Megalakult a Zsidó Tudományok Főiskolája

Történelmi jelentőségű határozat született az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségegyik, a közelmúltban megrendezett választmányi gyűlésén, ahol a vezetőségi tagok aChábád Lubavics Oktatási és Nevelési Egyesülettel együttműködve 2005. március l-el megalapítot­ták a Budapesti Jesiva – Zsidó Tudományok Főiskoláját. A Főiskolán belül két szak működik. A Zsidó Tudományok és a Jesiva – Ortodox Rabbiképző szak. Az alábbi riportban akkreditációs eljárás előkészületeiben aktívan részt vevő Szemennyei Mariannal beszélgettünk a iskola alapí­tásáról, és az állami elismerésről.

– Honnan jött az ötlet, hogy az EMIH főiskolát létesítsen?

– 1989 óta a Chábád Lubavics Zsi­dó Nevelési és Oktatási Egyesület töb­bek között felnőttoktatással is foglalko­zik. Kezdetben Biblia órákat szervezett, majd 1998-ban újraindította a Pesti Jesivát, amely a zsidó tudományok hagyományos elveken alapuló oktatási in­tézménye, 2003-ban pedig a Zsidó Tu­dományok Szabadegyetemét indította el, ahol tizenkét héten át heti egy alka­lommal folyt az oktatás. E két intézmény – volt, jelenlegi és jövőbeni – hallgatói számára szeretnénk még vonzóbbá tenni a zsidó tudományok autentikus tanu­lását azáltal, hogy nemcsak egy okleve­let kapnak a tanulmányaik befejeztével, hanem egy államilag elismert diplomát is. A főiskolát a fent említett két szakkal szeretnénk akkreditálni.

– Mikorra várható az állami elis­merés?

– Ez egy viszonylag hosszú folyamat, amelyet a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény, illetve az akkreditációt végző Magyar Akkreditációs Bizott­ság akkreditációs követelményrendsze­re határoz meg mind formailag, mind időben. Ez konkrétan azt jeleni, hogy

először egy ún. akkreditációs eljárást kell lefolytatni, mivel egy új intézményt létesítünk. Ehhez az intézmény legfon­tosabb működési dokumentumait kell megalkotnunk. Ezek a dokumentumok egy része már nagyjából elkészült, vagy jelenleg folyamatban van. Bízunk abban, hogy e félévben elkészül az összes do­kumentum és be tudjuk adni az Oktatási Minisztériumnak, hogy az akkreditációs eljárást elkezdje.

– Az intézmény elkezdte már tényleges működését?

– Az intézmény lényegében csak a tevékenységét és szervezettségi fokát bővíti, mert évek óta működik. Az in­tézmény vezetője 2005. március 1-től hivatalosan is Oberlander Baruch, akit
az EMIH vezetősége választott meg rektornak.

2005. március 6-án megtörtént a Hallgatói Önkormányzat Választás (a három képviselő: Faith Ákos, Földi­ák Gábor, Kárpáti Zsolt), amelynek feladata a hallgatói jogok érdekkép­viselete és érdekérvényesítése. Elin­dult a kapcsolatfelvétel számos hazai és nemzetközi felsőokatási intézmén­nyel, valamint a szervezet szervezetté formálása, azaz hamarosan megalakul az intézményi tanács, amely a külön­féle dokumentumokat (SzMSz, TVSz) elfogadja és az intézmény működési rendjébe illeszti.

Egy nap a Jesivában
Időpont
Tárgy
Előadó
8:00-9:00
Sáchrit – Reggeli ima
9:00-9:30
Reggeli
9:30-10:15
Chumás – hetiszakasz
Nógrádi Bálint
10:15-10:30
Szünet
10:30-12:30
Talmud ismétlés, megbeszélés párokban
Hurwitz Shalom
12:30-13:30
Héber nyelv
Kocsis László
13:30-15:00
Mincha – délutáni ima, ebéd, szünet
15:00-16:00
Chászid filozófia
Köves Slomó
16:00-17:00
Zsidóság a gyakorlatban, fontos fogalmak
Köves Slomó
Péntekenként
Télen 17:30
Mincha – délutáni ima,
Nyáron 18:00
Kabalát Sábát – Szombat fogadás
Szombatonként
9:00
Reggeli ima és Tóraolvasás

Az első év tananyagából:

Talmud: Bává möciá traktátus;
Chanukai törvények; Bráchot traktátus
Zsidó filozófia:

A heti szidrák kabbalisztikus jelentései;

Tánja: Az egység kapuja és a Közepesek könyve.

Chumás-Biblia:
Mózes öt könyve Rási és más
klasszikus kommentárok értelmezéseivel
Héber nyelv:
A modern ivrit alapfokú elsajátítása;
a rabbinikus héber ismerete;
a Rási betűk használata.
Háláchá-Zsidó jog:
A mindennapi gyakorlat alapjai;
A teljes Kicur Sulchán Áruch
áttanulmányozása.

Megjelent: Egység Magazin 15. évfolyam 56. szám – 2014. augusztus 3.