Mózes imája – Sábeszi imakönyv

Oberlander Báruch rabbi szer­kesztésében elkészült az ima­könyvsorozat újabb, immáron 4. kötete a Mózes Imája – Sá­beszi Imakönyv. A könyv tar­talmazza a péntek esti imákat, a kidust és az asztali áldást is. Különlegessége, hogy a héber eredeti és a magyar for­dítás mellett a fonetikus átírást is tartalmazza. Megrendelhető a kiadónál! Tel: 268-0183

Hurrá! Új gyermekkönyvek!

Kedves kicsi Rivka

Egy-két hétre meg van az esti program. A Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Ok­tatási Egyesület kiadásában közeljövőben megjelenő képes mesekönyvek egy régi igényre adnak választ. Pontosabban kez­denek választ adni. Eljött az ideje, hogy ne csak a zsidóságban járatlan felnőttek, hanem a gyermekek is kézbe vehessenek zsidó-tár­gyú könyveket. Nincs szebb dolog annál, amikor esténként fontos erkölcsi tanítások­kal teli zsidó tárgyú történeteket mesélhetünk gyermekeinknek. Ellen Emerman és Dina Rosenfeld gyönyörű képekkel illusztrált me­séi Rivka jócselekedeteibe, és a szombat világába vezetnek be bennünket, felnőtteket és 3-8 éves gyermekeinket egyaránt. A könyvek egy többrészes sorozat részeként jelennek meg. Érdeklődni a kiadónál!

Talmud Klub

Ismerkedjünk meg a Talmuddal az eredeti szövegből. Talmud-klub minden csütörtök este.

További info: 268-0183

Az EMIH Bush meghívottja

George W. Bush amerikai elnök júni­us 22-i budapesti előadására a zsidó hitközségek rabbijai közül Schweitzer József professzort és Köves Slomót az Egységes Magyarországi Izraelita Hit­község vezetőjét hívták meg.

Az amerikai elnök jó kapcsolatokat ápol a Chábád Lubavics mozgalommal. A Rebbe születésnapján, és az ünnepek alkalmából – külö­nösen a chánukai gyertyagyújtás alkalmával – minden év­ben a Fehér Házban fogadja a Chábád küldöttségét. Nem­rég Bush elnök külön is megemlékezett a New Orleans-i Chábád megbízottról, aki a természeti katasztrófával sújtott városnak hathatós és jelentős segítséget nyújtott.

Arany és bronz a Maccabián

A Chábád futballcsapata nyerte a ta­vaszi Zskf Maccabi Sportnapon az aranyku­pát. A fut­ball megmé­rettetésre 12 csapat neve­zett, ezek kö­zül fiataljaink minden mérkőzést megnyertek és a döntőben a „Bethlen­tériek” felett is diadalmaskodtak. Az EMIH kosárlabdacsa­pata is méltó módon öregbítette hírnevünket, hiszen a kilenc résztvevő csapat közül a megtisztelő harmadik he­lyezést szerezte meg. A lelkes játékosokon túl külön köszö­net jár Gárdos Andrásnak és Boginak a csapatok meg­szervezéséért.

Zsidó politika az előző rendszerben

Kovács András szociológus, a Közép Európai Egyetem tanára május 4-én az EMIH és a Chábád Károly körúti központjában nagysikerű előadást tartott „A magyar zsidó politikáról a szocialis­ta rendszer alatt” – címmel. A CEU professzora több éve kutatja ezt a témát. A rendszerváltás utáni zsidó identitásvállalásról készített szociológiai felmérésről köz­ismert tudós, ebben az elő­adásában kutatásainak eredményeiről beszélt.

