Bábel büntetése

 

1. Beszéd Bábelről, melyet látott Jesájáhú, Amócz fia,

2. Kopár hegyre vigyetek zászlót, emeljetek feléjük hangot, intsetek kézzel, hogy bevonuljanak a fejedelmek kapuin.

3. Én kirendeltem megszenteltjeimet, el is hívtam vitézeimet haragomra, büszke ujjongóimat.

4. Zúgás hangzik a hegyekben, nagyszámú néphez hasonlóan, összegyűlt népek királyságai zajongásának hangja: az Örökkévaló, a seregek ura hadsereget számlál.

5. Messze földről jönnek, az ég széléről, az Örökkévaló haragjának fegyverei, hogy megrontsák az egész földet.

6. Jajgassatok, mert közel van az Örökkévaló napja, mint pusztítás jő a Mindenhatótól.

7. Ezért mind a kezek ellankadnak és minden emberi szív elolvad.

8. Megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el, mint a szülő asszony vajúdnak, ki-ki a másikára bámul, lángban álló arc az arcuk.

9. Íme az Örökkévaló napja jő, kegyetlenül, haragvással és föllobbant haraggal, hogy pusztasággá tegye a földet és vétkeseit kiirtsa belőle.

10. Mert az ég csillagai és oriónjai nem ragyogtatják fényüket; a nap elsötétült fölkeltekor és a hold nem tündökölteti fényét.

11. És megbüntetem a világon a rosszaságot és a gonoszokon bűnüket; megszüntetem a kevélyek gőgjét és a zsarnokok gőgösségét megalázom.

12. Ritkábbá teszem a halandót színaranynál és az embert Ófír aranyánál.

13. Ezért megreszkettetem az eget és megrendül a föld az ő helyéről, az Örökkévalónak a seregek urának haragvása miatt és föllobbanó haragjának napján.

14. És lesz, mint a kergetett szarvas és mint juhok, mikor nincsen összegyűjtő, ki-ki a népéhez fognak fordulni és ki-ki az országába menekülnek.

15. Mindenki, akit találnak, átszúratik, és mindenki, akit elfognak, kard által esik el.

16. Kisdedeik szétzúzatnak szemük láttára, kifosztatnak házaik és feleségeik meggyaláztatnak.

17. Íme fölkeltem ellenük a médehet, akik ezüstöt nem tekintenek és aranyban nem telik kedvük.

18. Az íjak ifjakat zúznak szét; a méh gyümölcsének nem irgalmaznak, gyermekeket nem szán meg szemük.

19. És lesz Bábel, a királyságok dísze, a kaldeusok büszke ékessége olyan, mint mikor feldúlta Isten Szodomát és Amórát.

20. Nem lakják soha többé s nem lesz lakója nemzedékre s nemzedékre; nem fog ott sátorozni az arab és pásztorok nem heverésztetnek ott.

21. Hevernek ott pusztai állatok s megtelnek házaik baglyokkal; lakoznak ott strucc madarak és bakok ugrálnak ott.

22. Vad ebek üvöltenek kastélyaikban és sakálok a kéjes palotákban: közel van hogy eljön az ideje és napjai nem késnek.

Megszakítás