Hagyomány hű nevelés a legmodernebb környezetben

A budai hegyekben található a Gán Menachem Bölcsőde és Óvoda, ahol 1-6 éves korig – a korosz­tályuknak megfelelő csoportokban – szakképzett dadusok és két nyelven beszélő tanárok gondozá­sában – egész napi programokat élvezhetnek a gyermekek a gyönyörűen felújított termekben. Az alábbi három riportban óvodai gondozókat és szülőket szólaltatunk meg.

Egy óvónő szemével
Beszélgetés Bankó Barbara óvónővel.

– Kedves Barbara mióta dolgozol a Gán Menachem Óvodában?

– Az elmúlt év szeptemberében kezdtem dolgozni itt, mint óvodapedagógus. Célkitűzésem olyan értékek közvetítése, amelyek a családi nevelésre épülnek, azt kiegészítve biztosítják a gyermekek számára a minél teljesebb és sokszínűbb óvodai életet és tevékenységet.

– Mitől egyedi a Gán Menachem Óvoda?

– Sokkal több információval találkozhatnak a gyerekek, sokrétűbb, sokkal szélesebb látókörű oktatás folyik a mi intézményünkben. Az óvodások többsége három nyelven beszél, és az
állami intézményekben tanultak mellett a zsidó vallással kapcsolatos dolgokat is megtanulják.

Oktatási rendszerünk és mottónk alapján célunk, hogy a gyermekek mi­nél jobban ki tudjanak bontakozni, bol­dogok legyenek, szívesen jöjjenek reg­gelente oviba, és így könnyedén, lazán tudjuk képességeiket fejleszteni. Min­den gyermekkel igyekszünk külön-kü­lön, egyénileg foglalkozni.

– Milyen speciális programok le­hetnek részesei a gyermekek?

– Óvodásaink szép iránti vonzódását kézimunka-szakköreink során alakítjuk. A gyermekeket az ábrázolás egyszerű munkafogásaival, technikai alapelemeivel ismertetjük megrajzszakkörünkön.
Külön aerobik szakkörünk alkalmával, a szervezett mozgástevékenységek által fejlesztjük a lurkók akarati tulajdonságait, együttműködési készségét. A számítástechnika szakkörön tanultak alapján a gyerekek olyan ügyesen ke­zelik a számítógépet, hogy sokszor még a felnőttek is megirigyelhetik őket. Az óvoda termeit az elmúlt év folyamán építettük újjá, így a gyermekek számá­ra kialakítottunk élősarkot, orvosi szo­bát, könyvtárat, konyhát, zenesarkotés sok más érdekes „játszóteret”, me­lyek mindegyikében a szabadfoglalkozá­sok alkalmával a gyermekek kifejezhe­tik önmagukat.

– Mit tesz az óvoda a táplálkozás, a testi-szellemi egészség megőrzése érdekében?

– Kóser étkezést biztosítunk napi többszöri alkalommal – a napszaknak megfelelően -, melyeket csakis tápláló és kiváló minőségű alapanyagokból ké­szítünk.

Oktatási proqram

Beszélgetés Hurwitz Dvóra óvónővel.

– Kedves Dvóra, mitől különleges a Gán Menachem Bölcsőde és Óvo­da oktatási programja, miért pont ide írassuk be csemetéinket?

– Az óvoda hagyományhű nevelést és a legmodernebb, személyközpontú és gyakorlati, fakultatív programokkal tűzdelt nevelési és oktatási programot dolgozott ki. Az oktatás angol és ma­gyar nyelven folyik. A program magá­ban foglalja az általános, állami óvodák oktatási programját, bővítve azt a sze­mélyközpontú és szemléltető, tapaszta­laton alapuló oktatással. Értem ez alatt,
ha például a gyerekekkel a tűzről tanu­lunk, azt minden szemszögből igyek­szünk bemutatni. Feltesszük a kérdést, vajon mire való a tűz, mi az? így például ellátogatunk a tűzoltóságra, betekintünk a konyhába,   sütünk-főzünk,   gyújtunk gyertyát,   stb.   Legfőbb szempontunk,
hogy a gyermekek saját képességeik­nek megfelelően sajátítsák el az isme­retanyagot.

– Milyen speciális képességfejlesztő programokat alkalmaztok az óvo­dában?

