A TFILIN KÉSZÍTÉSÉNEK TÖRVÉNYEI
Bevezetés
Halljad Izrael, Örök Istenünk, az Örökkévaló egyetlen! Szeresd hát Örök Istenedet egész szíveddel, egészlelkeddel és minden tehetségeddel! Ezeket a szavakat pedig, amelyeket ma elrendelek neked… kösd őket jelképként kezedre, és homlokkötőként szemeid közé! Írd fel őket házad ajtófélfáira és kapuidra!
(5Mózes 6:4–9.)
A Tórának ezek a szakaszai szolgálnak a két egyedülálló zsidó szimbólum, az Isten és Izrael közötti örök Szövetség ősi bizonyságai, a tfilin és a mezuzá alapjául. Mindkettő parányi sűrítménye az egész Tórának, amely a zsidóság kötelezettségeit tartalmazza. A mezuzá a lakóhely és az otthon zsidó voltát jelöli: arra szolgál, hogy Isten állandó jelenlétére és minden parancsolatának teljesítési kötelezettségére emlékeztessen. Ugyanakkor a tfilin az embert jelöli meg kezén és fején.
A tfilin két fekete bőrdobozkából áll, amelyek neve tfilin sel ros (fejre való tfilin), illetve tfilin sel jád (karra való tfilin). A fejre való tfilin a két szem közötti vonalban, közvetlenül a hajtő vonala fölé helyezendő, a karra való tfilin pedig a bal bi­cepsz. A tfilineket a dobozkákhoz rögzített szíjak (röcuot) tartják a helyükön.
Maguknak a tfilin dobozkáknak három fő részük van: a köcicá, a titurá és a mábártá. A köcicá a fejezeteket tartalmazó dobozokat jelöli; a titurá a tfilin alapja, a mábártá pedig a tfilin dobozának hátsó része, amelyen a szíjakat átcsúsztatják.
Mindkét tfilin az Írás négy-négy fejezetét tartalmazza, amelyek mindegyikében szó esik a tfilin micvájáról. Ezek a következők:
(a) קדש – Kádés li… „Szentelj nekem…” (2Mózes 13:1–10.);
(b) והיה כי יביאך Vöhájá ki jöviáchá… „Mikor majd elvisz…” (Uo. 13:11–16.);
(c) שמע Sömá… „Halljad Izráel…” (5Mózes 6:4–9.);
(d) והיה אם שמועVöhájá im sámoá… „Ha pedig jól figyeltek rendeleteimre…” (Uo. 11:13–22.).
A fejre való tfilinnek négy rekesze van, mindegyik egy-egy fejezetet tartalmaz. A karra való tfilinnek csak egyetlen rekesze van, és mind a négy szakaszt annak belsejébe teszik.
Az alábbi szemelvények részletesen tárgyalják a tfilin formáját és a micváját.
 
A tfilin írása
[A Gömárá most áttér a Misna következő részére, amely a tfilin micvájával foglalkozik. A Misnát idézi:]
A TFILINBEN LEVŐ NÉGY FEJEZET ELENGEDHETETLEN, tehátaz olyan tfilin, amelyik akár csak az egyik szöveget is hiányolja, nem használható. SŐT, MINDEN EGYES BETŰ ELENGEDHETETLEN az érvényességéhez.
[A Gömárá kérdez:]
Nyilvánvaló, hogy akár egyetlen hiányzó betű is érvényteleníti a tfilint, hiszen a Tóra megköveteli a tfilin, a Tóratekercs illetve a mezuzá írásánál a tökéletes írást, ahogy erre az uchtávtám (írd) szó[1] is utal: uchtáv tám, azaz írd tökéletesen (az írást). Mi szükség hát arra, hogy a Misna erre külön felhívja a figyelmünket?
[A Gömárá válaszol:]
Ráv Jehudá mondta Ráv nevében: A Misna rendelkezése azért szükséges, hogy rámutasson, hogyha egy adott betűnek csak egy kis alkotóeleme is hiányzik, például a י (jud)betű hegye, a tfilin már akkor sem használható.
