1. Én pedig a méd Darjáves első évében ott álltam erősitőül és ótalmul neki.

2. És most megjelentem ne­ked az igazat. Ime még három királya támad Perzsiá­nak, a negyedik pedig gazdag lesz, nagyobb gazdag­sággal valamennyinél, s amint gazdagsága által meg­erősödik, mindet fölgerjeszti Jáván királysága ellen;

3. majd támad egy vitéz király s uralkodik nagy uralom­mal, és cselekedni fog akarata szerint.

4. S amint támad, megtöretik a királysága és szétoszlik az égnek négy szele felé; de nem az ivadéka részére, s nem az ő uralma szerint, mellyel uralkodott, mert kitépetik a királyság és pedig mások részére ezeken kivül.

5. És megerősödik a Délnek királya, s egy a vezérei közül erősödik ő föléje és uralkodó lesz, nagy uralom az ő uralkodása.

6. És évek multán szövetkeznek és a Dél királyának leánya elmegyen az Észak királyához, hogy egyezséget tegyen; de a kar nem tartja meg erejét, s ő sem állhat meg a karjával, és odaadatik a leánya, meg akik őt oda hozták, meg szülője és aki erősitője amaz idők­ben.

7. És támad gyökereinek sarjából való a helyére s elmegy a hadsereg ellen s behatol az Észak királyának erősségébe s elbánik velük s győztes lesz;

8. s isteneiket is öntött képeikkel, drága edényeikkel, ezüstöt meg ara­nyat fogságba viszi Egyiptomba s ő éveken át eláll az Észak királyától.

9. S majd jön a Dél királyának király­ságába, de vissza fog térni a saját földjére.

10. Fiai pedi­g harczra támadnak és összegyűjtik számos had­seregük tömegét, s az behatolva behatol és elárasztva átvonul; az ujból harczra támad egészen az ő erősségéig.

11. Ekkor nekikeseredik a Dél királya s kivonul s harczol vele, az Észak királyával; ez fölállit nagy tö­meget, de átadatik a tömeg, amannak kezébe.

12. És el­vitetik a tömeg, s felfuvalkodik szive s elejt tizezreket, de győzni nem fog.

13. Visszatér ugyanis az Észak ki­rálya s fölállít egy tömeget az elsőnél számosabbat, s időknek, éveknek multával hatolva behatol nagy had­sereggel és bőséges készlettel.

14. És amaz időkben so­kan támadnak a Dél királya ellen és néped, erőszakos fiai felemelkednek, hogy a látomást megállapítsák, de meg fognak botlani.

15. És jönni fog az Észak királya és töltést hány föl és bevesz erősitett várost, a Délnek karjai pedig nem állnak meg, válogatottjainak népe sem, s nincs erő megállásra.

16. És cselekszik majd, aki ellene jön, akarata szerint és nem áll meg semmi előtte; s megállapodik a Disz országában s végpusztitás a kezé­ben.

17. És arra fordítja arczát, hogy erővel behatoljon egész királyságába, de egyezséget tesz vele; asszo­nyok leányát adja neki, hogy azt megrontsa, de az meg nem áll és nem lesz az övé.

18. És forditja arczát a szigetek felé és bevesz sokakat, de egy hadvezér megszünteti a neki szánt gyalázását, ép csak gyalázá­sát adja neki vissza.

19. Erre visszaforditja arczát or­szágának erősségei felé, de megbotlik, elesik és nem található.

20. És támad helyébe egy, aki a király­ság ékességére szorongatót járat, de egynehány nap mulva megtöretik, sem nem haraggal, sem nem háboru által.

21. Es támad helyére egy megvetni való, kire nem adták rá a királyság fönségét; s jön gondtalanság közben és magához ragadja a királyságot hizelkedéssel.

22. És elárasztó karok által elsodortatnak előle és megtöret­nek, s a szövetség fejedelme is.

