Zsidó liturgia
Ál chét: A bűnök felsorolása zsidó módra

A megtérés egyik alapfeltétele, hogy megvalljuk vétkeinket: ezeket sorolja fel ábécérendben az ima. A 24 kifejezésből álló (az utolsó, T – Táv betű háromszor szerepel) Ásámnu elnevezése Kis Viduj, míg a kétszeresen betűrendes Ál Chétneve Nagy Viduj. Ezeket az imákat Jom kippur napján mind az öt imában egyszer-egyszer elmondjuk.

A Szentélyben a főpap egy rövidebb bűnvallomást tett maga és a nép nevében, az Engesztelőnapon. A talmudi időkben szintén rövidebb volt a szöveg, nem volt betűrendbe sorolva, később, a 14. század elején már 36 részletezett vétek szerepel benne.

Viduj – bűnvallomás

Minden bűn említésénél jobb öklünkkel ráütünk mellünkre
a szívünk táján.

Istenünk, őseink Istene!

Kérünk járuljon eléd imádságunk, ne zárkózz el könyörgésünk elől, hisz nem vagyunk oly arcátlanok és makacsok, hogy azt mondanánk előtted, Örök Istenünk, őseink Istene: „Igazak vagyunk, és nem vétkeztünk” – bizony vétkeztünk mi is, őseink is.

  אשמנו  Vétkeztünk, árulók voltunk, raboltunk, rágalmaztunk, rontottunk, igazságtalanul viselkedtünk, önhittek voltunk, erőszakoskodtunk, hazugságot koholtunk, rosszat tanácsoltunk, hazudtunk, gúnyolódtunk, lázadoztunk, káromoltunk, félreléptünk, vétettünk, bűnöztünk, gyűlölködtünk, nyakasak voltunk, gonoszkodtunk, romlottak lettünk, elvetemedtünk, megtévedtünk és tévútra vezettünk.

Eltértünk rendeleteidtől és jó törvényeidtől, bár nem volt érdemes. Te pedig igazságosan jártál el mindenben, ami velünk történt, mert igazul cselekedtél, s mi voltunk a rosszak.

Mivel állhatunk elébed, ki a magasban trónolsz, mit mondhatunk Neked, ki az egekben lakozol, hisz a nyilvánvaló és a rejtett dolgokat egyaránt ismered.

Ismered a világ rejtelmeit, minden élő leplezett titkait. Betekintesz bensőnk rejtett zugaiba, kivizsgálod szívünk legbelső gondolatait. Semmit sem lehet elrejteni előled, eltitkolni szemed elől. Ezért legyen az az akaratod, Örök Istenünk, őseink Istene, hogy eltörlöd minden bűnünket, elnézed összes vétkünket, megbocsátod minden gaztettünket!

   על חטאA bűnt, amit kényszerből vagy szándékosan követtünk el ellened,

és a bűnt, amit makacsságbólkövettünk el ellened,

a bűnt, amit tudtunk nélkül követtünk el ellened,

és a bűnt, amit meggondolatlan szavakkalkövettünk el ellened,

a bűnt, amit vérfertőzésselkövettünk el ellened,

és a bűnt, amit akár nyíltan, akár titokban követtünk el ellened,

a bűnt, amit tudatos csalás formájában követtünk el ellened,

és a bűnt, amit beszéd formájában követtünk el ellened,

a bűnt, amit embertársaink rászedésével követtünk el ellened,

és a bűnt, amit bűnös gondolatokkalkövettünk el ellened,

a bűnt, amit erkölcstelen társaságbankövettünk el ellened,

és a bűnt, amit színlelt bűnvallomássalkövettünk el ellened,

a bűnt, amit szüleink és tanítóink lenézésévelkövettünk el ellened,

és a bűnt, amit szándékosan vagy vétlenülkövettünk el ellened,

a bűnt, amit erőszakoskodással követtünk el ellened,

és a bűnt, amit a Név megszentségtelenítésével követtünk el ellened,

a bűnt, amit tisztátalan beszéddel követtünk el ellened,

és a bűnt, amit ostoba beszéddel követtünk el ellened,

a bűnt, amit a rossz ösztönnek engedve követtünk el ellened,

és a bűnt, amit mások tudtával vagy anélkül követtünk el ellened.

Bűnbocsánat Istene,mindezt bocsásd meg nekünk,
nézd el nekünk, engedd el nekünk!

