Előszó

 

Ez a könyv a hetedik kötet a Zsidó Tudományok tankönyv sorozatából. Ebben a terjedelmes anyagban a Talmudból, Mai­mo­ni­dész munkáiból, a zsidó filozófia és misztika műveiből válogattunk és fordítottunk. Az eddigi szemeszterek tan­mene­té­hez igazodva ez a tankönyv is főleg egy kiválasztott alap­vető fogalomkör köré épül. A mostani szemeszter és tan­könyv az Őszi Nagyünnepek témakörét dol­goz­za fel, összegyűjtve egyedülálló forrásokat a Bibliától kezd­ve egészen a kabbalisztikus forrásokig.

Sorozatunk egyedülálló a magyar-nyelvű szakirodalomban például azért, mert olyan Talmud-fordítás, amely a Talmud valódi, vitázó jellegét jól tükrözi, kizárólag itt jelenik meg. Továbbá az itt közétett anyag, és a Szabad­egy­e­tem tanrendje abban is egyedülálló, hogy az egyik oldalról nagyon mély és közvetlen bepillantást nyújt a zsidó tudo­mány­okba, ugyanakkor olyan emberek számára is érthető, akik­nek semmiféle előismeretük sincsen.

A fordítások nagy része a héber, jiddis vagy ará­mi ere­deti­ből készült, alkalmanként korábbi magyar vagy an­gol fordítások felhasználásával. A könyv anyaga illusz­trá­ciók­kal van kiegészítve, ezzel is segítve a könnyebb érthetőséget. Célkitűzésünk, hogy ebben a sze­meszterben ta­nul­má­nyoz­zuk az itt összegyűjtött anyag túlnyomó részét.

Az alapos, esetleges félreértéseket, tévhiteket tisztázó ismeretek elsajátítása érdekében, a magas szintű stúdiumok mellett olyan, beszélgetéseket is tervezünk, melyeken mindenki felteheti a témával kapcsolatos kérdéseit. El szeretnénk kerülni az olyan órákat, melyeken a társaság nagy része egyáltalán nem, vagy csak alig-alig érti, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egymást követő gondolatok, ezért minden felmerülő kérdést jobb helyben tisztázni, mint órákkal, vagy napokkal később. Természetesen az órák, és a szemeszter után is van mód kérdések feltevésére, vagy akár nem tárgyalt témák megbeszélésére is.

Talán a Kabbalával foglalkozó előadás anyaga az, ami a leginkább eltér minden eddig tárgyalt ismerettől – ez az előadás nagy koncentrációt igényel majd.

Az előző évek felnőttoktatási programjaiból, és a Szabadegyetem szemeszterein szerzett tapasztalatokból merítve megpróbáljuk a lehető leghatékonyabban, legsikeresebben kihasználni ezt a négy hetet. Ehhez a Ti segítségeteket is várjuk! Magatok számára is érdekesebbé, hatékonyabbá tudjátok tenni ezt a szemesztert, ha folyamatosan elmondjátok véleményeteket a beszélgetésekről, a tanult anyagról, annak nehézségéről stb., akár még az ebédről is.

A tankönyv végén található a szemeszter naptára, az egyes előadások időpontja mellett jelzi azok témáját is. Arra kérünk benneteket, hogy saját magatok teszteléseként az átvett anyag valamelyik kiválasztott témájáról írjatok egy háromoldalas összefoglaló esszét, amit majd személyes beszélgetés keretében adtok át nekünk a szemeszter végén.

Itt szeretnénk köszönetet mondani dr. Klár András úrnak, akinek hosszú évek óta tartó támogatása nélkül sem ez a könyv, sem a Zsidó Tudományok korábbi kötetei nem jelenhettek volna meg. Legyen beírva és bepecsételve egy sikeres és boldog új évre! Ámén.

 

Hatékony, jó tanulást kívánunk!

 

Köves Slomó

 

Megszakítás