Biblia

Góg és Magóg háborúja a Messiási időkben

Az első Góg elleni figyelmeztetés

Jechezkél 38. fejezet

Készülődés Góg ellen

1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Ember fia, fordítsd arczodat Góg ellen Mágóg országában, Mésekh és Túbál legfőbb fejedelme ellen és prófétálj róla. 3. És szólj: így szól az Úr, az Örökkévaló, íme Én ellened fordulok Góg, te Mésekh és Túbál leg­főbb fejedelme. 4. És eltérítlek és karikákat vetek állkapcsaidba és ki­ve­­zet­lek téged és egész hadseregedet, lovakat és lovasokat, teljes dísz­be öl­töz­ve mindannyian, nagy gyülekezet vérttel és pajzszsal, kardot fo­gók mindannyian. 5. Párasz, Kús és Pút velük, valamennyien pajzszsal és sisakkal. 6. Gómer és mind a csapatjai, Tógarma háza az észak há­tul­ján, mind a csapatjaival, sok népek veled. 7. Készülj és készülődjél te és egész gyülekezeted, a hozzád gyülekezettek, és légy nekik őrizetül. 8. Sok nap múlva ki fogsz rendeltetni, az évek végén bejössz egy kard­tól visszatérített, sok nép közül összegyűjtött országba, Izraél hegyei­re, amelyek mindig pusztulássá lettek; de ő kihozatott a népek közül és laknak biztonságban mindnyájan. 9. Fel fogsz vonulni, mint a vihar jössz be, mint a felhő leszel, beborítva a földet, te és mind a csapatjaid és sok népek teveled.

 

A zsákmány reménye

10. Így szól az Úr, az Örökkévaló: És lészen azon napon, dolgok jutnak eszedbe és rossz gondolatot fogsz gondolni; 11. azt mondod; föl­vonulok nyit helyek országa ellen, jövök a nyugodtakra, a biz­ton­ság­ban lakókra; mindnyájan fal nélkül laknak, reteszük és kapujuk nincsenek nekik. 12. Hogy zsákmányolj zsákmányt és prédálj prédát, hogy ráfordítsad kezedet a lakottá lett romokra és a nemzetek közül egybegyűjtött népre, a mely jószágot és birtokot szerzett, a kik laknak a föld köldökén. 13. Sába és Dedán és Tarsís kereskedői és mind az oroszlánjai azt mondják majd neked: Vajon zsákmányt zsákmányolni jössz-e, prédát prédálni gyülekeztetted-e egybe gyülekezetedet; hogy elvigyél ezüstöt és aranyat, hogy elvégy jószágot és birtokot, hogy nagy zsákmányt zsákmányolj?

 

A második figyelmeztetés Góg ellen

Újbóli felszólítás

14. Azért prófétálj ember fia és mondjad Gógnak: Így szól az Úr, az Örökkévaló: Nemde ama napon, midőn biztonságban fog lakni Iz­raél népem, megtudod, 15. eljössz helyedről, az észak hátuljáról, te és sok nép veled, lovon ülők mindnyájan, nagy gyülekezet és számos se­reg. 16. Felvonulsz Izraél népem ellen mint a felhő, beborítva a földet; a napok végén lesz az, hogy ráhozlak országomra, azért hogy megis­mer­jenek engem a nemzetek, midőn szentnek bizonyulok rajtad sze­me­ik láttára, oh Góg.

 

A háború jellemzése

17. Így szól az Úr, az Örőkkévaló: Te vagy-e az, kiről régi na­pok­ban beszéltem szolgáim, Izraél prófétái által, a kik ama napokban éve­ken át ptófétáltak, hogy elhozlak téged reájuk.

18. És lészen ama napon, a mely napon eljön Góg Izraél földjére, úgymond az Úr, az Örökkévaló, föl fog szállani hevem orromban. 19. És buzgalmamban, felindulásom tüzében beszéltem, bizony ama na­pon nagy földrengés lesz Izraél földjén. 20. És megrendülnek előttem a tenger halai, az ég madara és a mező vadja és minden csúszó-mászó, mely a földön mászik, meg minden ember, ki a föld színén van; és le­rom­boltatnak a hegyek és ledőlnek a fokozatos lejtők és minden fal a földre dől. 21. És szólítok ellene minden hegyeimre kardot, úgymond az Úr, az Örökkévaló, kinek-kinek kardja testvére ellen lesz. 22. És ítéletre szállok vele dögvésszel és vérrel, áradó esőt és jégeső köveit, tüzet és ként hullatok reá és csapatjaira és a vele levő sok népre. 23. És nagynak és szentnek bizonyulok és megismertetem magamat sok nem­zet szeme láttára; és megtudják, hogy én vagyok az Örökkévaló.