A bűnt, amit tagadással, hazugsággalkövettünk el ellened,

és a bűnt, amit megvesztegetéssel követtünk el ellened,

a bűnt, amit gúnyolódással követtünk el ellened,

és a bűnt, amit megszólással követtünk el ellened,

a bűnt, amit adásvétel által követtünk el ellened,

és a bűnt, amit evés-ivás közben követtünk el ellened,

a bűnt, amit uzsorával, kamatszedéssel követtünk el ellened,

és a bűnt, amit gőgösséggelkövettünk el ellened,

a bűnt, amit üres beszéddelkövettünk el ellened,

és a bűnt, amit kacér szemekkelkövettünk el ellened,

a bűnt, amit kevély tekintet által követtünk el ellened,

és a bűnt, amit arcátlansággal követtünk el ellened.

Bűnbocsánat Istene,mindezt bocsásd meg nekünk,
nézd el nekünk, engedd el nekünk!

A bűnt, amit a [tórai] járom lerázásával követtünk el ellened,

és a bűnt, amit bíráskodás révén követtünk el ellened,

a bűnt, amit embertársunk tőrbecsalásával követtünk el ellened,

és a bűnt, amit irigykedéssel követtünk el ellened,

a bűnt, amit könnyelműséggel követtünk el ellened,

és a bűnt, amit nyakassággal követtünk el ellened,

a bűnt, amit a rossz iránti fogékonysággal követtünk el ellened,

és a bűnt, amit rágalmazással követtünk el ellened,

a bűnt, amit hamis esküáltal követtünk el ellened,

és a bűnt, amit alaptalan gyűlölködésselkövettünk el ellened,

a bűnt, amit a ránk bízott javak eltulajdonításával követtünk el ellened,

és a bűnt, amit szívünk kételkedésével követtünk el ellened.

Bűnbocsánat Istene,mindezt bocsásd meg nekünk,
nézd el nekünk, engedd el nekünk!

A bűnöket, amikért égőáldozattal tartozunk,

és a bűnöket, amikért vétekáldozattal tartozunk,

és a bűnöket, amikért a lehetőségeinkhez igazodó áldozattal tartozunk,

és a bűnöket, amikért megszabott vagy kiszabandó bűnáldozattal tartozunk,

és a bűnöket, amikért testi fenyítés járna,

és a bűnöket, amikért negyven botütés járna,

és a bűnöket, amikért az égből jövő halál járna,

és a bűnöket, amikért kipusztulás és magtalanság járna,

és a bűnöket, amikért a törvényes négy halálnem egyike járna: megkövezés, elégetés, lefejezés vagy megfojtás, akár tevőleges, akár tiltó parancsolatok megszegésével követtük el azokat; akár helyrehozhatók, akár nem; akár tudomásunk van róluk, akár nem. Amiről tudunk, azt már bevallottuk előtted, amiről meg nincs tudomásunk, azt Te tudod és ismered, amint az Írás is mondja: „A rejtett dolgok az Örökkévaló kezében vannak, de a nyilvánvalók a miénkben és gyermekeinkében, hogy teljesítsük e Tóra minden szavát.” Mert Te nemzedékről nemzedékre elnéző vagy Izrael iránt Jesurun törzseinek megbocsátója, s rajtad kívül nincs nekünk megbocsátó és elnéző Királyunk, csak Te!

Istenem, míg meg nem születtem, nem értem semmit, s most, hogy megszülettem, mintha meg se születtem volna! Por vagyok életemben, hát még holtom után! Úgy állok előtted, mint a szégyennel és gyalázattal teli edény. Legyen az az akaratod, Örök Istenem, őseim Istene, hogy ne vétkezzem többé, s amit már vétettem ellened, töröld el végtelen irgalmadban, de ne szenvedés és súlyos betegség által!באנס …kényszerből… A „kényszer” alatt azt értjük, hogy valakit erőszakkal kényszerítettek a három fő vétek egyikének elkövetésére, amiért inkább életét kellett volna adni, de nem elkövetni. Más vélemény szerint ez azt jelenti, hogy tudatlanságból vétkezett valaki, hiszen „a kényszerültet Isten felmenti” (Nödárim 27a.).

באמוץ הלב …makacsságból… Ha valaki erőlteti a vétkezést, még ha nem is viszi rá a vágy. Vagy pedig megkeményíti a szívét, hogy ne könyörüljön a szegényen, ahogy írva van „…ne légy kemény szívű… szegény testvéreddel szemben” (5Mózes 15:7.).

בבלי דעת …tudtunk nélkül… Lehet szó szerint értelmezni (tudatlanul) és lehet úgy is, hogy nem használtuk eszünket ahhoz, hogy megfelelően viselkedjünk.