[A Gömárá elveti ezt a magyarázatot:]
Ez ugyancsak nyilvánvaló! Ha a jud hegye hiányzik, akkor a jud nincs rendesen megformázva, és ez olyan, mintha ez a betű teljesen hiányozna. Mi szükség rá, hogy a Misna erre külön felhívja a figyelmünket?
[A Gömárá egy másik, végső magyarázatot kínál:]
A Misna inkább úgy magyarázandó, hogy mondanivalója összhangban van Ráv Jehudának Ráv nevében másutt tett kijelentésével. Ráv Jehudá azt mondta ugyanis Ráv nevében: Bármely betű, melyet nem ölel körbe négy oldalról a pergamen, azaz hozzáér egy másik betűhöz, érvénytelen és ezáltal az egész tfilin (vagy mezuzá) használhatatlan lesz. Ezzel összhangban a Misna így értelmezendő: Elengedhetetlen mind a négy fejezet érvényességéhez minden egyes betű tökéletes kiírása.
(34/b lap kezdődik)
A fejre való tfilin négy rekesze
[A Gömárá itt hosszasan tárgyalja a tfilin törvényeit. Először a fejre helyezendő tfilin alaki követelményeiről szól.]
A Bölcsek úgy tanították egy Brájtában: Az Írás háromszor, totáfot-ként említi a fejre való tfilint[2]. Mint tudjuk, az általában csak mássalhangzókat használó héber írásban, az „o” ֹו magánhangzó kivétel, mivel ezt lehet is meg nem is jelölni a feltüntetett mássalhangzók között. A totáfot először[3]: לטטפת, váv, azaz a magánhangzó jelölése nélkül szerepel a Tórában; másodszor[4]לטטפת ugyancsak váv nélkül; harmadszorra[5] azonban לטוטפת-nak van írva, váv-val a és a chet között[6]. Ez összesen négy, hiszen a harmadik helyen szereplő váv, mely a többes számot jelöli,plusz egyre utal[7]. Innen tudjuk, hogy a fejre való tfilin négy rekeszből áll. Ezek rabbi jismáél szavai.
Rabbi ákivá viszont úgy tanítja, hogy ezt máshonnan következtetjük ki: fölösleges az általad javasolt módon magyarázni a verset, mivel a totáfot szó önmagában fölfedi, hogy a fejre való tfilinnek négy rekeszének kell lennie. Hiszen a טטפת szó két rövidebb szó, a טט és a תפ összetétele, és a kászpi régió nyelvében a tát szó azt jelenti: „kettő”, az áfriki régió nyelvén pedig a pát szó jelez „kettő”-t, ami összességében négy rekeszt ad ki. A totáfot szó tehát négy rekeszre utal[8].
[A Gömárá tehát már leszögezte, hogy a fejre való tfilinnek négy rekesze van. Most rátér a formájára és az elkészítésére:]
A Bölcsek úgy tanították egy Brájtában: gondolhatná valaki, hogy a négy fejre való tfilin-fejezetet négy különálló bőr pergamenre kell írni, és azokat négy különálló bőrdobozba kell helyezni[9].
Ennek elkerülése végett, hogy a négy rekesz valójában egy doboz része legyen és egyetlen bőrből készüljön, a tóra azt mondja[10]: „És legyen ez neked jelképként kezeden és emlékeztetőként szemeid között”, ebben a versben a Tóra még a fejre való tfilinről is egyes számban beszél[11], ami arra utal: egyetlen emlékeztető készítését parancsoltam, és nem kettőt-hármat, vagyis, hogy jóllehet a fejre való tfilin négy rekeszből áll, és ezért általában többes számban hivatkoznak rá, van egy olyan aspektusa is, mely egyetlen egységbe integrálja részeit.
hogyan kell hát hogy készüljön a gyakorlatban a fejre való tfilin? A négy fejezetet négy külön bőrre írja, de négy olyan rekeszbe teszi őket, amelyek egyetlen doboz részei, hiszen egyetlen bőrből készültek[12]. Ez úgy történik, hogy a bőr egy darabját egy olyan prés alá teszik, amelyben egy közös tőből négy párhuzamos és négyszögletes hasáb áll ki. A bőrt ezután száradni hagyják. Később, a présből kivett bőrön négy „rekesz” lesz látható.
