Mózes éneke (32:1–44.)

 

32. fejezet

Felhívás a világegyetemhez, hogy figyeljen

 

1. Figyeljetek egek, hadd szóljak és hallja meg a föld szám szózatát. 

2. Permetezzék mint az eső tanításom, hulljon mint a harmat szózatom, mint permetezés a sarjadékra és zápor a fűre. 

3. Mert az Örökkévaló nevét szólítom, adjatok dicsőséget Istenünknek!

 
 
Isten hűsége és Izrael balgasága

 

4. A szirt, tökéletes az Ő műve, mert minden útja jog; a hűség Istene hamisság nélkül, igazságos és egyenes Ő. 

5. Elromlott számára – nem is gyermekei, saját gyalázatukra – a ferde és fonák nemzedék. 

6. Az Örökkévalónak így fizettek, alávaló, oktalan nép? Nem-e Ő a te atyád, aki téged szerzett, Ő alkotott és szilárdított meg téged?

 
 
A történelem tanítása

 

7. Emlékezzél ősidőkről, vizsgáljátok nemzedékek és nemzedékek éveit! Kérdezd meg atyádat és tudtodra adja, véneidet és elmondják neked.

 
Az atyák és a vének feleletei

 

8. Midőn birtokot adott a Legfelsőbb a nemzeteknek, midőn elválasztotta az ember fiait: megállapította a népek határait Izrael fiainak száma szerint. 

9. Mert az Örökkévaló osztályrésze az ő népe, Jákob az ő kimért öröksége. 

10. A puszta földjén találja őt, a sivárságban, a sivatag ordítása közt; körülveszi, vigyáz rá, megóvja, mint a szeme fényét. 

11. Mint a sas, mely fölkelti fészkét, fiókái fölött lebeg, kiterjeszti szárnyait, fölveszi és viszi tollain; 12. úgy az Örökkévaló egyedül vezeti őt és nincs vele idegen isten. 

13. Járatja őt a föld magaslatain és eszi az a mező gyümölcsét, mézet szívat vele a sziklából és olajat a kőszirtből; 

14. a marha vaját és juhok tejét a bárányok zsiradékával, Básán nevelte kosokat és a bakokat, a búza veséinek zsiradékával, és a szőlővért iszod bor gyanánt.

 
Izrael hálátlansága

 

15. És Jesúrun meghájasodott és kirúgott, meghájasodtál, meghíztál, megkövéredtél – és elvetette Istenét, aki alkotta és meggyalázta üdvének szirtjét. 

16. Ingerlik őt idegenekkel és utálatokkal bosszantják őt; 

17. áldoznak a rossz szellemeknek, nem-isteneknek; isteneknek, melyeket nem ismertek, újaknak, melyek az imént jöttek, melyektől atyáitok nem borzadtak. 

18. A szirtet, ki téged szült, elhagytad és elfelejtetted Istent, ki létrehozott.

 
A megérdemelt büntetés

 

19. És látta az Örökkévaló és megvetette, és leányai fölött való bosszúságból. 

20. És mondta: Hadd rejtem el színemet előlük, majd meglátom, mi lesz a végük? Mert fonák nemzedék ez, gyermekek, kikben, nincs hűség. 

21. Ők ingereltek engem nem-istennel, bosszantottak hiábavalóságaikkal, én pedig ingerlem őket nem-néppel, alávaló nemzettel bosszantom őket. 

22. Mert tűz gyulladt ki haragomban és égett a sír mélyéig, megemészti a földet és termését, és lángba borítja a hegyek alapjait. 

23. Halmozok rájuk bajokat, nyilaimat elfogyasztom ellenük. 

24. Az éhségtől kiaszottak, a forróláztól és keserű halálvésztől fölemésztettek lesznek; fenevadak fogát bocsátom rájuk, a porban kúszók mérgével együtt. 

25. Kinn pusztít a kard és a szobákban a félelem, mind ifjat, mind hajadont, csecsemőt az ősz emberrel együtt.

 
Az isteni büntetés szüneteltetése

 

26. Mondtam: Elpusztítom őket, kiirtom emléküket a halandók közül. 

27. Ha nem félnék az ellenség bosszantásától, hogy félre ne ismerjék elleneik, nehogy azt mondják: Kezünk a hatalmas, nem az Örökkévaló cselekedte mindezt. 