בבטוי שפתים …meggondolatlan szavakkal… Van aki csalást, átverést ért alatta, de fő értelme: elővigyázatlanság eskük, fogadalmak ügyében (mert ezekkel kapcsolatban használja a Tóra ezt a kifejezést 3Mózes 5:4.).

בגלוי עריות …vérfertőzéssel… Beleértve a szemérem ellen elkövetett enyhébb elbírálás alá eső vétkeket is. Arstcroll immoralitynak fordítja.

בגלוי ובסתר …nyíltan… titokban… Nyilvánosság előtt vagy a négy fal között. Ennek is, annak is vannak hátulütői. Aki nyilvánosság előtt vétkezik, az kinyilvánítja, hogy elvesztette szégyenérzetét és megszentségteleníti Isten nevét (Chilul Hásém). Aki pedig titokban vétkezik, arról nyilvánvaló, hogy jobban tart az emberektől, mint Istentől (lásd Bráchot 28b.).

בדעת ובמרמה …tudatos csalás… Tudtuk, hogy a dolog tilos, de úgy tettünk mintha nem tudnánk. Vagy: okos, ravasz átverést alkalmaztunk, ami ellen az áldozat nem tudott védekezni.

בדבור פה …beszéd formájában… Rágalmazást, kibeszélést értenek alatta.

בהונאת רע …embertársaink rászedésével… Van, aki a Talmud alapján úgy magyarázza, hogy fájdalmat okozva embertársainak szavakkal, vagy pénzügyekben (Bává Möciá 58b.).

בהרהור הלב …bűnös gondolatokkal… Vétkes gondolatok alatt a talmudi felfogás rendszerint a nemi fantázia csapongásait érti, amitől „senki nem képes menekedni” (Bává Bátrá 164b.). Ugyancsak kimondták, hogy a „vétkes gondolatok súlyosabban esnek a latba mint maga a (nemi) vétkezés” (Jomá 29a.), egyrészt mivel ez huzamosabb (Rási), másrészt mivel ez szellemi és nem fizikai síkon mozog (Báruch Seámár, rabbi Báruch Hálévi Epstein).

בועידת זנות…erkölcstelen társaságban… A kommentátorok nem részletezik a szemérem ellen vétés ezen vulgáris formáját. Lehet ez alatt léha, mondén társadalmi életet érteni de lehet, hogy a héber veidá kifejezés, csak az ábécé kedvéért került a szövegbe.

בוידוי פה…színlelt bűnvallomással… Nem gondoltuk komolyan a megtérést, csak színleltük azt.

בזלזול הורים ומורים…szüleink és tanítóink lenézésével… A két kategória együtt említése figyelemre méltó. A zsidó etikában a kettő egynek számít: a szülők erre a világra segítik a csemetét, míg aki Tórára oktatja – az túlvilági üdvösséget biztosít neki (lásd Bává Möciá 33a.). A szülők tiszteletének fontosságát aláhúzza, hogy ez a Tíz Parancsolatban (2Mózes 20:12.) is szerepel.

בזדון ובשגנה …szándékosan vagy vétlenül… Hasonló a fentebb említett „kényszerből vagy szándékosan” fogalomhoz – lásd a fenti lábjegyzetet.

בחלול השם …a Név megszentségtelenítésével… amit említett vétkeink által követtünk el; nem önálló kategória, hanem viselkedésünk váltja ki.

בטמאת שפתים …tisztátalan beszéddel… Ocsmány beszéd, káromkodás, ami nemcsak illetlen és ordenáré, hanem tilos is, és a zsidó etika szerint vétekszámba megy.

בטיפשות פה …ostoba beszéddel… Külön kategória, ami azt sugallja, hogy a buta, felelőtlen fecsegés a bűn melegágya. Nem feltétlenül rosszindulat szüli itt a vétket, hanem az emberi ostobaság. „Esztelenül vétkeztünk” – mondja Áron Mózesnek, amikor ő és Mirjam kibeszélték illusztris testvérüket, és Mirjam poklos lett (4Mózes 12:11.). A Zsoltárok, illetve a Példabeszédek könyvében több ízben fordul elő az ostobaság, mint a vétek kiváltója.

ביצר הרע …a rossz ösztönnek engedve… Hiszen minden vétek a rossz ösztönből ered, nem? Igen ám, de itt ez azt jelenti, hogy magunk gerjesztettük fel a rossz ösztönt azáltal, hogy rosszra gondoltunk, és odanéztünk ahová nem kellett volna. A Talmud szerint „a rossz ösztön csak azon uralkodik, amit lát” (Szotá 8a.), valamint hogy „ a szem és a szív – a vétkek két ügynöke” (Jeruzsálemi Talmud, Brá­chot 1:5.).