[A Brájtá így folytatódik:]
És haahelyett, hogy a négy fejezetet négy külön pergamendarabra írta volna, mind a négyet ugyan arra a bőrre írta, ezeket ezután beillesztette a fejre való tfilin egyetlen bőrből készült négy rekeszébe, teljesíti az előírást.
Úgy illeszti be, hogy a pergamen felső részéről a fejezetek közötti részt fésű alakban kivágják, miáltal a négy fejezet úgy ugrik ki egy közös tőről, mint az ujjak a tenyérből. Ezáltal a fejezeteket már be lehet dugni függőlegesen a megfelelő rekeszekbe és így lesz a tfilin használható[13].
De követelmény, hogy legyen jelenetős mennyiségű hely a rekeszek között. Ezek a rabbi[14] szavai. A bölcsek viszont azt mondják: nem muszáj jelenetős helyet hagyni a rekeszek között.
De egyetértenek a rabbi és a Bölcsek abban, hogy egy minimális elválasztás kell minden rekesz közé, és közéjük egy zsinórt vagy egy zsineget kell illeszteni, hogy ezzel láthatóan elválasszák őket.
És ha a rekeszekközötti rés kívülről egyáltalán nem lenne észlelhető, azaz hogyha a rekeszek falai teljesen a tfilin dobozának belsejében lennének, akkor a fejre való tfilin nem használható.
 
A kézre való tfilin
[A Gömárá most rátér a kézre való tfilinre:]
A Bölcsek úgy tanították egy Brájtában: Hogyan írja az embera tfilin fejezeteit? A kézre való tfilin mind a négy fejezetét egyetlen bőrre kell hogy írja.
De ha mégis négy különálló bőrre írta, de annak szabálya szerint egyetlen rekeszbe tette őket, akkor még teljesítette a kívánalmakat.
Ennek ellenére ez esetben összevarrással vagy összeragasztással össze kell kötni a pergameneket, mielőtt a rekeszekbe teszi őket, mert írva van[15]: „és legyen ez neked jelképként kezeden…”, ebből megtudjuk, hogy a kézre való tfilinnek még „neked”, magának a tfilin viselőjének is egyetlen jelképnek kell lennie. Vagyis ugyanúgy, ahogy a kézre való tfilin kívülről egyetlen jelkép, hiszen a doboz kívül-belül egy: látható, hogy csak egyetlen rekesze van, mivel a külsején nincsenek vájatok, ugyanúgy egyetlen jelképnek kell lennie belül is, azaz feltétlenül egy kell, hogy legyen az írást tartalmazó pergament is[16]. Ezek rabbi jehudá szavai. Rabbi joszé viszont azt mondja: nem szükséges összekötni a négy pergament.
Rabbi joszé mondotta továbbá: És rabbi jehudá, „a bölcs”[17] elismeri, hogy ha valakinek nincs kézre való tfilinje, de van két fejre való tfilinje, és mindkettőnek négy-négy rekesze van, s azok mindegyikében egy-egy pergamen, akkor ráteríthet egy darab bőrt az egyik fejre való tfilinre, hogy olyannak látszódjon, mintha csak egyetlen rekesze volna, azután fölteheti a karjára.
[A Gömárá megkérdőjelezi ezt a kijelentést:]
Hogyan állíthatja rabbi Joszé, hogy rabbi Jehudá „elismeri” az ilyen engedékenységet?! Hisz épp ez a vitájuk tárgya! Mivel rabbi Jehudá érvényteleníti az olyan kézre való tfilint, amelynek négy rekesze illetve négy különálló pergamen van, vajon miért értene egyet azzal, hogy a fejre való tfilin, amely négy különálló rekeszt tartalmaz, csupán az által, hogy egy bőrt terítenek rá, karra való tfilinként használható legyen?!
[ A Gömárá válaszol:]
Rává azt mondta: Rabbi Joszé szavaival (miszerint rabbi Jehudá ebben az eseten látszólag ellenkezik azzal, ahogy rabbi Jehudá a szóban forgó Brájtával kapcsolatban állást foglal) burkolt formában azt tudatja velünk, hogy rabbi Jehudá a későbbiek során megmásította a véleményét, és már nem kívánja meg a kézre való tfilin négy szakaszának összekapcsolását.
