1. Bélsacczárnak, Bábel királyának első évében álmot látott Dániél, fejének látomásait az ő fekvőhelyén. Ekkor fel­irta az álmot, elmondván a dolgok összegét.

2. Megszó­lalt Dániél és mondta: Láttam látomásomban az éjszaká­ban, s ime, az égnek négy szele előtör a nagy tengerre.

3. És négy nagy állat száll fel a tengerből, egymástól kü­lönbözők.

4. Az első olyan, mint az oroszlán és sasszár­nyai vannak; láttam, amíg kitépettek szárnyai s föl­emeltetett a földről, két lábra állíttatott ember módjára, s embernek szive adatott neki.

5. S ime egy más állat, a második, medvéhez hasonló s az egyik oldalra állít­tatott s három borda volt szájában fogai között; s így szóltak neki: kelj fel, egyél sok húst.

6. Ezután láttam, s ime egy másik, olyan mint párducz s négy madár­szárnya volt neki a hátán, s négy feje volt az állatnak és hatalom adatott neki.

7. Ezután láttam éjjeli látomá­sokban s ime egy negyedik állat, rettenetes és félelmes és kiválóan erős, és nagy vasfogai voltak neki, evett és zúzott, a maradékot pedig lábaival taposta; s az különböző volt mind az előtte látott állatoktól, és tíz szarva volt neki.

8. Szemléltem a szarvakat s ime egy másik szarv, egy kicsi, nőtt föl közöttük, és három az előbbi szarvak közül ki­tépetett előle, s ime szemek, mint ember szemei, vol­tak e szarvon és száj, mely nagyokat beszél.

9. Láttam, mígnem trónok állíttattak föl s egy napokban öreg leült; ruhája mint a fehér hó, fejének haja mint a tiszta gyapju, trónja tűznek lángjai, kerekei égő tüz.

10. Tűz­tenger húzódik és kiárad előle, ezernyi ezren szolgálják őt és tizezernyi tizezren állanak előtte; törvényt ül s könyvek nyitva vannak.

11. Láttam, ekkor a nagy szavak hangja miatt, melyeket beszélt a szarv – láttam, mig­nem megöletett az állat és megsemmisittetett a teste és tűznek adatott át elégésre.

12. A többi állatnak pedig elvették uralmát, időtartam az életben adatott nekik ideig­-óráig.

13. Láttam az éjjeli látomásokban, s ime, az ég fel­hőivel olyan mint ember fia jön vala s a napokban öreghez jutott és eléje engedték közeledni.

14. S neki adatott uralom, méltóság és királyság, és mind a népek, nemzetek és nyelvek neki szolgáltak; uralma örök ura­lom, mely meg nem szünik, és királysága meg nem rontható.

15. Megrendült a lelkem nekem Dániélnek hüvelyében, és fejem látomásai megrémitettek engem.

16. Közeledtem egyikhez az ott állók közül és bizonyosat kértem tőle mind e felől; megmondotta nekem s a dolgok megfej­tését tudatta velem.

17. Ezek a nagy állatok, amelyek négyen vannak: négy király fog támadni a földön;

18. de át fogják venni a királyságot a Legfelsőnek szentjei s birtokba fogják venni a királyságot örökké és örö­kön örökké.

19. Ekkor kivántam, hogy bizonyosat mond­jon a negyedik állatról, amely különböző volt vala­mennyitől; kiválóan rettenetes, fogai vasból, körmei rézből, evett, zúzott s a maradékot lábaival taposta;

20. s a fején levő tiz szarvról a másikról, mely felnőtt s amely előtt három kihullott; ama szarvnak pedig szemei voltak és szája, mely nagyokat beszél és látszata nagyobb volt, mint társaié;

21. láttam, s ama szarv há­borut viselt a szentekkel s legyőzte őket,

22. míg el nem jött a napokban öreg, és törvény adatott a Legfelső szentjeinek s elérkezett az idő s a királyságot birtokba vették a szentek.

23. Igy szólott: A negyedik állat egy negyedik királyság lesz a földön, mely különbözni fog mind a királyságoktól s megemészti az egész földet és eltiporja és összezúzza azt.

24. A tiz szarv pedig – ab­ból a királyságból tiz király fog támadni, s egy másik fog támadni utánuk s ő különbözni fog az előbbiektől s három királyt fog lealacsonyítani.

25. És szavakat fog szólni a Legfelső ellen s a Legfelsőnek szentjeit fogja pusztitani, és azt véli, hogy megváltoztat időket és tör­vényt, és kezébe adatnak ídőig s időkig és fél időig.

26. És törvény fog ülni s uralmát elveszik végig való kiirtásra és megsemmisitésre.

27. És királysága és uralma és nagysága az egész ég alatt levő királyságoknak át­adatott a Legfelső szentjei népének; királysága örök királyság és mind a hatalmak neki fognak szolgálni s engedelmeskedni.

28. Eddig a dolog vége. Én Dániél ­nagyon megrémítettek engem gondolataim s arczom fénye elváltozott rajtam, a dolgot pedig szivemben megőriztem.