7. 📖 Nechemja könyve

És volt, midőn fölépíttetett a fal

1. És volt, midőn fölépíttetett a fal és fölállítottam az ajtókat és kirendeltettek a kapuőrök, az énekesek s a leviták, 2. parancsot adtam testvéremnek, Chanáninak és Chananjának, a vár nagyjának Jeruzsálem felől, mert ő igaz ember volt és istenfélő, jobban sokaknál. 3. És mondtam nekik: Ne nyittassanak ki Jeruzsálem kapui, a míg a nap forrón nem süt, és a míg ők ott állná­nak, tegyék be az ajtókat és zárjátok el; és állítsátok föl Jéruzsálem lakóinak őrségeit, kit-kit őrizetére és kit-kit házával szemben. 4. De a város széles határú és nagy volt, a nép pedig kevés volt benne és nem voltak a házak fölépítve. 5. Ekkor szívembe adta az Istenem és összegyűjtöttem a nemeseket és vezéreket és a népet származásuk megállapítására; és meg is találtam a szár­mazás könyvét, azokét, a kik először fölmentek, s talál­tam írva benne: 6. Ezek a tartomány fiai, a kik föl­mentek a számkivetettek fogságából, a kiket számkive­tett Nebúkadnecczár, Bábel királya és visszatértek Jeruzsálembe és Jehúdába, kiki az ő városába. 7. A kik jöttek Zerúbábellel, Jésúával, Nechemjával, Azarjával, Raamjával, Náchamánival, Mordekájjal, Bilsánnal, Misz­pérettel, Bigvájjal, Nechúmmal, Báanával. Izraél népe férfiainak száma: 8. Pareós fiai: kétezerszázhetvenkettő. 9. Sefatja fiai: háromszáz-hetvenkettő. 10. Árach fiai: hat­százötvenkettő. 11. Páchat-Móáb fiai, Jésúa és Jóáb fiai­tól: kétezernyolczszáztizennyolc. 12. Élám fiai: ezerkétszáz-ötvennégy. 13. Zattú fiai: nyolczszáznegyvenöt. 14. Zakkáj fiai: hétszázhatvan. 15. Binnúj fiai: hatszáz­negyvennyolc. 16. Bébáj fiai: hatszázhuszonnyolc. 17. Azgád fiai: kétezerháromszázhuszonkettő. 18. Adóni­kám fiai: hatszázhatvanhét. 19. Bigváj fiai: kétezer­hatvanhét. 20. Ádin fiai: hatszázötvenöt. 21. Átér fiai Chizkijától: kilencvennyolc. 22. Chásúm fiai: három­százhuszonnyolc. 23. Béczáj fiai: háromszázhuszon­négy. 24. Cháríf fiai: száztizenkettő. 25. Gibeón fiai; kilencvenöt. 26. Bét-Léchem és Netófa emberei: száz­nyolczvannyolcz. 27. Anátót emberei: százhuszonnyolc. 28. Bét-Azmávet emberei: negyvenkettő. 29. Kirjat Jeárim, Kefíra és Beérót emberei: hétszáznegyvenhárom. 30. Ráma és Gébá emberei: hatszázhuszonegy. 31. Michmász em­berei: százhuszonkettő. 32. Bét-Él és Áj emberei: száz­huszonhárom. 33. A másik Nebó emberei: ötvenkettő. 34. A másik Élám fiai: ezerkétszázötvennégy. 35. Chárím fiai: háromszázhúsz. 36. Jerichó fiai: háromszáznegy­venöt. 37. Lód, Chádid és Ónó fiai: hétszázhuszonegy. 38. Szenáa fiai: háromezerkilenczszázharminc. 39. A pa­pok. Jedája fiai, Jésúa házából: kilencszáz-hetvenhárom. 40. Immér fiai: ezerötvenkettő. 41. Paschúr fiai: ezerkétszáznegyvenhét. 42. Chárím fiai: ezertizenhét. 43. A le­viták. Jésúa fiai, Kadmiéltól, Hódeva fiaitól: hetvennégy. 44. Az énekesek. Ászáf fiai: száznegyvennyolc. 45. A ka­puőrök. Sallúm fiai, Átér fiai, Talmón fiai, Akkúb fiai, Chatíta fiai, Sóbáj fiai: százharmincnyolc; 46. A szen­télyszolgák. Czícha fiai, Chaszúfa fiai, Tabbáót fiai; 47. Kérósz fiai, Szia fiai, Pádón fiai; 48. Lebána fiai, Cha­gábá fiai, Szalmáj fiai; 49. Chánán fiai, Giddél fiai, Gá­char fiai; 50. Reája fiai, Reczín fiai, Nekóda fiai; 51. Gaz­zám fiai, Uzza fiai, Pászéach fiai; 52. Bészaj fiai, Meú­nim fiai, Nefiseszim fiai; 53. Bakbúk fiai, Chakúfa fiai, Charchúr fiai; 54. Baczlit fiai, Mechída fiai, Charsa fiai; 55. Barkósz fiai, Szíszera fiai, Témach fiai; 56. Neczíach fiai, Chatífa fiai. 57. Salamon szolgáinak fiai. Szótaj fiai, Szóféret fiai, Perída fiai; 58. Jáala fiai, Darkón fiai, Gid­dél fiai; 59. Sefatja fiai, Chattíl fiai, Pókhéret-Haczebájim fiai, Ámón fiai. 60. Mind a szentélyszolgák és Salamon szolgáinak fiai: háromszáz-kilencvenkettő. 61. És ezek, a kik fölmentek Tél-Mélachból, Tél-Charsá­ból, Kerúb-Addónból és Immérből, de nem tudták meg­jelenteni atyai házukat és családjukat, vajon Izraélből valók-e: 62. Delája fiai, Tóbija fiai, Nekóda fiai, hatszáz­negyvenkettő; 63. És a papok közül: Chobája fiai, Ha­kócz fiai, Barzillaj fiai, a ki elvett a gileádi Barzillaj leányaiból feleséget és az ő nevükről elneveztetett. 64. Ezek keresték származási iratukat, de nem találtatott, és visszavettettek a papságtól. 65. És mondta nekik a tir­sáta, hogy ne egyenek a szentek szentjéből, míg nem támadna pap az úrím és tummím számára. 66. Az egész gyülekezet egyetemben: negyvenkétezerháromszázhatvan. 67. Szolgáikon és szolgálóikon kívül; ezek: hétezerhárom­százharminchét; voltak énekeseik és énekesnőik: két­száznegyvenöt. 68. Lovaik: hétszázharminchat; öszvéreik: kétszáznegyvenöt; 69. tevék: négyszázharmincöt; szama­rak: hatezerhétszázhúsz. 70. És néhányan az atyai házak fejei közül adakoztak a munkára. A tirsáta adott a kincs­tárnak: aranyat ezer darkemónt, tálakat: ötvenet, papi köntösöket: ötszázharmincat; 71. és az atyai házak fejei közül adtak a munka kincstárának aranyat: húszezer darkemónt, és ezüstöt: kétezerkétszáz mánét. 72. A mit pedig a többi nép adott, arany: húszezer darkemón, és ezüst: kétezer máné, papi köntösök: hatvanhét. 73. És letelepedtek a papok és leviták, meg a kapuőrök s az énekesek és a népből valók, és a szentélyszolgák és egész Izraél városaikban. És elérkezett a hetedik hó­nap, Izraél fiai pedig városaikban voltak

  • Küldés emailben

Fejezetek