Magasabb szentségből alacsonyabba
[A Gömárá most magát a rabbi Joszé-féle szabályt vonja kétségbe:]
Úgy van-e tehát,hogy szabad fejre való tfilint kézre való tfilinként használni? De hát Ráv Chánánjá egyszer a következő rendelkezést küldte rabbi Jochánán nevében: Kézre való tfilint használhatunk fejre való tfilinként[18], de fejre való tfilint kézre valóként nem, mivel nem tehetjük meg, hogy egy micvatárgyát magasabb szentségből alacsonyabb szentségbe helyezzük. Mivel a fejre való tfilin nagyobb szentség hordozója, mint a kézre való,[19] ezért az előbbit nem lehet az utóbbivá alakítani. Hogyan rendelkezhet hát rabbi Joszé másként?
[A Gömárá válaszol:]
Ez nem kérdés valójában. Rabbi Jochánánnak ez a szigorú rendelkezése használt fejre való tfilinre vonatkozik, hiszen ha a tfilint akár csak egyszer is használtak már a micvára, azután már tilos a szentségét csökkenteni, és kézre való tfilinné alakítani. Míg rabbi Joszénak ez az engedékeny rendelkezése új,sose használt fejre való tfilinre vonatkozik, mivel a használatig, a fejre illetve a kézre való tfilin státusa egyenlő. Csak a velük kapcsolatos micva teljesítésének kezdete ruházza fel őket a különböző mértékű szentséggel és nem a dobozkák elkészítési módja vagy a fejezetek megírása.
[A Gömárá egyezteti a fenti választ egy másik talmudi elvvel:]
A Szánhedrin traktátusban[20] két talmudi bölcs arról vitázik, hogy egy szent rendeltetésre szánt tárgy mettől kezdve nem használható más célra:
Ábájé úgy vélekedik, hogy „a kijelölés törvényi jelentéssel bír”, vagyis ha egy tárgyat már szántak valamilyen szent célra, akkor az már nem használható semmilyen más célra.
Rává viszont úgy tartja, hogy egy valamilyen célra szánt tárgy, más célra történő használata egészen addig nem tilos, amíg ténylegesen nem használják eredeti rendeltetésére.
Ennélfogva a rabbi Joszé-féle rendelkezés problémát jelent Ábájénak, mert jóllehet a tfilin új, fejre való tfilinként akarták használni, és rabbi Joszé ennek ellenére megengedi, hogy a fejre való tfilint kézre való tfilinné alakítsák.
A Gömárá kifejti a kérdést:
És a szerint, aki azt mondja, hogy a „a kijelölés törvényi jelentéssel bír”, rabbi Joszé minden bizonnyal arról az esetről beszél, amikor az új fejre való tfilin tulajdonosa eredetileg úgy határozott velük kapcsolatban,hogy ha úgy akarja, kézre való tfilinné alakíthatja őket. Mert ebben az esetben Ábájé is egyetért azzal, hogy a fejre való tfilin használható a kézre, mivel úgy vélekedik, hogy ha a még egy sose használt szent rendeltetésű tárgyról a tulajdonos kimondja, hogy szükség esetén másra fogja használni, akkor ez a kikötés érvényes.
A fejezetek sorrendje
[A Gömárá megtárgyalja a fejre való tfilin fejezeteinek elhelyezési sorrendjét:]
A Bölcsek úgy tanították egy Brájtában: Mi az elrendezése a négy tfilin-fejezetnek? A Kádes li[21] és a Vöhájá ki jöviáchá[22]fejezetek jobbra helyezendők, a Sömá Jiszráél[23] és a Vöhájá im sámoá[24]fejezetek pedig balra[25].
[A Gömárá ellentmondást vet föl:]
De egy másik Brájtá úgy tanítja: A Kádes li és a Vöhájá ki jöviáchá balra; a Sömá Jiszráél és a Vöhájá im sámoá jobbra. Pont fordítva mint ahogy itt áll?!