ביודעים ובלא יודעים …mások tudtával vagy anélkül… Szó szerint: tudatosan vagy anélkül. Első látásra azonos a fenti „nyíltan és titokban” kitétellel. Úgy is lehet érteni, mint ahogy a mi fordításunkban is értelmeztük: akinek rosszat tettünk – tudja vagy nem tudja ki tette ezt vele. Vagy pedig olyan vétkekről van szó, amikről nekünk magunknak sincs tudomásunk.

א   לוה סליחות  Bűnbocsánat Istene… Azon zsoltárvers alapján, amely Őt a „Megbocsátás Istené”-nek nevezi (Zsoltárok 130:4.). Csak neki van hatalma és lehetősége megbocsátani, és ezért ő a „Bocsánat Ura”.

בכחש ובכזב …tagadással, hazugsággal… Olyan ember, aki letagadja a kölcsönt, amit kapott és hazudik a zálogot illetően.

בכפת שחד …megvesztegetéssel… Első látásra ez a bíróra vonatkozik, aki elfogad vesztegetést és ezáltal igazságtalan ítéletet hoz. De nem csak őrá, hiszen a Tóra azt is elítéli, aki adja, illetve kezdeményezi az előre odaadott „hálapénzt”. Átvitt értelemben minden igazságtalan előnyben részesítés és „protekció” belefér a fogalomkörbe.

בלצון …gúnyolódással… Valakinek nevetségessé tétele, azáltal hogy kibeszélik, vicceket mesélnek róla, kigúnyolják és csúfnevet adnak neki. A Talmud (Bá­vá Möciá 58b.) élesen elítéli ezt.

בלשון הרע …megszólással… Fentebb már szerepelt a dibur pe („beszéd formájában”) címszó alatt.

במשא ובמתן …adásvétel által… A zsidó etika az üzleti élet szigorúan becsületes normáira kötelezi a hívőket. Aki ettől egy jottányit is eltér – az Isten ellen vétkezik. Az etika szerint szigorúan tilos bárki rászedése, vagy átverése egy olyan dologban, amihez nem ért. Erre vonatkoztatták a zsidó bölcsek a „Vak elé ne vess gáncsot” bibliai tilalmat, ami a 613 micva egyike (3Mózes 19:14., Talmud Pszáchim22a.).

במאכל ובמשתה …evés-ivás közben… Ez egyaránt vonatkozik a tiltott ételek-italok élvezetére, valamint arra, ki kézmosás nélkül eszik és nem mondja el a kötelező áldásokat.

בנשך ובמרבית …uzsorával, kamatszedéssel… Egyaránt vonatkozik arra, aki kapja és arra, aki adja az uzsora-kamatot. Héberül a kamat egyik elnevezése a Tórában (2Mózes 22:24.) nesech, ami harapást, kígyómarást jelent. Erre mondja a Midrás (Tán­chumá uo.), hogy akárcsak a kígyómarás, ami pici sebet ejt, aztán az megdagad, és az egész test megsínyli – így a kamat, ami eleinte csekély összeg, de aztán egyre növekszik.

בנטית גרון …gőgösséggel… Emelt fővel, Jesájá 3:16. alapján.

בשח שפתותינו …üres beszéddel… A hiábavaló fecsegés már szerepelt előbb is. Ezen lista alapján érthető, hogy az ember a legtöbbet éppenséggel a szájával vétkezik, mivel „sok (üres) beszédnek – sok az alja”.

בשקור עין …kacér szemekkel… A fenti prófétai vers alapján – kacsingatás, illetve oda néztünk ahová nem kellett volna.

בעינים רמות …kevély tekintet… A fennhéjázás minden fajtáját magában foglalja, azt is amikor valaki szerénynek tetteti magát – de a szívében lenézi társait, mintha fentről lefelé nézné – és látná – őket.

בעזות מצח …arcátlansággal… A zsidó filozófia által mélységesen elítélt tulajdonság, illetve viselkedés. „A szemtelen ember – pokolra vele!” – mondja a Misna (Atyák 5:20.).

בפריקת עול …járom lerázásával… A zsidóság alapelveinek teljes negligálása, a Tóra törvényeinek elvetése.

בפלילות …bíráskodás révén… Széles skálájú lehetőség a „legális” bűnözésre, a törvények helytelen alkalmazása, a justis-mord, az egyik peres fél előnybe helyezése által. Van aki szerint ebben foglaltatik az is, ha valaki nem-zsidó bírák által használt törvények védelmét keresi (Árkáot sel Ákum) – a Tóra igaz és örökérvényű törvényeivel szemben. Mások szerint vitába szálltunk Istennel, és igazságtalannak bélyegeztük ítéletét. A szó eredete – plilijá – Jesájá 28:7., ahol értelme elferdített törvény.

