Talmud-klub

Idén is csütörtökönként

19 órakor a Mögilá traktus

tanulmányozására várja hallgatóit

Oberlander Báruch rabbi.

Cím: V., Károly krt. 20.

Jesiva este is

Talmud, Kabbala. Zsidó filozófia, Történelem, és megannyi érdekes előadás heti három alkalommal, esténként! Ebben a zsinagógái évben először elindítottuk Esti Jesivaprogramunkat azon hallgatók számára, akik felsőoktatási intézményben tanulnak, és emiatt nem járhatnának el a nappali tagozatra, illetve azok számára, akik napközben dolgoznak. Az oktatás he­tente három alkalommal délutáni és esti órákban fo­lyik. A Jesiva minden hétfőn, szerdán és csütörtökön várja azokat a zsidó férfiakat, akik a zsidó tudományokban szándékoznak elmélyülni.

A kurzusra még korlátozott számban lehet jelentkezni a slomo@zsido.com e-mail címen, telefonon a 268-0183-as számon, illetve személyesen az V. Károly krt. 20. szám alatt!

Új Tóratekercs Goldenberg-Hoffman asszony emlékére

Egy újabb Tóratekerccsel gazdagodott a Keren Or zsina­góga. Boáz és Merav Kénig, az izraeli közösség tagjai, a nemrégiben elhunyt Goldenberg-Hoffman asszony emlé­kére és nevére egy új Tóratekercset adományozott.

A Tóratekercset az adományozók otthonában fejezte be Köves Slomo rabbi-szófer, hivatalos Tóramásoló, így a hiányzó betűk is rendre a helyükre kerültek. A Zsidó Múzeumtól közel hatvanan vonultak át énekelve-táncolva a Károly körútra, ahol aztán az ilyenkor szokásos ünnep­lés a kezdetét vette. Öröm, zene és tánc köszöntötte az új Tóratekercset, amelyet a szertartás végén ünnepélyesen a Tóraszekrényben helyeztek el. A nagy értékű Tóratekercs sorrendben a harmadik a Károly körúton.

Jóm Kipuri ima az izraeli miniszterrel

Közel 300 izraeli tanuló és üzletember vett részt ebben az évben is az újévi (Ros Hásáná), valamint Jóm Kipur előestéjén a Kol Nidré imán, amelyet Shmuel Raskin rabbi rendezett az izraeli közös­ségnek Budapesten. Az imákat a Motti Zisser elnök által irányított Plaza Cen­ter irodaépületének lobbijában tartották meg. A nagyszámú vendégsereget meg- Shmuel Raskin tisztelte Dávid Admon úr, Izrael magyarországi nagyköve­te, aki nagyra értékelte a budapesti Chábád mozgalomnak Oberlander Báruch és Shmuel Raskin rabbik által irányí­tott tevékenységét.

 
Rási Premier

Szemelvények a Kommentárból

 

Már a harmadik kötet jelent meg Rási Tórá­hoz írt magyarázataiból – most először magyar nyelven – Georg Katcz ügyvéd úr szüleinek em­lékére adományozott nagylelkű támogatásának jóvoltából. Oberlander Báruch és Köves Slomo rabbik szerkesztésében, az EMIH és a Chábád által közösen kiadott mű sorrendben a Klasszi­kus Zsidó Művek Ma­gyarul sorozat 8. köte­te. A neve kezdőbetűiről Rásiként ismert Rabbi Slomo ben Jichak1040 és 1105 között a franciaországi Troyes városában élt. Ke­nyerét bortermeléssel kereste, ám emellett kora egyik leg­nagyobb Tóratudósaként tevékenykedett és vált ismertté. A judaizmus legszentebb szövegeihez, a Bibliához és a Babiló­niai Talmudhoz írt kommentárokat.

Tóra kommentárja az első nyomtatásban megjelent héber nyelvű könyv (Reggio Calabria, 1745). A teljes kiadás terveink szerint folyamato­san, az aktuális hetiszakaszokhoz összegyűjtve, majd egysé­ges szerkezetben, könyv formájában jelenik meg havonta.

Judaizmus a Műegyetemen is

Veress József egyetemi ta­nár, dékán meghívására Kö­ves Slomo rabbi nagysikerű előadást tartott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo­mányi Egyetemen. A hallga­tóság ezúttal nem diákokból, hanem az egyetem tanáraiból állt. Rövid bevezetőt követően monda­nivalójának középpontjába az előadó a születés eseményét állította, annak nemcsak filozófiai, de etikai és jogi értelmé­ben. Köves rabbi bemutatkozását reményeink szerint újabb előadások követik majd.

Világtalálkozó Brooklynban

A világ minden tájáról, sarkából és szegletéből gyűltek össze november 16-tól 20-ig a lubavicsi mozgalom megbízot­tai. Szám szerint több mint 2500 sliách és rabbi, valamint 1500 támogató hívő vett részt a New York-i Brooklynban megrendezett világtalálkozón. Minden évben itt adnak ran­devút egymásnak a mozgalomban tevékenykedő rabbik, számolnak be éves tevékenységükről és tekintik együtte­sen át az egymást kölcsönösen foglalkoztató kérdéseket. A konferenciát követő ünnepélyes fogadást a New Jersey állambeli Sommersetben tartották, mert Brooklynban nem találtak elég tágas, a találkozó minden résztvevőjét befo­gadni képes ünnepi termet.