[A Gömárá összhangba hozza a két tanítást:]
Ábájé azt mondta: Ez nem kérdés valójában. Itt, az első Brájtában a fejezetek feltételezett olvasójának a jobb oldaláról beszélünk, azaz arról, aki a tfilin viselőjével szemben áll és ránéz a tfilinre, míg ott, a másik Brájtá esetében a tfilin viselőjének a jobb oldaláról. Ugyanis az olvasó jobb oldala megfelel a viselő bal oldalának, mivel egymással szemközt állnak.
Mikor tehát az első Brájtá azt mondja, hogy a Kádes li és a Vöhájá ki jöviáchá a „jobb oldalra” kerül, akkor ezen az olvasó jobb oldalát érti. És amikor azt mondja, hogy a Sömá Jiszráél és a Vöhájá im sámoá a „bal oldalra” kerül, akkor ez alatt szintén az olvasó bal oldalát érti.
Mivel a héber szöveg jobbról balra olvasandó, kiderül, hogy az olvasó abban a sorrendben olvassa a szakaszokat, ahogy azok a Tórában felbukkannak, tehát: Kádes li (2Mózes 13:1-10.) jobbról az első; a Vöhájá ki jöviáchá (uo. 11-16.) jobbról a második; a Sömá Jiszráél (5Mózes 6:4-9.) balról a második; és végül a Vöhájá im sámoá (uo. 11:13-21.) balról az első.
A második Brájtá, amelyik megfordítja ezt az elrendezést, és azt mondja, hogy a Kádes li és a Vöhájá ki jöviáchá a „bal oldalon” van, a viselő bal oldaláról beszél, ami az olvasónak jobb oldal! Ennélfogva a két Brájtá egyformán rendelkezik.
Az olvasó mindkét Brájtá szerint a Tórában elfoglalt sorrendjük szerint olvassa a fejezeteket[26].
Ez a Rási féle értelmezés a tfilin fejezeteinek sorrendjéről, melynek nyomán számos közösségben a tfilin is az ő nevét viseli: Rási-tfilin, mivel benne a fejezetek a fenti sorrendben vannak elhelyezve.
A Toszáfot idézi Rábénu Támot, aki nem ért egyet a Rási-féleértelmezéssel[27]. Szerinte abból, hogy a Brájtá kihangsúlyozza, hogy „a Kádes li és a Vöhájá ki jöviáchá fejezetek jobbra helyezendők, a Sömá Jiszráél és a Vöhájá im sámoá fejezetek pedig balra”, és nem pedig úgy fogalmaz, hogy „ezek a fejezetek jobbról balra ebben a sorrendben találhatók”, kitűnik hogy a mondatok inkább azt jelentik, hogy a Kádes li-nek és a Vöhájá ki jöviáchá-nek az olvasó jobb oldalán kell lenniük (úgy, hogy az elsőként említett fejezet, a Kádes li legyen jobbról az első, a Vöhájá ki jöviáchá pedig közvetlenül mellette álljon), míg a Sömá Jiszráél-nek és a Vöhájá im sámoá-nak az olvasó bal oldalán kell lenniük (úgy, hogy az elsőként említett fejezet, a Sömá Jiszráél balról az első legyen, a Vöhájá im sámoá pedig attól közvetlenül jobbra). A Rábénu Tám-tfilinben a fejezetek tehát ebben a sorrendben találhatók a szemben álló olvasó jobb keze felől: Kádes li, Vöhájá ki jöviáchá, Vöhájá im sámoá, Sömá Jiszráél[28].
Rávád (Rabbi Ávrahám ben Dávid)[29] a négy fejezet elrendezésének egy harmadik módját ajánlja: megfordítja a Rábénu Tám-féle sorrendet. A Rávád-tfilinben a fejezetek tehát ebben a sorrendben találhatók a szemben álló olvasó jobb keze felől: Sömá Jiszráél, Vöhájá im sámoá, Vöhájá ki jöviáchá, Kádes li.
Römá MiPáni (107. a Simusá Rábátmagyarázva) egy negyedik sorrenddel áll elő: ő a Rási-féle sorrendet fordítja meg. A Simusá Rábá-tfilinben a fejezetek tehát ebben a sorrendben találhatók a szemben álló olvasó jobb keze felől: Vöhájá im sámoá, Sömá Jiszráél, Vöhájá ki jöviáchá, Kádes li.
A különböző elrendezések lásd a mellékelt ábrát.
