1. 06.12-én Szentesen beszélgettünk Puskásné Halál Ágnessel a városi szociális helyzetről, a különböző területeken megjelenő csoportok problémáiról, legfontosabb megoldandó kérdéseiről.

A beszélgetést megelőzően egy szakmai nap részesei voltunk, ahol a város szociális intézményeinek ellátottjai mutatták be előadásaikat. E program szakmai értékét az integráció és az intézményi szerepvállalás jegyében fogalmazhatjuk meg. A magyarországi szociális intézmények legfőbb feladatvállalási körébe tartozik a társadalom azon csoportjainak ellátása, amely csoportok valamilyen problémával, hátránnyal küzdenek. Az intézményi keretek ezt kívánják elviselhetőbbé és tartalmasabbá tenni. A szakmai program legfőbb vonalát az értékessé váló társadalom elve alkotta, azaz, hogy miként tudunk együtt élni azokkal a mindennapi problémákkal, helyzetekkel, amelyekkel találkozunk.

Az intézményvezető asszonnyal történt beszélgetés során megismerhettük Szentes Város Gondozási Központját, a különböző részlegek működését, a szakmai és tartalmi feladatokat. Az intézmény kiemelten fontos pillére a város helyi társadalmának, az elöregedő társadalom, a különböző fogyatékossággal élő emberek életének. Az intézmény feladatait az alábbiak alkotják:

„A házi segítségnyújtás azon személyeknek nyújt segítséget, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből egészségi állapotuk miatt nem képesek, és róluk részben tudnak csak gondoskodni a családtagok. Továbbá azoknak a speciális élethelyzetben élőknek (szenvedélybetegség, fogyatékosság), akik önálló életvitelükhöz segítséget igényelnek.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás azon idős személyeknek nyújt segítséget, akik saját otthonukban egészségi állapotuk, szociális helyzetük végett arra rászorulnak. Továbbá azoknak a speciális élethelyzetben lévőknek, pl. fogyatékos személyeknek – nyújt ellátást, akiknek ez a szolgáltatás az életminőségét nagymértékben javítja.

Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az idősek klubjaiban elsősorban a saját otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes időskorúak részére biztosítunk lehetőséget napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Szentes városban 1996 óta működik az értelmi fogyatékossággal élők nappali ellátása. A célcsoportot elsősorban 18 éven felüli enyhe értelmi fogyatékossággal élők alkotják, de érzékszervi és mozgásukban akadályozott személyek is felvételt nyernek.

Közösségi és Nappali pszichiátriai ellátás. Szentes lakosságának közel 5-15% -a küzd valamilyen pszichiátriai problémával A pszichés megbetegedések társadalmi szintű problémát jelentenek, mert ezek az emberek kirekesztődnek a többségi társadalomból, nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak munkába állni, családjaik terhei sokkal nagyobbak az átlag családok terheitől, sok esetben a sérült embert ápoló, gondozó családtag is évekre kiesik a munka világából. Specialitásuk abban rejlik, hogy 2005 óta integrált ellátás formájában egy telephelyen működik a pszichiátriai nappali- és a közösségi pszichiátriai ellátás. Ennek az együttműködésnek az előnye, hogy a közösségi ellátottak társas kapcsolatai javulnak, nyitottabbá válnak, ezáltal a társadalomba való visszailleszkedésük könnyebbé válik a közös programok megvalósítása során.

2012-től lehetőség nyílt a Gondozási Központon belül egy új szolgáltatás bevezetésére a demens személyek nappali ellátására.”[1]

Az intézmény bemutatása után tovább beszélgettünk a helyi és térségi társadalmi problémákról. Szentes és intézményeinek jövőbeni szerepéről, valamint a szakemberek és ellátottak viszonyáról. A szakmai nap és a beszélgetés kiemelten értékes és hasznos tudást, valamint ismeretet adott egy kisváros szociális területen vállalt feladatairól.

 

[1] Forrás: http://www.gondozasikozpontszentes.hu/szolgaltatasaink.html#tart_1