28. Mert tanácsvesztette nép ez, nincs bennük értelem.

29. Ha bölcsek volnának, megértenék ezt, gondolnának végükre! 

30. Miként üldözhet egy ezret és ketten hogy futamíthatnak meg tízezret? Ha nem, hogy szirtjük eladta őket és az Örökkévaló kiszolgáltatta őket. 

31. Mert nem olyan, mint szirtünk az ő szirtjük, maguk ellenségeink bírák ebben.

32. Mert Szodoma szőlőjéből való az ő szőlőjük és Gomorra mezőségeiről; bogyóik méregbogyók, keserűek a fürtjeik. 

33. Sárkányok dühe az ő boruk és viperák kegyetlen mérge.

34. Nemde el van az rejtve nálam, bepecsételve kincstáraimban? 

35. Enyém a bosszú és a megtorlás az időre, midőn ingadozik lábuk, mert közel van szerencsétlenségük napja és sietve jön az ő jövőjük. 

36. Mert igazságot szolgáltat az Örökkévaló az ő népének és megszánja szolgáit, midőn látja, hogy eltűnt a hatalom és odavan az elzárt és meghagyott. 

37. És azt mondja: Hol vannak isteneik, a szirt, melyben bíztak, 

38. melyek az ő áldozataik zsiradékát eszik, italáldozatuk borát isszák? Keljenek föl, segítsenek benneteket, hogy oltalom legyen számotokra! 

39. Lássátok most, hogy én, én vagyok az és nincs Isten mellettem, én osztok halált és adok életet, sebet verek és meggyógyítom én, és nincs, aki kezemből megmenthet!

 
 
Isteni megtorlás Izrael ellenségein

 

40. Mert az égre emelem föl kezemet és mondom: Amint hogy örökké élek – 

41. ha megélesítem villogó kardomat és kezem az ítélethez fog, bosszút állok elleneimen és gyűlölőimnek megfizetek.

42. Megrészegítem nyilaimat vérrel és kardom húst eszik: az elesettnek és fogolynak vérével, az ellenség szétzúzott fejéből.

 
 
Az Ének befejezése

 

43. Ujjongjatok nemzetek az ő népének, mert ő megbosszulja szolgáinak vérét és bosszút áll ellenein, engesztelést szerez földjének, népének. 

44. Mózes elment és elmondta ez ének minden szavait a nép füleinek hallatára, ő és Hósea, Nun fia. 

45. Midőn végzett Mózes azzal; hogy elmondja mind e szavakat egész Izraelnek,

 
 
A törvény Izrael élete

 

46. akkor mondta nekik: Fordítsátok szíveteket mind a szavakra, melyekkel én tanúságot teszek ellenetek ma, hogy megparancsoljátok azokat gyermekeiteknek, hogy megőrizzék és megtegyék e tannak minden szavait. 

47. Mert nem üres szó az számotokra, hanem az a ti életetek és ez ige által lesztek hosszú életűek a földön, ahova ti átvonultok a Jordánon, hogy elfoglaljátok.

 
 
Mózes felmegy a Nebó hegyre

 

48. És szólt az Örökkévaló Mózeshez ugyanezen a napon, mondván: 

49. Menj fel az Ábárim e hegyére, a Nebó hegyre, mely Móáb országában van, mely Jerichó előtt van, és nézd meg Kanaán országát, melyet és Izrael fiainak adok örök birtokul. 

50. És halj meg a hegyen, ahova te fölmész takaríttassál el népedhez, amint meghalt Áron testvéred a Hór hegyén és eltakaríttatott népéhez;

51. mivelhogy hűtlenül cselekedtetek ellenem Izrael fiai közepette a pörlekedés vizeinél Kádesben, Cin pusztájában, mivelhogy nem szenteltetek meg engem Izrael fiai közepette. 

52. Csak távolról láthatod az országot, de be nem mész oda, az országba, melyet én Izrael fiainak adok.