1. Bélsacczár király nagy lakomát készitett ötezer nagyjának s az ezer előtt bort ivott.

2. Bélsacczár a bornak kedvében mondta, hogy hozzák el az arany és ezüst edényeket, amelyeket kivitt atyja Nebúkadnecczár a Jeruzsálemben levő templomból, hogy igyanak belőlük a király s nagyjai, feleségei és ágyasai.

3. Ekkor elhoz­ták az arany edényeket, amelyeket kivittek az Isten háza templomából, mely Jeruzsálemben volt; és ittak belőlük a király s nagyjai, feleségei s ágyasai.

4. Ittak bort s dicsérték az arany, ezüst, réz, vas, fa és kő-iste­neket.

5. Abban az órában előjöttek emberi kéznek ujjai és irtak a lámpással szemben a királyi palota falának meszére, a király pedig látta tövét a kéznek, amely írt.

6. Ekkor a király arczafénye elváltozott rajta és gon­dolatai elrémítették és csipőjének izületei megoldódtak és térdei egymáshoz ütődtek.

7. A király erővel kiáltott, hogy hozzák be a jósokat, kaldeusokat és csillagjóslókat. Megszólalt a király és mondta Bábel bölcseinek: Min­den ember, aki elolvassa ezt az irást és megfejtését megjelenti nekem, bibort fog ölteni és arany lánczot a nyakára és mint harmadik fog uralkodni a királyság­ban.

8. Ekkor bementek mind a király bölcsei, de nem tudták elolvasni az irást, se nem megfejtését tudatni a királylyal.

9. Ekkor Bélsacczár király nagyon megrémült és arcza fénye elváltozott rajta, és nagyjai megzavarod­tak.

10. A király s nagyjainak szavai folytán a királyné bement a lakoma házába; megszólalt a királyné és mondta: Oh király, örökké élj! Ne rémitsenek téged gondolataid s arczod fénye ne változzék el!

11. Van egy férfi királyságodban, akiben a szent istenek szelleme van s atyád napjaiban világosság és értelmesség s böl­cseség, amilyen az istenek bölcsesége, találtatott benne; a király pedig, atyád Nebúkadnecczár- az.irástudók, jósok, kaldeusok, csillagjóslók nagyjává, állította föl a te atyád a király.

12. Mivel hogy kiváló szellem és tudás és ér­telmesség, álmok megfejtése, titkok megjelentése és cso­mók megoldása találtatott benne, Dániélben, akinek a király Béltsacczárrá tette a nevét: most hát Dániél hivassék s a megfejtést jelentse meg.

13. Ekkor Dániél bevitetett a király elé; megszólalt a király és mondta Dániélnek: Te vagy az a Dániél a Jehúdabeli számki­vetés fiai közül való, akiket elhozott atyám a király Jehúdából?

14. Hallottam rólad, hogy istenek szelleme van benned és világosság, értelmesség s kiváló bölcseség találtatott benned.

15. Most pedig behozattak elém a böl­csek, a jósok, hogy elolvassák ezt az irást és hogy megfejtését tudassák velem, de nem tudják a dolog meg­fejtését megjelenteni.

16. Én pedig hallottam rólad, hogy megfejtéseket tudsz adni és csomókat megoldani; most tehát ha tudod elolvasni az irást s a megfejtését velem tudatni, bibort fogsz ölteni s arany lánczot a nyakadra és mint harmadik fogsz uralkodni a királyságban.

17. Ekkor felelt Dániél és mondta a király előtt: Aján­dékaid a tieid legyenek és jutalmaidat másnak adjad; de az irást elolvasom a királynak s a megfejtést tuda­tom veled.

18. Te, oh király – a legfelső Isten király­ságot, nagyságot, méltóságot és díszt adott a te atyád­nak Nebúkadnecczárnak.

19. És azon nagyság miatt, melyet adott neki, mind a népek, nemzetek s nyelvek reszkettek és féltek tőle; akit akart, megölt s akit akart, életben hagyott; akit akart, fölemelt s akit akart, lealacsonyitott.

20. S midőn fenhéjázott a szive s lelke a kevélységig elkeményedett, ledöntetett királyi trónjáról és a méltóságot elvették tőle.

21. És az emberek fiai kö­zül kiüzetett és szivét az állatával tették egvenlővé s vadszamarakkal volt a lakása, füvel, mint az ökröket etették őt és az ég harmatjával áztatták a testét, amig meg nem tudta, hogy uralkodó a legfelső Isten az emberek királyságán s a kit akar, állítja föléje.

22. Te pedig fia Bélsacczár szivedet meg nem aláztad, mind amellett, hogy mindezt tudtad;

23. s az egek ura fölé emelkedtél és házának edényeit eléd hozták s te meg nagyjaid, nejeid és ágyasaid bort isznak belőlük, és az ezüst, arany, réz, vas, fa s kőisteneket dicsérted, akik nem látnak s nem hallanak s nem tudnak; az Istent pedig, akinek kezében van a lelked s akiéi mind a te utjaid, nem tisztelted.

24. Ekkor ő előle küldetett egy kéznek a töve s ez az irás jegyeztetett föl.

25. Ez az irás pedig, amely följegyeztetett: mené-mené, tekél, úfarszin.

26. Ez a dolog megfejtése: mené, megszám­lálta Isten királyságodat és befejezte;

27. tekél: megmé­rettél a mérlegen s hiányosnak találtattál;

28. perész: elszakasztatott a királyságod és odaadatott Médiának és Perzsiának.

29. Ekkor meghagyta Belsacczár s felöltötték Dániélre a bibort s aranyláncot a nyakára s kihirdették róla, hogy mint harmadik lesz uralkodó a királyságban.

30. Azon éjjel megöletett Bélsacczár, a kaldeus király.

Megszakítás