1. Azarjáhú, Ódéd fia, pedig – rajta volt Isten szelleme.

2. És kiment Ásza elé s mondta neki: Hallgassatok meg engem, Ásza s egész Jahúda meg Benjámin; az Örökkévaló veletek van, midőn ti vele vagytok, és ha ti keresitek őt, megtaláltatja magát általatok s ha elhagyjátok őt, el fog hagyni titeket.

3. És sok idő múlt el Izrael számára igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül és tan nélkül.

4. De szorultságában megtért az Örökkévalóhoz, Izrael Istenéhez; keresték őt s ő megtaláltatta magát általuk.

5. És azokban az időkben nem volt békéje aki- és bejárónak, mert nagy zavarok érték mind az országok lakóit.

6. És odaütközött nemzet nemzethez s város városhoz, mert Isten megzavarta őket mindenféle szükséggel.

7. De ti legyetek erősek s kezeitek ne lankadjanak, mert van jutalma munkátoknak.

8. És midőn hallotta Ásza e szavakat és Ódéd próféta prófétai igéjét, erőlködött és eltávolította az undokságokat Jehúda és Benjámin egész országából s a városokból, amelyeket elfoglalt Efraim hegységéből; és megújította az Örökkévaló oltárát, amely az Örökkévaló csarnoka előtt volt.

9. És összegyűjtötte egész Jehúdát és Benjámint és a náluk Efraimból, Menasséból és Simeonból tartózkodókat, mert átpártoltak hozzá Izraelből tömegesen, midőn látták, hogy az Örökkévaló, az ő Istene vele van.

10. És gyülekezték Jeruzsálembe, a harmadik hónapban, Ásza királyságának tizenötödik évében.

11. És áldoztak azon a napon az Örökkévalónak a zsákmányból, amelyet hoztak: hétszáz szarvasmarhát és hétezer juhot.

12. És beléptek a szövetségbe, hogy keresik az Örökkévalót, őseik Istenét, egész szívükkel s egész lelkükkel.

13. S mindenki, aki nem keresi az Örökkévalót, Izrael Istenét, ölessék meg, kicsinytől nagyjáig, férfitól asszonyig.

14. És megesküdtek az Örökkévalónak fennhangon, meg riadással és trombitákkal és harsonákkal.

15. És örült egész Jehúda az eskü fölött, mert egész szívükkel esküdtek és egész akaratukkal keresték őt s ő megtaláltatta magát velük; és nyugalmat szerzett nekik az Örökkévaló köröskörül.

16. Máakhát is, Ásza király anyját, eltávolította, hogy ne legyen uralkodónő, mivel az aséra számára förtelmes képet készített; kivágatta Ásza a förtelmes képet és finomra törte és elégette a Kidrón völgyében.

17. De a magaslatok nem szűntek meg Izraelből; csak Ászának szíve volt tökéletes minden napjaiban.

18. És bevitte atyjának: szentségeit és a maga szentségeit az Istennek házába: ezüstöt, aranyat és edényeket.

19. Háború pedig nem volt Ásza uralkodásának harmincötödik évéig.