Isten napja a döntés völgyében

 
1. Mert íme ama napokban és amaz időben, amikor visszahozom majd Jehudának és Jeruzsálemnek foglyait, 
 
2. összegyűjtöm mind a nemzeteket és leviszem őket a Jehósáfát völgyébe, és pörbe szállok ott velük, népem és birtokom Izraél miatt, amelyet szétszórtak a nemzetek közt, országomat pedig fölosztották. 
 
3. S népem fölött sorsot vetettek és odaadták a figyermeket egy paráznanőért s a leánygyermeket eladták borért, és ittak. 
 
4. De mik is vagytok ti nékem, Cór és Cidón és ti mind, Peléset kerületei? Vajon tettet akartok-e nekem fizetni, avagy tettet elkövetni akartok-e rajtam: könnyen, csakhamar visszahárítom tetteteket a ti fejetekre. 
 
5. Akik ezüstömet és aranyomat elvettétek és legjobb drágaságaimat bevittétek templomaitokba. 
 
6. Jehúda fiait pedig és Jeruzsálem fiait eladtátok a Jávánbeliek fiainak, azért hogy eltávolítsátok az ő határuktól. 
 
7. Íme én fölserkentem őket ama helyről, ahova eladtátok őket és visszahárítom tetteteket a ti fejetekre; 
 
8. és eladom fiaitokat és leányaitokat Jehúda fiainak kezébe, hogy eladják őket a Sábabelieknek, egy távoli nemzethez; mert az Örökkévaló szólott. 
 
9. Hirdessétek ezt a nemzetek közt; szenteljetek háborút; serkentsétek föl a vitézeket, lépjenek elő, vonuljanak föl mind a harcosok. 
 
10. Törjétek össze kapáitokat kardokká és kacoraitokat lándzsákká; a gyönge hadd mondja: vitéz vagyok. 
 
11. Siessetek és jöjjetek el, ti nemzetek mind köröskörül és gyülekezzetek; oda vezesd le, oh Örökkévaló, a te vitézeidet! 
 
12. Serkenjenek és vonuljanak föl e nemzetek Jehósáfát völgyébe; mert ott fogok ülni, hogy ítéljem mind a nemzeteket köröskörül. 
 
13.Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratás: jöjjetek, vonuljatok le, mert megtelt a sajtó, áradoznak a présházak, mert nagy az ő gonoszságuk. 
 
14. Tömegek meg tömegek a döntés völgyében; mert közel van az Örökkévaló napja a döntés völgyében. 
 
15. Nap és hold elsötétültek s a csillagok behúzták ragyogásukat. 
 
16. Az Örökkévaló pedig Cion felől ordít és Jeruzsálem felől hallatja hangját, és megrendülnek ég és föld; de az Örökkévaló menedéke az ő népének és oltalma Izraél fiainak. 
 
17. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Örökkévaló, a ti Istentek, aki Cionban, az én szent hegyemen lakik; és szent lesz Jeruzsálem s idegenek többé nem vonulnak át rajta. 
 
18. És lészen ama napon: musttól csepegnek a hegyek, és a halmok tejtől folynak és mind Jehúdának medrei vízzel folynak; s egy forrás jön ki az Örökkévaló házából és megáztatja a Sittím völgyét. 
 
19. Egyiptom pusztulássá lesz és Edóm sivatag pusztává lesz, a Jehúda fiain tett erőszak miatt, hogy ártatlan vért ontottak országukban. 
 
20. Jehuda pedig örökre lakva lesz, és Jeruzsálem nemzedékre meg nemzedékre. 
 
21. És megtorlom vérüket, melyet meg nem toroltam; s az Örökkévaló lakik Ciónban !