A pártállammal, a belső elhárítással egyesek kényszerből, mások önszántukból, de együttműködtek, ügynökökké vál­tak. Oberlander Báruch és Kb’ues Slomó rabbik a zsidó jog és etika alapján írtak tanulmányt az ügynökkérdésről, ame­lyet az érdeklődők a honlapon az „Ügynökök és besúgók a zsidó jog és etika fényében” – címmel a www.zsido.com/ ugynokok.htm címen olvashatnak. A tanulmány nyomtatás­ban is olvasható a Magyar Jog 2005. júliusi számában.

Ingyen fagyi a budapesti gyerekeknek

A februárban megrendezett „Kenyér Hetét” követően, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és az Oltalom Karitatív Egyesület május 29-től kezdődő héten egy újabb nagyszabású jótékonysági akciót rendezett. Az V. kerületi Városház téren a gyermeknap alkalmából ön­kéntesek közreműködésével ingyenes jégkrémet és fagyit osztottak a felállított sátorból a budapesti gyermekeknek. Habár a Németországból adományként érkezett fagylalton rabbinikus kósersági felügyelet nem volt, és így maguk a hitközség önkéntesei nem ehettek belőle, a hitközség ismét példamutató volt abban, hogy a cedáká és a szolidaritás a zsidó közösségen kívül is kell, hogy igazolódjon.

Közgyűlés a Keren Orban

2006. május 28-án az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség meg­tartotta éves közgyűlését a Károly körúti Keren Or zsinagógában.

Oberlander Báruch, a Chábád vezető rabbija bevezető előadásában az Alkotmánybíróság (AB) azon határozatát kifogásolta, amelyben az AB megszűntette a nők meddővé tételének törvényi korlátait. A szép szám­mal megjelent küldötteket ezek után Köves Shlomó vezető rabbi üdvözölte, aki áttekintette az eseményekben, rendez­vényekben és az EMIH/Chábád által kiadott kiadványok­ban gazdag 2005-ös évet.

Gutfreund Judit, az EMIH elnöke pénzügyi beszámo­lójából, és a külső könyvvizsgálói szakvéleményből megtud­hattuk a 2005-ös év pénzügyi helyzetét. Bodnár Dániel és Dr. Gergely István vezetőségi tagok beszámolóiban is az oktatás kapott kiemelkedő szerepet.

Előadások hanganyaga a zsidó.com-on

Mostantól nem csak széleskörű olvasni­való, hanem színes hanganyag-tár is a zsido.com. A www.zsido.com/mp3 cí­men az érdeklődők folyamatosan bővülő listából tölthetik le az előadások hang­anyagát. Akinek nem volt lehetősége pél­dául eljárni a Talmud Klub előadásaira és a Kabbala szemináriumokra a Károly körútra, most nem marad le róla, mert a világháló segítségével pótolhatja mu­lasztását.

Működésben a budapesti Bét Din

A Chábád rabbijai által évek óta működtetett rabbinikus bíróság, a budapesti Bét Din egyre aktívabb tevékenységet fejt ki. Az Izraelben tartandó esküvőkhöz kiadja a zsidó származásról szóló, Izraeli Rabbinátus által elfogadott igazolásokat, és a házasulandó feleket felkészíti a zsidó esküvőre. Az elmúlt időszakban a Bét Din több esetben is kiadta a válólevelet (Get), amelyet hivatalosan vizsgázott Tóramásolóként (szóferként) Köves Slomó rabbi készített el.

Több mint ezren az e-mail-es közösségben

Több mint ezer név és cím van a Pesti Jesiva heti hírleve­lének listáján. A Chábád Lubavics Egyesület által alapított Pesti Jesiva és a Zsidó Tudományok Szabadegyetem­ének címlistájára a múlt hónapban felkerült az ezredik név és cím. Az e-mail-es listára csak azok az emberek kerülnek fel, akik valamilyen előadás vagy program keretében személyes kapcsolatot teremtettek intézménye­inkkel, illetve külön kérték felvételüket. Csak az elmúlt évben, több mint 250-n kerültek fel az e-mail lis­tára. A cím­zettek nemcsak hetente e-mail-ben küldött hírlevélből értesülhetnek a hét eseményeiről, rendezvényeiről és a heti szakaszról, de megkapják az adott hét oktatási anyagait és szövegeit is. Ezzel nemcsak, hogy fizikai jelenlétük nélkül is intéz­ményeink hallgatóivá válnak, de egymással is kapcsolat­ba lépve virtuális közösséget alkotnak. Ha szeretne Ön is csatlakozni a Pesti Jesiva heti hírleveléhez, kérjük adja meg elérhetőségeit az info@hitkozseg.hu címen, vagy telefo­non a 268-0183-as számon.

