Hagyomány hű nevelés a legmodernebb környezetben
GÁN MENACHEM BÖLCSÖDE ÉS ÓVODA

Élősarok, könyvsarok, számítógép, iskolabusz, saját kertben labdázási, homokozási és pancsolási lehetőség! A gyönyörűen megújult bölcsőde és óvoda szakképzett gondozókkal, meleg családi atmoszférájával várja a legkisebbeket. Nehezebb helyzetű családok részére ösztöndíj lehetősége! Tel: 395-4470

Szombat a Pilisben
2005. szeptember 2-4.

A szeptember első hétvégéjét a pilisi hegyekben töltjük. Immár a tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre a Pilisi Hétvége a Pesti Jesivával. Az elmúlt alkalmak nagy sikerére és tapasztalataira támaszkodva erre a hétvégére egy olyan átfogó programot állítottunk össze, amely mindenki érdeklődési körét kielégítheti.

A Pilisi Szeminárium előadásain egyrészt felkészülünk a közelgő Nagyünnepekre, másrészt egy olyan átfogó, központi témával foglalkozunk, mely az elmúlt években és hónapokban ismét aktualitássá vált a magyar zsidó közéletben is.

Témánk: „A chászidizmus”. Szó lesz majd arról, hogy hogyan alakult ki a chászidizmus és a chászid dinasztiák; Mi is az a chászid filozófia, és mi köze a Kabbalához?; Mi a világnézeti különbség az egyes irányzatok között; Mi a cionizmus és a chászidok viszonya. Néhány híresebb chászid dallammal is megismerkedhetünk majd.

A szeminárium alatt jó társaságban, fantasztikus környezetben, egyedi programokkal fűszerezve ízelítőt kaphatunk a szombat különleges hangulatából.

Gyermekek számára külön programokat és foglalkozásokat biztosítunk, valamint próba jelleggel első ízben bevezetjük a „Kezdő gyermek-felnőtt minjen-t szombat reggel.

A gyermekek részvétele ingyenes. Kóser étkezést a program ideje alatt biztosítunk.

Részvételi díj: diákoknak: 4500 Ft, felnőtteknek: 8500 Ft

Jelentkezés és információ: 268-0183, info@zsido.com

Meghívó
 

Szeretettel várjuk Önt és családját az Első Magyarországi Kóser Árubemutatón

– magyar és Magyarországon forgalmazott termékek bemutatója

– előadás: Évezredes törvények alkalmazása a modern élelmiszeripari üzemben

Helyszín: az EMIH központja
(V. Károly krt. 20.).
Időpont- 2005. augusztus 31.
További információ: 267-5746.
Mázl Tov!
 
Sok boldogságot kívánunk a Pesti Jesiva régi

tagjának, Hoch Gabriella Chávánnak esküvője alkalmából.

Az ifjú párt Oberlander Báruch rabbi eskette Jeruzsálemben.

Mélységből kiáltok
 

Rabbinikus kérdések és válaszok a Holokausztból

A Chábád Lubavics
Zsidó Nevelési és Oktatási
Egyesület legújabb kiadványa

Kapható a kiadóban. Ára: 1495 Ft.

Tóra az éjszakában…

Igen jó hangulatú éjszakára volt kilátása annak, aki úgy döntött, eljön a Sász Chevra Zsinagógába június 12-én, az éjsza­kai Sávuoti tanulásra. A program imával, majd azt követően Oberlander Báruch rabbi előadásával kezdődött. Oberlander rabbi a Talmudból elemezte a Tóraadás pontos idejéről megosztó véleményeket. Majd meghallgattuk Köves Slomó rabbi előadását Ezékiel Szent Szekér látomá­sáról. A program folytatásaként a Pesti Jesiva növendékeitől hallhattunk szemelvé­nyeket Dávid zsoltáraiból, a túlvilági jutal­makról, valamint a 613 parancsolatról. A szünetekben érdekes beszélgetések zajlot­tak, közben magunkhoz vehettünk némi „testi táplálékot” is. A közel száz résztvevő éjjel 3-ig hallgatta az előadásokat.

