai közt és nem hagyom el népemet Izraélt.
14.Építette Salamon a házat és bevégezte.
15. Építette a háznak falait belülről cédrusdeszkákkal, a ház padlójától a mennyezet gerendákig, bevonta fával belülről; és bevonta a háznak padlóját ciprusfa deszkákkal.
16. És építette a húsz könyöknyit a háznak hátulján cédrusdeszkákkal a padlótól a gerendákig; s építette egy részét belülről debírnek, szentek szentjének.
17. És negyven könyöknyi volt a ház, az a templom előlről.
18. És cédrus volt a házon, annak belsején, vadugorkák és kinyílt virágok kifaragásával; mind cédrus volt, kő nem volt látható.
19. Debírt pedig készített a házban, annak belsejéről, hogy oda tegyék az Örökkévaló szövetségének ládáját.
20. A debír előtt pedig húsz könyök a hossza, húsz könyök a szélessége, és húsz könyök a magassága volt, és bevonta finomított arannyal; s az oltárt cédrussal vonta be.
21. És bevonta Salamon a házat, annak belsejéről, finomított arannyal és húzott aranyláncokat a debír előtt, és azt bevonta arannyal.
22. Az egész házat bevonta arannyal, míg végig bevonatott az egész ház; az egész oltárt is a debír előtt bevonta arannyal.
23. És készített a debírben két kérubot olajfából, tíz könyök egynek a magassága,
24. Öt könyök a kérubnak egyik szárnya és öt könyök a kérubnak másik szárnya: tíz könyök a szárnyai egyik végétől a másik végéig.
25. És tíz könyöknyi a másik kérub: egy mérete és egy szabása a két kérubnak.
26. Az egyik kérub magassága tíz könyöknyi, és így a második kérub.
27. És tette a kérubokat a belső ház közepébe és kiterjesztették a kérubok szárnyait, úgy hogy ért az egyiknek szárnya a falhoz és a másik kérubnak is a szárnya ért a másik falhoz; szárnyaik pedig a ház közepén szárny szárnyhoz értek.
28. És bevonta a kérubokát arannyal.
29. A háznak mind a falain pedig köröskörül kifaragott vésett faragványukat: kérubokat, pálmákat és kinyílt virágokat belülről és kívülről.
30. A ház padlóját pedig bevonta arannyal belül és kívül.
31. A debír bejáratát készítette olajfa ajtókkal; az ajtófélfapillér ötszögletű volt.
32. A két olajfa-ajtóra pedig faragott faragványokat: kérubokat, pálmákat és kinyílt virágokat és bevonta arannyal; ráhúzta ugyanis a kérubokra és a pálmákra az aranyat.
33. Így készített a templom bejáratának is olajfa félfákat, négyszögletűeket;
34. meg két ajtót ciprusfából: két forgólap az egyik ajtó és két forgólap a másik ajtó.
35. Faragott rá kérubokat, pálmákat és kinyílt virágokat és bevonta arannyal, ráillesztve a bevésésre.
36. És építette a belső udvart három sor faragott kőből és egy sor cédrusgerendából.
37. A negyedik évben rakták le az Örökkévaló házának alapját, Zív havában.
38. A tizenegyedik évben pedig, Búl havában – az a nyolcadik hó – be volt végezve a ház minden dolga és minden rendje szerint. Építette tehát hét évig.

 

  • Küldés emailben

Fejezetek