23. A vele való szö­vetkezés után is csalárdságot követ el; s felvonul s ha­talomra kap kevés néppel.

24. Gondtalanság közben, a tar­tomány kövérjébe fog behatolni s olyat tesz, amit nem tettek ősei, sem őseínek ősei; prédát és zsákmányt és vagyont szór nekik és az erősségek ellen kigondolja gon­dolatait, de csak ideig.

25. És fölgerjeszti az ő erejét és szivét a Délnek királya ellen nagy hadsereggel, a Délnek királya pedig háborura támad nagy és felette hatalmas hadsereggel, de meg nem áll, mert kigondolnak ellene gondolatokat.

26. Ugyanis az ő ételéből evők fogják őt megtörni, és hadserege elsodródik, és elesnek sokan a megöltek.

27. És a királyoknak, mindkettőnek szíve a gonosztevésre, egy asztal mellett hazugságot beszélnek; de nem sikerül, mert még határidőre szól a vég.

28. Visszatér országába nagy vagyonnal, szive pedig a szent szövetség ellen cselekszik, és visszatér az ő országába.

29. A határidőre ujból behatol a Délbe, de nem ugy lesz, mint az első és az utolsó izben.

30. Jönnek ugyanis ellene Bittimbeli hajók s elcsügged, s ujból megharagszik a szent szövetség ellen és cselekedni fog; s ujból ügyel a szent szövetség elhagyóira.

31. És karok fognak támadni tőle s megszentségtelenítik a szentélyt, az erősséget, s elmoz­dítják az állandó áldozatot és elhelyezik a pusztitó un­dokságot.

32. És a szövetség gonosz megszegőit elcsábítjá hizelkedéssel, de az Istenét ismerő nép erős lesz és cse­lekszik.

33. És a népnek belátói oktatni fognak sokakat; de el fognak botlani kard és tűzláng által, fogság és pré­dálás által sok ídőn át.

34. De botlásukban segítve lesz­nek csekély segítséggel, és sokan csatlakoznak hozzájuk hizelkedéssel.

35. És a belátók közül botlani fognak, hogy köztük olvasszon; válogasson s fehéritsen a végnek ide­jéig, mert az még határidőire szól.

36. És akarata szerint fog cselekedni a király és magasra és nagyra emelkedik minden isten fölé s az Istenek Istene ellen csodálatosa­kat fog beszélni s szerencsés lesz, míg vége nem lesz a haragnak, mert el volt határozva, megtörtént.

37. Őseinek istenségére sem ügyel, arra sem, mely gyönyörüsége az asszonyoknak és semmiféle istenségre nem ügyel, hanem mind fölé emelkedik.

38. De az erősségek istenét, az ő helyén fogja tisztelni s oly istent, akit nem ismertek, tisztelni fog aranynyal, ezüsttel, drága kővel és drágasá­gokkal.

39. És el fog bánni az erősségek váraival az ide­gen istennel társulva; akiket elismer, azoknak sok tisz­teletet juttat és uralkodniok engedi sokak fölött s földet osztogat dijképen.

40. És a végnek idején összeütközik vele a Délnek királya, s vihar közt támad rá az Észak királya szekérhaddal s lovasokkal és sok hajóval s be­hatol az országokba és elárasztva átvonul.

41. És behatol a Disz országába és sokan megbotlanak; ezek pedig megmenekülnek kezéből: Edóm s Móáb és Ammón fiainak zsengéje.

42. S kinyujtja kezét az országok ellen, Egyip­tom országának sem lesz menekülése.

43. És uralkodni fog az arany és ezüst kincsek fölött s mind az Egyiptom drágaságai fölött és Libyabeliek meg Kúsbeliek kisérik őt.

44. De hirek fogják őt rémiteni kelet felől és észak felől és ki fog vonulni nagy indulattal, hogy, megsemmi­sitsen, elpusztitson sokakat,

45. s felüti palotája sátrait a tengerek és a szent Disz hegye között s elér végéhez s nincsen számára segitő.