Peszách - Ünnepi gyertyagyújtás időpontja: 2020-04-08 19:05 - Ünnep kimenete: 2020-04-11 20:16:00

1. 📖 Kohelet – Prédikátor

Nemzedék megy, s nemzedék jön

1. Szavai Kóhéletnek, Dávid fiának, a ki király volt Jeruzsálemben. 2. Hiúságok hiúsága, mondja Kóhélet, hiúságok hiúsága, minden hiúság! 3. Mi nyeresége van az embernek minden fáradságában, melylyel fárad a nap alatt? 4. Nemzedék megy s nemzedék jön, de a föld fönnáll örökké. 5. S föl­kél a nap és lenyugszik a nap, s a helyére siet, a hol fölkél. 6. Megy délnek, majd északnak kerül át, folyton kerûlve jár a szél és kerüléseihez tér vissza a szél. 7. Mind a patakok a tengerbe folynak, de a tenger nem telik meg; azon helyre, a hova folynak a patakok, oda folynak õk ismét. 8. Mind a dolgok fáradoznak: nem bírja senki elmondani, szem nem lakik jó1 látással és fû1 nem telik meg hallással. 9. A mi volt, ugyancsak az, a mi lesz, a mi történt, ugyancsak az, a mi történni fog; s nincs semmi új a nap alatt. 10. Van dolog, melyrõl azt mond­ják: nézd, ez új – rég meg volt az õsidõkben, melyek elõttünk voltak. 11. Nincs megemlékezés az elõbbiekrõl, s az utóbbiakról sem, a kik lesznek majd, nem lesz meg­emlékezés azoknál, kik legutóbb lesznek. 12. Én, Kóhélet, király voltam Izraél fölött Jeruzeálem­ben. 13. És rá adtam szívemet, hogy kutassak és vizsgá­lódjam a bölcseséggel mind arról, a mi történt az ég alatt; rossz egy bajlódás az, melyet Isten adott az em­ber fiainak, hogy vele bajlódjanak. 14. Láttam mind a dol­gokat, melyek történtek a nap alatt; s íme mind hiúság és szélnek hajhászása. 15. A mi görbe, nem bír egyenessé válni, és hiányt nem lehet számlálni. 16. Beszéltem én szívemmel, mondván: én íme nagyobbítottam és gyara­pítottam bölcsességemet mindazok fölött, kik elõttem vol­tak Jeruzsálem fölött, és szívem sok bölcsességet és tu­dást látott. 17. És ráadtam szívemet, bogy megismerjek bölcseséget, és megismerjek eszelõsséget és balgaságot; megismertem, hogy ez is szélnek hajhászata. 18. Mert a hol sok a bölcsesség, sok a boszúság; és a ki tudást gya­rapít, fájdalmat gyarapít.

  • Küldés emailben

Fejezetek