Tóraavatás a Keren Orban

Nagy vígasság színhelye volt az EMIH Károly körúti imaháza, a Keren Őr. Az Elikishuili és Kreckheli család adomá­nyaként megérkezett az Izraelben írt Tó­ratekercs.

Vasárnap Izraelből hazánkba látoga­tott Cháim Kennig hívatásos tóramáso­ló, hogy ünnepélyes keretek között – az adományozó család otthonában – be­fejezze a kézzel írott Tóratekercset. A Tóra elhelyezésére, avatására másnap – hétfőn -Tóraolvasáskor a Szimchat Tóra (Tóra örömünnepe) szertartásához hasonló körtánc keretében került sor.

Az úgynevezett háchnászát széfer torá a Tóra fogadásának ünnepe egy igen különleges esemény, mivel a Tó­ratekercs minden közösség számára az ima és a szertartás szíve. A tekercs, melyet kézzel írnak az erre szakképzett szóferek, azaz hivatásos tóramásolók, nagy becsben tartatik, és nagy esemény­nek számít, ha egy közösség új tekercset avathat közössége számára.

A reggeli imát követően a Szimchat Tórakor szokásos nyolc körmenetben a hívek egymást követve mondják az ilyenkor szokásos szakaszokat. Ének és tánc, a Tóra öröme és fénye töltötte be az imatermet.

Tfilint mindenkinek
Ingyen-tfilin akció

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és a Chábád Lubavics Zsi­dó Nevelési és Oktatási Alapítvány egy amerikai adományozó közreműködé­sével, egy új akcióval állt elő a közelmúlt­ban. Meg akarják adni a lehetőséget min­denkinek arra, hogy naponta feltehessék a tfilint. Egy új imaszíj ára 250 és 1000 dollár között mozog típustól és fajtától függően. A nagylelkű adományozó arra vállalkozott, hogy mindenki, aki vállalja a mindennapi tfilin-lejgolást, vagyis az imaszíj feltekerésének micváját. annak ingyen és bérmentve biztosít egy pár új tfilint. A tfilint általában a reggeli imánál hordják a zsidó férfiak, de egészen a sö­tétedésig fel lehet rakni. A micva meg­tartása körülbelül öt percbe telik.

 Az ingyen tfilin akcióról bővebb információ:

Köves Slomó rabbinál és Oberlander Báruch rabbinál.
Tel: 268-0183, E-mail: rabbi@hitkozseg.hu

A Pesti Jesiva hallgatói a vidéki zsidóság körében

Augusztus első hetében a Pesti Jesiva négy rabbinövendéke közel egy teljes hetet töltött az Alföldön a Chábád Lubavics vidéki zsidóságot ápoló programja keretében. Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán, Tiszakécskén és még tucatnyi községben és városban keresték fel az ott élő zsidókat, hogy beszélgesse­nek velük, meghallgassák történetüket, és biztassák őket ha­gyományaink megőrzésére. Sok helyen találkoztak idős házaspárral vagy magányos agg emberekkel, akik évtizedek óta nem találkoztak egy másik zsidóval. Bizony gyakran hullottak az öröm könnyei az út során.

Volt aki a háború után „kitért”, de majd 60 évvel később a rabbinövendékekkel tfillint rakott és együtt mondták Smá Jiszroél – Halljad Izrael, Örök Istenünk, az Örökkévaló Egy.