 

A harmadik figyelmeztetés Góg ellen

39. fejezet

Góg feletti győzelem

1. Te pedig, ember fia, prófétálj Gógról és mondjad: így szól az Úr, az Örökkévaló: Íme én ellened fordulok Góg, Mésekh és Túbál legfőbb fejedelme. 2. Eltérítlek és csalogatlak és felhozlak észak há­tul­já­ról és beviszlek Izraél hegyeire. 3. És kiütöm íjadat bal kezedből és nyilaidat jobb kezedből ejtem ki. 4. Izraél hegyein fogsz elesni, te és mind a csapatjaid és a veled levő népek; ragadozó madárnak, minden szárnyasnak és a mező vadjainak adlak eledelül. 5. A mező színén fogsz elesni, mert én beszéltem, úgymond az Úr, az Örökkévaló. 6. És tüzet bocsátok Mágógra és a szigeteken biztonságban lakókra; és megtudják, hogy én vagyok az Örökkévaló. 7. Szent nevemet pedig meg­ismertetem Izraél népem közepében és nem szentségtelenítettem meg többé szent nevemet, és megtudják a nemzetek, hogy én vagyok az Örökkévaló, a ki szent Izraélben. 8. Íme bekövetkezik és meg­tör­té­nik, úgymond az Úr, az Örökkévaló; az a nap az, melyről beszéltem. 9. És majd mennek Izraél városainak lakosai és tüzelnek és fűtenek fegy­ver­rel, paizszsal és vérttel, íjjal, és nyilakkal, kézi bottal és lándzsával és tüzet gyújtanak velük hét évig. 10. És nem fognak fát hordani a me­ző­ről és nem fogják vágni az erdőből, hanem a fegyverrel fognak tüzet gyúj­tani; zsákmányolják az ő zsákmányolóikat és prédálják az ő pré­dá­lóikat, úgymond az Úr, az Örökkévaló.

 

A halottak elhantolása

11. És lészen azon napon, adok Gógnak helyet, a hol sírja lesz, Izraélben; a vándorok völgyét, a tengertől keletre, és az elzárja a ván­do­rokat; és ott eltemetik Gógot és egész sokaságát és így nevezik Góg sokaságának völgye. 12. És eltemetik őket az Izraél házabeliek, hogy meg­tisztítsák az országot, hét hónapig. 13. Temetni fog az ország egész népe és lesz nekik hirnévül, a mely napon dicsőnek bizonyulok, úgy­mond az Úr, az Örökkévaló. 14. És állandó embereket különítenek el, a kik bejárják az országot, eltemetve a vándorokat, az ország föl­szí­nén megmaradtakat, hogy azt megtisztítsák; hét hónap végén fognak ku­tatni. 15. És körüljárnak, a kik bejárják az országot; s a ki em­ber­cson­tot lát, épít mellette jelzőt, míg nem eltemették azt a temetők a Góg sokaságának völgyében. 16. A város neve is: Sokaság. Így meg­tisz­­títják az országot.

 

Góg vérének zsákmányolása

17. Te pedig, ember fia, így szól az Úr, az Örökkévaló, mondd min­den szárnyas madárnak és a mező minden vadjának: gyülekezzetek és jőjjetek, gyűljetek össze köröskörül áldozásomra, melyet vágok szá­ma­tokra, nagy áldozást, Izraél hegyein; majd esztek húst és isztok vért. 18. Vitézek húsát fogjátok enni és a föld fejedelmeinek vérét fogjátok inni; kosok, bárányok, bakok, tulkok, Básán hizlalt állatai vala­mennyi­en. 19. Enni fogtok zsiradékot jóllakásra és inni fogtok vért ré­szeg­ség­re, áldozásomból, melyet vágok nektek. 20. És jóllaktok az én asz­ta­lom­nál lóval és szekérhaddal, vitézzel és minden harczossal, úgy mond az Úr, az Örökkévaló.

 

A háború céljainak összefoglalása

21. És oda teszem dicsőségemet a nemzetek közé és látni fogják mind a nemzetek ítéletemet, melyet míveltem és kezemet, melyet rá­juk tettem. 22. És megtudja Izraél háza, hogy én vagyok az Örök­ké­va­ló, az ő Istenök azon napon túl. 23. És megtudják a nemzetek, hogy bűne miatt számkivetésbe ment Izraél háza, azért hogy hűtelenkedtek elle­nem és én elrejtettem tőlük arczomat és adtam őket szorongatóik ke­zébe és elestek a kard által mindnyájan. 24. Tisztátalanságuk szerint és bűntetteik szerint cselekedtem velök és elrejtettem tőlük arczomat.

25. Azért így szól az Úr, az Örökkévaló: Most visszahozom Jákób foglyait és irgalmazok Izraél egész házának és buzgólkodom szent nevemért. 26. És viselik majd gyalázatukat és egész hűtlenségüket, mellyel hűtlenkedtek ellenem, midőn biztonságban laktak földjükön és nem volt, ki ijesztett. 27. Midőn visszahozom őket a népek közül és összegyűjtöm őket ellenségeik országaiból, akkor megszenteltetem általuk a sok nemzet szemeláttára. 28. És megtudják, hogy én vagyok az Örökkévaló, az ő Istenük, midőn számkivetem őket a nemzetekhez, de összegyűjtöm őket földjükre és nem hagyok meg ott többé közülük. 29. És nem rejtem el többé arczomat tőlük, mivel kiöntöttem szelle­me­met Izraél házára, úgymond az Úr, az Örökkévaló.

Megszakítás