Magyarországról Oberlander Báruch és Köves Slomo rabbik és dr. Sarkadi Sándor és Puskás László vettek részt a Chábád világtalálkozón. Külön örömünkre szolgált, hogy a helyszínen találkoztunk Siklós Gáborral, egykoron a budapesti Chábád közösség tagjával, aki ma feleségével, Bettyvel New Yorkban él.

Október 23. a zsinagógában

Az elmaradhatatlan Mincha és Mááriv imára gyűltünk össze Shmuel Raskin rabbival a Keren Or Károly krt.-i zsinagógában idén október 23-án is, mint minden este. Az imát azonban váratlanul furcsa hangok zavarták meg. Kintről a kőrútról lópatkók dobogása, lövések zaja és a régi MTK biztatás, a Ria Ria Hungária hallatszot­tak fel. Az imaház ablakából megdöbbentő kép tárult elénk. Amint a könnygáz köde eloszlott, egy kicsit tisz­tult a látvány, láthatóvá vált az, ami kint, az utcán folyt. Lovas- és gyalogos rendőrök rohama, és tüntetők soka­sága, akik minden kezük ügyébe kerülő tárgyat hajigálva menekültek. Gumibotok és gumilövedékek, vijjogó-szirénázó mentőautók, felszedett utcakövek, sebesültek jajgatása és harci kiáltások. Az utcai harcok miatt dön­töttünk: együtt maradunk, és míg a csatazaj el nem csi­tul, időnket – Raskin rabbi irányításával – a Talmud és a Tóra tanulmányozásával töltjük.

 Egy jámbor zsidó

Mázál Tov – ! מזל טוב

A prágai Klein családnak fiuk, Ido születése és körülmetélése alkalmából, Völgyi Péter és Sugár Judit fia, Sámuel születéséhez, aki a Zeev ben Zalman nevet kapta, valamint Slomo és Maja Ben-Davidnak, akik kisfiát, Ádámot az el­múlt hónapban vettük fel Ábrahám szövetségébe.

Mázl tov Nógrádi Joszinak, aki Smini Áceretkor ünne­pelte második születésnapját!

Az EMIH napközis gyermekfoglalkozása
Héber nyelv
Zsidó hagyományok
Játékok és izgalmas foglalkozások
Imák
Kézműves feladatok

2007. január 10-től szerdánként 16.30-tól Helyszín: EMIH központ, 1052 Bp. Károly krt. 20.

Korhatár: 6-10 éves korig Részvételi díj: havi 3000 Ft.

Mindannyiunk álma, hogy gyermekeinknek átadjuk azt a ha­gyományt, amit lehet, hogy mi csak felnőtt korunkban kap­tunk meg. Szeretnénk azt a több évezredes tradíciót átadni nekik, amely felnőtt korukra egy biztos identitást ad a szá­mukra. Az EMIH napközis programján Hurwitz Duóra, a jó hírnevű judaisztika tanárnő, a Gán Menáchem Óvoda és Iskola tanára vezeti be a gyermekeket a zsidóság világába já­tékos módszerekkel.

Jelentkezés és további információ telefonon: 268-0183, vagy személyesen a helyszínen

Fejlődik az ovi

Burghardtné Kóti Gabriella szakvizsgázott fejlesztő óvodape­dagógus, 2006. szeptembere óta a Gán Menáchem Óvoda nagycsoportjának vezetője.

„Jelenleg 23 gyermek jár hozzánk óvodába, vegyes csoportban, 3-4 és 5-6 éves korcsoport szerinti bontásban, mely alapján külön, a korosztályuknak megfelelő foglalkozásokat tartunk. A nagyoknak ez már iskolai előkészítő.

Ötvözzük a magyar óvodapedagó­giát az izraeli hagyományokkal egy­máshoz közelítve a valláshoz kapcso­lódó ünnepeket és hagyományokat.

A törvényességi előírásokat be­tartva nagy hangsúlyt fektetünk a különböző kézművességi és készség­fejlesztő feladatokra, valamint az ének­zene és furulya oktatásra korcsopor­toknak megfelelően. A mindennapos testmozgás elengedhetetlen a gyer­mekek számára, így gimnasztikái gya­korlatokat napi szinten beépítettünk az óvodai programba. Sokat vagyunk a friss levegőn is.

Az oktatás három nyelven – ma­gyar, angol, héber – folyik, így a gyermekek már a legfogékonyabb korban könnyedén veszik a nyelvi akadályokat és hamar elsajátítják az idegen nyelve­ket.

Az adott, aktuális témaköröknek megfelelően intézményen kívüli prog­ramokat is szervezünk, a december hónap témája pl: a tűz, és így a tűz­oltóságot látogatjuk meg, de voltunk már a Mezőgazdasági Múzeumban is, illetve ellátogattunk a Fővárosi Állat­kertbe is.

Szükség esetén lehetőséget terem­tünk az egyéni foglalkozásokra is.

Támogatóinknak köszönhe­tően rengeteg játékunk és tor­naszerünk van, így a gyerme­kek kellő eszközzel vannak ellátva, de szeretnénk ezt az állományt tovább fejleszteni.”

A gyermekek egészséges fejlődése érdekében szívesen fogadunk minden­féle felajánlást és segítséget. Köszön­jük támogatásukat.

Gán Menáchem Óvoda — 1124 Budapest, Tamási Áron u. 41. Tel: 395-4470 E-mail: ovoda@zsido.com

Megjelent: Egység Magazin 17. évfolyam 60. szám – 2014. augusztus 3.