Úszni a Talmud tengerében

Szeretne időgépen az ókori Babiloniéba utazni? Szeretne részt venni a zsidó bölcsek vitájában 17 évszázaddal ezelőtt? Szeretné megismerni a purimi törvényekről kialakí­tott álláspontjaikat? Szeretne betekinteni a Talmud világába? Ha igen, csatlakozzon a tavasszal beindult Talmud-klubhoz! A ta­gok Oberlander Baruch rabbi vezetésével hetente egy alkalommal, minden szerdán 19.00 és 20.30 óra között, családias légkör­ben találkoznak az Egységes Magyarorszá­gi Izraelita Hitközség (EMIH) Károly körút 20-szám alatti helyiségében.

A résztvevők a tervek szerint egy év alatt áttanulmányozzák az Eszter könyvével és a purimi törvényekkel foglalkozó teljes talmudi traktátust. Ebben nemcsak Eszter, a zsidó királyné izgalmas és sok, értékes tanulság­gal járó történetét, az arra való emlékezés törvényeit ismerhetik meg, hanem betekin­tést nyerhetnek a talmudi jegyzőkönyvek ál­tal rögzített formában az ókori zsidó bölcsek gondolatvilágába is. A részvételhez héber olvasási készség javasolt, de a héber nyelv ismerete nem feltétel. A Misna törvényeinek eredeti héber, a Gemárá gyakran arámi szö­vegét fordításban ismerhetjük meg.

A Tóra mellett a Talmud a zsidóság leg­fontosabb dokumentuma, a résztvevők a fog­lalkozások során közelebbről ismerhetik meg annak szerkezetét és világát és igazi zsidó in­tellektuális élmény részeseivé válhatnak.

A következő tanév első foglalkozá­sa: 2005. augusztus 24-én lesz.

 
 
Egy elhivatott rebbecen

..Szívemből beszélek majd. és remé­lem mondandóm eljut a szívetek­be.” – e szavakkal indította Esther Jungreis rebbecen előadását május 9-én az EMIH Károly körúti köz­pontjában szervezett kései könyvbe­mutatót.

Az Elhivatott Élet a zsidó könyv­napokra a Vince kiadó gondozásában már tavaly megjelent. A szerzőnek azonban megtisztelő szerep jutott Bush elnök oldalán, annak kampányában, így akkor le kellett mondania budapesti útjáról. Ez alkalommal Köves Slomó rabbi, Nádor Tamás író és Peremiczky Szilvia hebraista beszélgettek a szerzővel.

Esther Jungreis a dél-afrikai és angol csoportot vezette az Életmenetben Auschwitzba és Birkenauba. Onnan érkezett Budapestre, hogy élményeit megossza velünk. Az általa New

York-ban elindított és vezetett Hineni mozgalom ezreket ve­zetett vissza a Tórához és ezzel zsidó gyökereikhez. Tapaszta­lataira Magyarországon is nagy szükség lehet, hiszen a hazai zsidóság túlnyomó többsége ma szintén zsidó identitása és gyökerei után kutat. A rebbecen sosem járt magyar nyelvű iskolába, néha nem ejtette ki helyesen a szavakat, időnként nem találta a megfelelő kifejezést, ám ez senkit sem zavart, mert szívből beszélt és szavait a hallgatóság meghatottan hall­gatta.

„A szent lelkeket és a betűket a tűz nem hamvaszthatta el. Az Égbe szálltak és azóta is sírnak. Emiatt esik állandóan az eső Auschwitzban. „Ám legyőztük a gonoszt, mert élünk és itt vagyunk.” – hallhattuk többször is a rebbecentől. Hineni. A zsidó nép él.

A ma élők feladata, hogy a Tórával utat mutassunk. S ezt a célt szolgálta a könyv is, amelynek kései, de el nem késett bemutatójának részesei lehettünk.