– A gyermekek hét alapvető tanulá­si módszer alapján sajátíthatják el az is­mereteket. Ezek alapján állítottuk össze programunkat:   képeskönyvet nézege­tünk, bábjátékot rendezünk, táncolunk,
ugrálunk, számolunk, beszélgetünk, a képzeletünket használva álmodozunk, színdarabokat rendezünk, szituációs já­tékokat játszunk, zenét hallgatunk, vide­ózunk, énekelünk. A gyermekek egyéni érzelmeik kifejezésére akár jelmezbe öl­tözhetnek, rajzolhatnak, énekelhetnek, táncolnak, stb.

– Mennyire részesülnek vallási ne­velésben a picik?

– Az angol és magyar nyelv mellett hébert is oktatunk, de mindezt játékos formában. Mivel a gyerekek többsége nem vallásos csa­ládból jön, ezért a könnyed, játé­kos formára külön hangsúlyt helye­zünk. A gyerme­keknek lehetőségük van jelmezbe öltöz­ve eljátszani az ün­nepek történetét, zsidó dalokat éne­kelni és természete­sen művészi képes­ségeiket fejlesztve rajzolni, kézimun­kázni, stb. Legfőbb célunk, hogy pozi­tív, barátságos kör­nyezetet teremtsünk az oviban, mert csakis ezáltal érhetjük el a gyermekek egyéni fejlődésének maximumát.

Szülői vélemény
Gárdos Boglárkával beszélgettünk.

– Kedves Boglárka. 16 hónapos kisfiad Dani a Gán Menachem Böl­csödébe jár. Milyen tapasztalataid vannak a bölcsödével kapcsolatban?

– Nagyon tetszik, nagyon családias. Más bölcsihez, ovihoz viszonyítva úgy tapasztalom, sokkal nagyobb szeretet­tel fogadják a gyerekeket. Nagyon kedves és nagyon fontos és egyben igazán
kellemes meglepetés, hogy aggódnak a gyerekért. Ha beteg, ha nincs jól, felhív­nak, stb. Törődnek a pici egészségével, odafigyelnek mindenkire. Az óvónők rettentő nagy szeretettel vannak a gye­rekek iránt.

– Hogy tetszik az oktatási prog­ram? Mennyire találod hasznosnak?

– Minden játék, vagy délutáni fog­lalkozás kifejezetten hasznos, a gyerekek szellemi fejlődését elősegítve a kézügyességüket is fejleszti. Két nyel­ven beszélnek egész nap. Nagyon fon­tos, hogy a gyerek játszva tanul meg imádkozni, énekelve tanulja a zsidó ha­gyományokat. Szituációs játékokat ját­szanak. Az óvónők és dadusok mindenkivel külön-külön is, a szintjükhöz mérten foglalkoznak.

– Ti tartjátok otthon az ünnepe­ket? Szerinted mennyire elvárt, hogy otthon is vallási nevelésben részesül­jön a gyermek?

– Nem vagyunk ortodoxok, még a kóser konyhát sem tartjuk. Templomba azonban néha eljárunk. Hagyományőrző család vagyunk, de nem érzem, hogy ez alapvető elvárás. A kicsi élvezi a vallá­si játékokat. Úgy vélem a vallás nagyon fontos összetartó erő a családnak, és szerintem meg kell adni a lehetőséget a gyermeknek, hogy a saját döntése le­gyen, milyen irányba mozdul el. Ha itt lesz ennek a döntésnek az ideje, akkor támogatom majd. A gyermek szellemi és identitásbeli fejlődése során alakul ki benne hovatartozása, a vallása, a zsidó hagyományokhoz való ragaszkodása.

– Izlik-e Daninak a kóser konyha?

– Kóser módra is lehet ízletesen főzni. Dani, mióta a Gán Menachem Bölcsibe jár, jobban eszik, olyan ételeket is megkedvelt, amit eddig nem szí­vesen fogyasztott, ma már nagy élvezet­tel eszik gyümölcsöt, pedig azelőtt nem szerette.

– Hogyan tájékozódsz a progra­mokról?

– Hetente rendszeresen kapjuk a Gan Menachem News-t, melyben részletesen leírják miről tanultak a héten, milyen programokon vettek részt. Rendszerint telefonon is felhívnak az
aktuális programok kapcsán.

T. J.