Szédereste a Grand Hotelben

„Az egész világ egy nagyon keskeny híd” – zúgott az ünnepi dal a Grand Hotel Hungária különter­mében. Közel fél ez­ren vettünk részt a Chábád és az EMIH hagyományosan Niszán hó 15-16-án megrendezett két ün­nepi Széderestjén.

Vendégünk volt dr. Gulyás Kálmán egyházügyi címze­tes államtitkár úr is. A szertartást az EMIH vezető rabbija, Köves Slomó nagy lelkesedéssel, fáradhatatlanul vezette. A Peszách – hangsúlyozta bevezetőjében – az egyiptomi szolgaságból való szabadulás, a fizikai szabadság ünnepe, de számunkra a szellemi szabadságot is jelképezi.

Hágádá ingyen 18000 családnak

A Chábád és az EMIH közös kiadásában ismét megjelent új magyar fordításban, fo­netikus átírással és útmutatóval a Peszáchi Hágádá. Az adományozók közül külön meg kell említenünk Karádi Gábort, a Vasvári Pál utcai Sász Chevrá zsinagógái közösség elnökét, aki minden nemes cél mellett nagylelkűen kiáll, és a most meg­jelent Hágádá sem láthatta volna meg a napvilágot az ő támogatása nélkül. A költségekhez többek között hozzájárult Gárdos Péter is. Köszönjük nagylelkű támogatásukat! A Hágádat a címlistánkon szereplő 18 ezer családhoz még a peszáchi ünnep előtt postai úton díjmen­tesen eljuttattuk.

Kóser lista Az Interneten és a Zsidó Naptárban

Kóser lista rovatunk a kóser konyha iránt érdeklődők, il­letve kóser háztartást veze­tők segítségére van. Heten­te bővülő kóser/nem kóser terméklistánkat az Egysé­ges Magyarországi Izraeli­ta Hitközség és a Magyar Kóser Központ közös indít­ványozására, más hasonló külföldi honlapok ötlete alapján készítettük. A lista felsorolja a Magyarországon kapható kóser termékeket, illetve rövidebb magyarázatokkal és ki­egészítésekkel a fontosabb nem kóser termékeket is.

A hétről-hétre bővülő lista a http://www.zsido.com/ kóser oldalon tekinthető meg, illetve összegyűjtve idén a Zsidó Naptárban is megjelenik.

A második új tóratekercs az EMIH-ben

A Tóratekercset a hüpe alatt a Dohány utcai Zsidó Mú­zeumtól több mint kétszáz éneklő és táncoló ünneplő kí­sérte a Károly körúti zsinagógába. Az est bőséges ünnepi vacsorával zárult.

A Priél házaspár leánya, Keren Or két évvel ezelőtt súlyos balesetet szenvedett, melyből szerencsésen felépült. Tiszte­letére a család új Tóratekercset adományozott, amely im­máron a második, a leányukról elnevezett zsinagógában. Az ünnep a Priél házaspár budapesti otthonában vette kez­detét. A szokásos utolsó betűk ünnepélyes szertartás ke­retében kerültek a helyükre Shmuel Raskin rabbi jelen­létében. Az eseményt megtisztelte Dávid Admon, Izrael Állam magyarországi nagykövete is.

Megjelent: Egység Magazin 16. évfolyam 59. szám – 2014. augusztus 3.