B.L.
Az étkezés filozófiája

Nagy sikerrel fejeződött be a Zsidó Tudományok Szabadegye­temének nyári kurzusa. A Rabbinicai College of America megha­tározta követelményeknek megfelelő tanfolyam a résztvevőktől – hallgatóktól és előadóktól egyaránt – intenzív munkát és ta­nulást követelt meg. Ez nem is csoda, hiszen a szemeszter kü­lönlegessége, hogy a hallgatók két hét alatt veszik át a terje­delmes anyagot. A résztvevők értelmezéssel, vitával és közös beszélgetéssel értették meg és elemezték a kabbala, a zsidó misztika és a filozófia egyes szövegeit a világteremtés céljáról és az „őrültség szelleméről”, valamint az áldozatok jelentőségéről. Megismerkedhettek Aryeh Káplán XX. századi zsidó filozófus „Isten, ember és a zsidó nép” világába bevezető írásaival is. A kurzus betekintést engedett a zsidó élet mindennapjaiba is. A résztvevők felfedezhették a zsidóság lényegi elemei a kóser ét­kezés és az áldások évezredek alatt megtett útját is.

Következő szemeszter:
2005. szeptember 18.-december 11.
További információ a 268-0183-as számon
Pezsdítő tánc a dunai hajón

Igazán méltó évad­záró klubestnek le­hettem részese a Hanna Női Klub tagjaként a csodá­latos dunai hajózá­son. Gutfreund Judit kedves köszöntőjét követően az izraeli származású Michal Levitin énekével és táncával már a talál­kozó első pillanatai­ban felpezsdítette a hangulatot. A zene hallatán a zsigereimben éreztem a tánc mozdulatait.

Az ínycsiklandozó falatokkal terített büféasztalokat a táncot követően ki­vétel nélkül mindannyian megrohamoztuk, jómagam is alig tudtam betelni a gazdag ízvilággal. Gyermeki kíváncsiságom ismét hatalmába kerített, mikor el­érkezett a tombola sorsolásának pillanata. Sajnos most nem állt mellém a sze­rencse, de hát nem nyerhet mindig az ember, nem igaz?

Mucsi Éva Isten női teremtményéről szóló kedves, megható története hal­latán szívem összeszorult. Persze senki ne gondolja, hogy ezzel a hangulat egy csöppet is romlott volna, sőt, úgy érzem ezzel méginkább bensőségessé vált köztünk, klubtagok közötti baráti viszony.

A dunai hajózás, a pezsdítő tánc, a fenséges lakoma, a „gazdag” tombo­la, a kedves történetet követő közös éneklés hatására a hangulat a tetőfokára hágott.

Köszönöm nektek kedves klubtársak és kedves szervezők, akik mindezt megadtátok nekem, és nekünk az elmúlt 1,5 évben.

Feledhetetlen élmény marad!
O.D.

A Hanna Klub szervezői külön köszönetüket fejezik ki a klub támogatóinak,szponzorainak!

Kedves klubtagok, találkozunk szeptemberben.
 
Rabbinikus tudományok ősi nyelven

Lezárult az első tanév a Pesti Jesívában. A Budapesti Jesiva Zsidó tudományok Főiskolája ortodox rabbiképző szakának hallgatói az első évben egy igen intenzív felkészítő cikluson vettek részt. Alapszinten sajátíthatták el a modern és a bibliai, rabbinikus irodalomban használatos héber nyelvet, valamint a talmudi nyel­vezet és érvelés alapjait. Mélyre­hatóan megismerkedhettek a zsi­dó filozófia gondolatvilágával is. Idén nyáron egy különleges izraeli, jesiva kirándulást szerveztünk, melyen a hallgatók a valós, anyanyelvi környezetben tehet­ték próbára eddigi, megszerzett nyelvtudásukat. Nyelvi készsé­gük fejlesztése céljából augusz­tus hónapban speciális, intenzív nyelvi kurzuson vehetnek részt, ezzel is felkészítve a hallgatókat a következő tanévre, mikoris né­hány tantárgyat kivéve terveink szerint az oktatás héber nyelven folyik majd.

A jesiva szak következő
tanévére várjuk az új
jelentkezőket!

Megjelent: Egység Magazin 15. évfolyam 57. szám – 2014. augusztus 3.