Címke archívuma: Zsidó szokások

Elpártolás és Istenbizalom

Elpártolás és Istenbizalom 1. Jehúda vétke írva van vastollal, gyémánt heggyel, bevésve szívük táblájára és oltáraitok szarvaira. 2. Miként gyermekeikről, emlékeznek oltáraikról és aséráikról, a zöldellő fák mellett, a magas dombokon. 3. Hegyem a mezőn, vagyonodat, mind a kincseidet prédául adom, magaslataidat a vétekért mind a határaidban. 4. És elszakadsz, tenmagad miatt, birtokodtól, melyet neked… Tovább Elpártolás és Istenbizalom

Bővebben »

Szomorú jövő

Bűnhődés és megtérés 1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Ne vegyél magadnak feleséget és ne legyenek fiaid és leányaid ezen a helyen. 3. Mert így szól az Örökkévaló a fiakról és leányokról, akik a helyen születtek és anyáikról, akik szülték őket és atyáikról, akik nemzették őket ebben az országban: 4. Sokféle kínos… Tovább Szomorú jövő

Bővebben »

Fenyegetés a végpusztulással

Fenyegetés a végpusztulással 1. És szólt hozzám az Örökkévaló: ha Mózes és Sámuel állna elém, lelkem nem hajolna a néphez; küldd el színem elől, hadd menjenek el. 2. És lesz, midőn szólnak hozzád: hová menjünk? szólj hozzájuk: így szól az Örökkévaló: aki halálra való, a halálra, aki kardra, a kardra, aki éhségre, az éhségre, és… Tovább Fenyegetés a végpusztulással

Bővebben »

A szétmállott őv

Az ország sorsát jelképezi 1. Így szólt hozzám az Örökkévaló: Menj és vegyél magadnak len-övet és tedd azt derekadra, de a vízbe ne tedd. 2. Megvettem az övet az Örökkévaló igéje szerint és derekamra tettem. 3. És lett hozzám az Örökkévaló igéje másodszor, mondván: 4. Vedd az övet, melyet megvettél, amely a derekadon van, és… Tovább A szétmállott őv

Bővebben »

A bálványok semmis volta

Az Örökévaló egyedülvalósága 1. Halljátok az igét, melyet szólt az Örökkévaló rólatok, Izrael háza. 2. Így szól az Örökkévaló: A nemzetek útjához ne szokjatok és az ég jeleitől ne rettegjetek, mert a nemzetek remegnek azoktól. 3. Mert a népek törvényei – hiábavalóság az, mert fa az, melyet erdőből vágtak, művész keze munkája, a baltával; 4.… Tovább A bálványok semmis volta

Bővebben »

Izráel és Júda bűne

1. Mondom: Ha. elküldi a férj a feleségét és elmegy tőle s más férfié lesz, vajon visszaveheti-e még, nemde fertőzötten fertőzve volna amaz ország? És te paráználkodtál sok társsal és visszatérnél hozzám úgymond az Örökkévaló? 2. Emeld fel szemeidet a hegycsúcsokra és lásd, hol nem háltak veled! Az utakon vártál rájuk, mint az arabs a… Tovább Izráel és Júda bűne

Bővebben »

Izráel Isten papsága

Izráel küldetése 1. Az Úrnak, az Örökkévalónak szelleme rajtam van, mivelhogy fölkent engem az Örökkévaló, hogy hírt hozzak az alázatosaknak, küldött engem, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, hogy hirdessek foglyoknak szabadságot és megbilincselteknek kiszabadulást; 2. hogy hirdessem az Örökkévaló kegyének évét és az Istenünk bosszú napját, hogy megvigasztaljak minden gyászolót; 3. hogy nyújtsak Czión gyászolóinak,… Tovább Izráel Isten papsága

Bővebben »

Diadal

Hálaének 1. Örökkévaló, én Istenem vagy, felmagasztallak, dicsőítem nevedet, mert csodát műveltél, régtől való határozatokat, hűségesen, híven. 2. Mert kőhalmazzá tetted a várost, az erősített várt omladékká; az idegenek kastélyát, hogy nincs város, soha sem épül fel. 3. Ezért tisztel téged erős nép, erőszakos nemzetek várai félnek téged. 4. Mert menedéke voltál a szegénynek, menedéke… Tovább Diadal

Bővebben »

Az Örökkévaló újra választja Izraelt

Izrael megváltása 1. Mert irgalmazni fog az Örökkévaló Jákobnak és újra választja Izraelt, s elhelyezi őket földjükön; csatlakozik hozzájuk a jövevény és hozzászegődnek Jákob házához. 2. Veszik népek őket és elviszik helyükre, és birtokába veszi azokat Izrael háza az Örökkévaló földjén szolgákul és szolgálókul; foglyul ejtik foglyulejtőiket és uralkodnak zsarnokaikon. 3. És lesz azon napon,… Tovább Az Örökkévaló újra választja Izraelt

Bővebben »