A Sulchán Áruch[30] csak Rási és Rábénu Tám véleményét idézi; „Általános szokás”-ként beszél Rási véleményéről, de hozzáteszi[31], hogy „Az Istenfélő ember igyekezzen mindkét véleménynek eleget tenni, és ezért készítsen magának két pár tfilint, és mindkettőt rakja… Az cselekedjen így, aki közismerten jámbor zsidó…”. A chászid közösségek szokása az, hogy az imát Rási-tfilinben mondják, majd az ima végén felteszik a Rábénu Tám-félét és elolvassák a tfilin négy fejezetét.


[1] 5Mózes 6:9.
[2] A tfilin a héber totáfot szó arameus megfelelője (lásd a Targum Onkelot-ot a következő jegyzetekben idézett három vershez). A totáfot szó „homlokdísz”-t jelent.
[3] „Legyen ez jelkép a kezeden, és homlokdísz a szemeid közt” (2Mózes 13:16.);
[4] „Kösd őket jelképként kezedre, és homlokdíszül szemeid közé” (5Mózes 6:8.);
[5] „…kössétek azokat jelképként kezetekre, és legyenek homlokdíszek szemeitek között!” (5Mózes 11:18.).
[6] A negyedik fejezet, amely a tfilinről szól, nem említi a totáfot szót. A 2Mózes 13:9-ben az áll: „És legyen ez neked jelképként kezeden és emlékeztetőként szemeid között, hogy az Örökkévaló igéje legyen szádban…”.
[7] A Brájtának ez a magyarázata Rási értelmezését követi, amely a Szánhedrin 4b-ben található. A Toszáfot és mások rámutatnak, hogy a mi pontos Tóra-szövegünkben az 5Mózes 11:18-ban előforduló totáfot szó írásmódja valójában nem teljes (mivelhogy nincs váv a és a chet között), és így nem elfogadható ez a magyarázat.
Rási unokája, Rábénu Tám Rási véleményét védi, és azt tanítja, hogy szövegmagyarázati célból a 2Mózes 13:16-ban olvasható תפטוטלו szó elején lévő váv elmozdítható, és a és a chet közé helyezhető, miáltal a szó többes számba kerül, és két rekeszre utal.
[8] Érdekes, hogy a Tóra a Szent Nyelven kívül más nyelveken is tárgyal törvényeket. Egyesek szerint a Tórában az összes nyelvre vannak leplezett utalások (Rabénu Ezriél a Bráchot 55a-hoz fűzött kommentárjában, idézi Márgálijot Hájám, Szánhedrin 4b.). Mások úgy tartják, hogy a tát és a pát valójában héber szavak, de beépültek a szétszórattatás idején keletkezett új nyelvekbe, és héber eredetük elfelejtődött (Sölá a Torá Sebáál Pe, Klál Pe Kádos; idézve ugyanott).
[9] Mivel a négy tfilin fejezetből háromban a Tóra a kézre való tfilint egyes számban említi (תוא, „jel”), a fejre való tfilint viszont többes számban (תפטוט, totáfot). Ez az ellentét látszólag arra utal, hogy a kézre való tfilin egyetlen egész, míg a fejre való több, tehát a rekeszeit négy külön dobozként kell elkészíteni.
[10] 2Mózes 13:9.
[11] ןורכז-nek, emlékeztetőként, és nem תונורכז-nek, emlékeztetőkként utal rá.
[12] A több bőrdarabból készült és összevarrt vagy összeragasztott tfilin dobozka érvényességét illetően a szaktekintélyek eltérő álláspontot képviselnek. Lásd Orách Chájim 32:32. kommentárokkal.
[13] A fejezeteket nem lehet egyszerűen a rekeszekre fektetni, majd beléjük nyomni, mert a fejezeteknek egyenesen kell állniuk a rekeszükben (Bét Joszéf, Orách Chájim 32.)
[14] Rábi Jehudá Hánászi = Rabbi Jehudá, a Fejedelem.
[15] 2Mózes 13:9.