בצדית רע  …embertársunk tőrbecsalásával… Valakinek, cselvetéssel, a háta mögött, tudtán kívül rosszat tenni. A kifejezés szó szerint embervadászatot jelent (Jeremiás Siralmai 3:52.), és ha valaki ezt a barátjával teszi – réá – ez különlegesen gonosz aljasságnak számít.

בצרות עין …irigykedéssel… Szó szerint rossz szemmel nézni valamit, valakit. Fukart, kapzsit is jelent. Beleértendő ha valaki nem sajnál szívességet tenni valakinek, még akkor sem, ha neki abból semmi kára nem származik. A kifejezés etimológiája – „szűk szem” – arra utal, hogy az ilyen ember összehúzott szemmel figyeli, hol bújhat ki a segítőkészség kötelessége alól. Rási kiterjeszti a fogalmat arra, aki nem tesz szívességet szomszédainak azzal, hogy tárgyait kölcsönadja nekik (Áráchin 16a.).

בקלות ראש …könnyelműséggel… Ha valaki nem „elvből”, hanem csak könnyelműségből veszi semmibe a tórai tanítást, a parancsolatok betartását.

בקשיות ערף …nyakassággal… Makacsság. Már Mózes mesterünk „nyakas nép”-nek nevezte a zsidókat (2Mózes 34:9.). Előtte Isten mondta ugyanazt (uo. 32:9., 33:3.). Pozitív is, negatív is lehet ez a tulajdonság: rossz, ha negatív dologgal kapcsolatos, de jó, ha arra vonatkozik, hogy megszentelt elveinkből egy tapodtat nem engedünk.

בריצת רגליים להרע …a rossz iránti fogékonyságban… Szó szerint „a lábak futása rosszat tenni”, furcsa szókép, melynek valószínű értelme, hogy míg a jó cselekedetben nem voltunk nagyon fürgék – az ellenkező esetben a gyarló emberi természet igencsak fogékony a rosszra.

ברכילות  …rágalmazással… Maimonidész szerint (Hilchot Déot 7:2.) a pletyka akkor is „tönkreteszi a világot”, ha elkövetője igazat beszél. A zsidó morál szerint a pletyka, kibeszélés, rágalmazás és ezek különböző válfajai – a legsúlyosabb véteknek számítanak.

בשבועת שוא …hamis eskü… Ennek tilalma a Tíz Parancsolat harmadik parancsolata (2Mózes20:7.). A zsidóság rossz szemmel nézi az esküdözés minden formáját, még ha valaki nem hamisan esküszik is, hát még ha hamisan (Sulchán Áruch, Orách Chájim 156:1.).

בשנאת חנם …alaptalan gyűlölködés… Bölcseink szerint emiatt dőlt romba Jeruzsálem második Temploma, és száműzetett a zsidó nép országából (Jomá 9b.). Tulajdonképpen nem csupán az oktalan gyűlölködés tilos, hiszen a Tóra arra utasít (3Mózes 19:17.), hogy ne gyűlöljük testvéreinket szívből, vagyis még akkor sem szabad gyűlölni valakit, ha erre az okot ad.

בתשומת יד …ránk bízott javak eltulajdonításával… Nem egyszerű lopásról van itt szó, hanem –3Mózes 5:21. alapján – egy zálogként ránk bízott tárgy vissza nem adásáról.

בתמהון לבב …szívünk kételkedésével… Ezeket a szavakat használja a Tóra, amikor a büntető szankciókat sorolja fel, arra az esetre ha a zsidók megszegik a Szövetséget (5Mózes 28:28.). A modern magyar fordításokban: elmezavar. Rási is így értelmezi (uo.).

חטאת …עולה …égőáldozattal… vétekáldozattal… A továbbiakban azokért a vétkekért kérünk bűnbocsánatot, amikért annakidején – a Szentély fennállása idején – valamilyen áldozatot kellett volna bemutatni.

קרבן עולה ויורד …lehetőségeinkhez igazodó áldozattal… Egyes áldozatok progresszív formában jutnak kifejezésre: a gazdagnak „többe kerül” vétkezni mint a szegénynek. A tehetős ökröt áldoz, míg a szegény galambot vagy egy marék lisztet (lásd 3Mózes 5:1-13.).

5Mózes 29:28
Megszakítás