És tartott Jósijáhú Pészáchot

  1. És tartott Jósijáhú Jeruzsálemben pészachot az Örökkévalónak, s levágták a pészacháldozatot az első hónap tizennegyedikén. 2. És fölállította a papokat őrizetükre s megerősítette őket az Örökkévaló háza szolgálatára. 3. És meghagyta a levitáknak, akik értelmeztek egész Izraelnek, akik szentek voltak az Örökkévalónak: tegyétek a szent ládát a házba, melyet épített Salamon, Dávid fia, Izrael… Tovább És tartott Jósijáhú Pészáchot

Bővebben »

Megtartják a pészachot a második hónapban

  1. És küldött Jechizkijáhú egész Izraelhez s Jehúdához, s leveleket is írt Efraimhoz s Menasséhez, hogy jöjjenek el az Örökkévaló házába Jeruzsálemben, megtartani a pészachot az Örökkévalónak, Izrael Istenének. 2. És elhatározta a király meg nagyjai s az egész gyülekezet Jeruzsálemben, hogy megtartják a pészachot a második hónapban. 3. Mert nem tudták megtartani abban az… Tovább Megtartják a pészachot a második hónapban

Bővebben »

Chizkíjáhú utolsó évei

Chizkíjáhú betegsége 1. Ama napokban Chizkíjáhú halálosan megbetegedett; bement hozzá Jesájáhú, Ámóc fia, a próféta és szólt hozzá: Így szól az Örökkévaló: rendelkezzél házad felől, mert meg fogsz halni és nem gyógyulsz meg. 2. Ekkor a fal felé fordította arcát és imádkozott az Örökkévalóhoz, mondván: 3. Oh Örökkévaló, emlékezzél csak meg arról, hogy jártam előtted… Tovább Chizkíjáhú utolsó évei

Bővebben »

Izráel birodalmának pusztulása

Salmanészer legyőzi Hóséát 1. Ácháznak, Jehúda királyának tizenkettedik évében király lett Hósés, Éla fia Sómrónban Izraél fölött kilenc évig. 2. És tette azt, ami rossz az Örökkévaló szemeiben, csakhogy nem annyira, mint Izraél királyai, akik előtte voltak. 3. Ellene vonult föl Salmanészer, Assúr királya és lett neki Hósés alattvalójává és fizetett neki adót. 4. De… Tovább Izráel birodalmának pusztulása

Bővebben »

Joás Juda királya

Jehójádá pap visszatéríti a népet 1. Atalja pedig, Achazjáhú anyja, látta, hogy meghalt a fia, akkor fölkelt és kipusztította a királyi ház minden magzatját. 2. De Jehósébá, Jórám király leánya, Achazjáhú nővére, vette Jóást, Achazja fiát, és ellopta a megölésre szánt királyfiak közül, őt meg a dajkáját, be az ágyak termébe; és elrejtették őt Ataljáhú… Tovább Joás Juda királya

Bővebben »

Acháb házának kiirtása

Jéhu megöli Ácháb családját 1. Achábnak pedig hetven fia volt Sómrónban. És írt Jéhú leveleket és küldte Sómrónba Jizreél nagyjaihoz, a vénekhez és az Acháb nevelőihez, mondván: 2. most, amint hozzátok jut e levél – hisz nálatok vannak uratok fiai, nálatok a szekérhad és a lovak, az erősített városok és fegyverek. 3. Szemeljétek ki uratok… Tovább Acháb házának kiirtása

Bővebben »

Halál és gyász

Halál és gyász A zsidó hagyomány nagy becsben tartja az életet. A Tóra azért adatott Izraelnak, hogy „éljen” a tanítások által, nem pedig azért, hogy „meghaljon általuk”. A halál értelmetlen, mert „Nem a halottak dicsérik az Örökkévalót…” (Zsoltárok 115:17.). Ugyanakkor azonban a hagyomány reálisan gondolkodik a halálról is. „Bizony, por vagy, és vissza fogsz térni a… Tovább Halál és gyász

Bővebben »

Bár micvá és bát micvá

Bár micvá és bát micvá A fiúk a vallás szerint akkor válnak nagykorúvá, amikor a zsidó naptár szerint betöltik tizenharmadik évüket. A lányokat a vallás akkortól tekinti nagykorúaknak, amikor a zsidó naptár szerint tizenkét évesek lesznek. A tizenhárom éves fiú neve bár micvá, „a parancsolat fia”, a tizenkét éves lányé bát micvá, „a parancsolat leánya”.… Tovább Bár micvá és bát micvá

Bővebben »

Örökbefogadás és betérés

Zsidó gyermek örökbefogadása Miután a zsidó törvény nem tekinti a gyermeket a szülők tulajdonának, egyszerűen nem is ismeri az örökbefogadás fogalmát mint a gyermekre formált jognak valaki másra való átruházását. A törvény szemében a vér szerinti szülők és utódaik közötti viszony megmásíthatatlan. Elfogadott viszont a szellemi szülői intézmény. „Aki másnak a gyermekét neveli, azt olyannak… Tovább Örökbefogadás és betérés

Bővebben »