משנה ג

ואלו הן הפסולין , המשחק בקביא, והמלוה ברבית, ומפריחי יונים, וסוחרי שביעית

אמר רבי שמעון, בתחלה היו קורין אותן אוספי שביעית

משרבו האנסין, חזרו לקרותן סוחרי שביעית

אמר רבי יהודה , אימתי, בזמן שאין להם אמנות אלא היא, אבל יש להן אמנות שלא היא, כשרין

משנה ד

ואלו הן הקרובין , [ אביו ו ] אחיו ואחי אביו ואחי אמו ובעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו וגיסו, הן ובניהן וחתניהן, וחורגו לבדו

אמר רבי יוסי, זו משנת רבי עקיבא

אבל משנה ראשונה, דודו ובן דודו

וכל הראוי לירשו, וכל הקרוב לו באותה שעה

היה קרוב ונתרחק, הרי זה כשר

רבי יהודה אומר, אפלו מתה בתו ויש לו בנים ממנה, הרי זה קרוב

Megszakítás