[16] Igaz, hogy mikor négy külön pergament helyeznek egyetlen rekeszbe, a külső szemlélő előtt a karra való tfilin még mindig „egyetlen jel” látszatát kelti, mindazonáltal a tfilin viselőjének, aki tudja, hogy a rekeszekben vannak különálló tekercsek, az ilyen tfilin „többes” jel.
[17] A börábi a bölcs ember jelzője (Rási), amivel rabbi Joszé ruházta fel vitapartnerét, rabbi Jehudát.
[18] Ezt csak akkor szabad megtenni, ha valaki négy rekeszt alakít ki a köcicában, és mindegyik rekeszbe tesz egy-egy pergament (Keszef Misne).
[19] Rási úgy magyarázza a fejre való tefillin nagyobb szentségét, hogy egy tfilinpáron a Szent Név három betűje (ידש) jelenik meg, amiből két betű a fejre való tfilinen és csak egy a kézre valón. A ש (sin)a fejre való tfilin dobozára van domborítva; a ד (dálet) a fejre való tfilin szíja által formált csomó; a י (jud)pedig a kézre való tfilin által formált csomó. Mások úgy magyarázzák, hogy a fejtfilin azért hordoz nagyobb szentséget, mert az emberi test legfontosabb részére teszik (Piszké Rid fentebb, 32a).
[20] 47b.
[21] „Szentelj nekem…” – 2Mózes 13:1–10.
[22] „S mikor majd elvisz…” – Uo. 11–16.
[23] „Halljad Izráel!” – 5Mózes 6:4–9.
[24] „Ha pedig jól figyeltek rendeleteimre…” – Uo. 11:13–22.
[25] A Gömara látszólag csak a fejre való tfilinről beszél, mivel „jobb oldal”-ról és „bal oldal”-ról beszél, ami a kézen viselt tfilinre nem vonatkoztatható. Rási szerint mindazonáltal a fejezetek rendje mindkét tfilin esetében azonos.
[26] Noha a fejezetek sorrendjének vitáját általában Rási és Rábénu Tám nevéhez kötik, valójában már számos nemzedékkel korábban kezdődött, olyannyira, hogy mindkét vélemény megtalálható a Zohár-ban (1:13b., 2:43b., 3:252b): lásd Áruch HáSulchán 34:6–9., Sááré Zohár (Mönáchot, itt).
A Rási véleményével egyetértő számos munka között megtalálható a Möchiltá (idézve itt a Toszáfot-ban), Sismusá Rábá (idézi a Toszáfot, Ros és Mordecháj), Maimonidész, A tfilin szabályai 3:4., és Rásbá (responsuma 234.). Rábénu Tám véleményét pártolja többek közt Rábénu Chánánél, Rábénu Joszéf Tov Elem és Ráv Háj Gáon – mindet a Toszáfot idézi. Ez a lista semmiképp sem tekinthető teljesnek.
Bét Joszéf (Orach Chajim 34.) elmondja, hogy egyszer Jechezkél próféta sírjánál egy pár öreg tfilint találtak, amelynek fejezetei a Rási-féle sorrendbe voltak rendezve. Egyesek azonban fölvetették, hogy a tfilineket talán épp azért temették el, mert a benne lévő fejezetek sorrendje nem volt megfelelő (Drisá, uo.). Mások elutasítják ezt az elméletet, mondván, hogy a fejezetek nem megfelelő sorrendje nem indokolja a tfilin eltemetését, mivel egyszerűen csak át kell rendezni őket (Bách, uo.).
[27] Rási csak ezen a ponton vitázik: azt állítja, hogy a Vöhájá im sámoá-nak kell balról az első helyen állnia, a Sömá Jiszráél-nek pedig attól közvetlenül jobbra.
[28] A Gömara záró mondata – „Az olvasó [a Tórában elfoglalt] sorrendjük szerint olvassa a fejezeteket” –látszólag a Rási-féle értelmezést támasztja alá, Rábénu Tám ezt másképpen igyekszik magyarázni (lásd Toszáfot), továbbá idézi a Talmud olyan olvasatát, amelyben ez a mondat nem is szerepel.
[29] Maimonidész munkájához (A tfilin szabályai 3:4.) írt Hászágot Hárávád-ként ismert kritikai jegyzetében.
[30] Orách Chájim 34:1.
[31] Uo. 2–3.
Megszakítás