Előző szakaszunkban, mely a Váetchánán címet viselte, olvashattuk a következő részt:

Halljad Izrael, az Örökkévaló, a mi Istenünk, az Örökkévaló egy! Szeresd tehát az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész erőddel. És legyenek ezek az igék, melyeket ma parancsolok neked, a szívedben. Vésd be azokat gyermekeidnek és beszélj róluk, mikor ülsz házadban, mikor jársz az úton, mikor lefekszel és mikor fölkelsz. Kösd azokat jelül kezedre és legyenek homlokkötőül szemeid között. És írd azokat házad ajtófeleire és kapuidra. (M.V. 6:4-9)

E heti szakaszunk, az Ékev pedig így ír:

És lesz, ha hallgattok parancsolataimra amelyeket én ma nektek parancsolok, hogy szeressétek az Örökkévalót, a ti Isteneteket, hogy szolgáljátok őt egész szívetekkel és egész lelketekkel, akkor megadom országtok esőjét annak idejében, az őszi esőt és a tavaszi esőt, és betakarítod gabonádat, mustodat és olajadat. És adok füvet meződön barmodnak és te eszel és jóllaksz. Őrizkedjetek, hogy el ne csábíttassék szívetek, és ti eltértek és szolgáltok más isteneket és leborultok előttük; akkor fölgerjed az Örökkévaló haragja ellenetek és elzárja az eget, hogy ne legyen eső és a föld ne adja meg termését; és ti elvesztek hamar a jó országból, melyet az Örökkévaló nektek ad. Vegyétek azért eme szavaimat szívetekre és lelketekre, és kössétek azokat jelül kezetekre és legyenek homlokkötőül szemeitek között. Tanítsátok meg azokra gyermekeiteket, beszélvén azokról, mikor ülsz házadban, mikor jársz az úton, mikor lefekszel és mikor fölkelsz. És írd azokat házad ajtófeleire és kapuidra. Hogy sokasodjanak napjaid és gyermekeitek napjai a földön, melyről megesküdött az Örökkévaló őseiteknek, hogy nekik adja, mint az ég napjai a föld fölött. (M.V. 11:13-21)

Ez az első két szakasza a zsidó nép egyik legfontosabb imájának, a Smá Jiszráelnek (Halljad, Izrael). Ez az ima a reggeli és az esti ima egyik központi eleme, mely összefoglalja s kifejezi az egyetlen Istenben való hitünket, az Örökkévaló Isten létét és egyedülvalóságát. A Smá ima harmadik része Mózes negyedik könyvéből, a Bámidbárból származik (15:37-41). A sáchrit és a mááriv ima mellett este, lefekvés előtt is elmondjuk az első részt, és a legelső mondat más imádságoknak is része, szerepel például legszentebb napunk, jom kipur záróimájában, a neilában is. Ez az első mondat: Halljad, Izrael, az Örökkvaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egyetlenegy, hagyományosan a zsidók utolsó, e földön kiejtett szavai.

Az előző és az ezen a héten felolvasott tórai szakaszokban szereplő két rész, melyeket fent idéztünk, Isten egyedülvalóságát hirdetik, és azt a kötelezettségünket, hogy szeressük Őt. Emellett felszólítanak a tóratanulásra és ez a szakasz tartalmazza gyermekeink tanításának fontosságát is „amikor lefekszel és amikor felkelsz” – innen tudjuk, hogy naponta kétszer kell elmondanunk ezt az imát. Itt olvashatunk a tfilinről és a mezuzáról, valamint emlékeztetnek e szakaszok a micvák megtartásának fontosságára is. A harmadik részben a ciceszről és az Egyiptomból való kivonulásról olvashatunk.

Az ima első mondatát úgy mondjuk el, hogy jobb kezünkkel eltakarjuk a szemünket. Ennek elsődleges oka, hogy így zárjuk ki a világot, míg ezt a nagy jelentőségű mondatot elmondjuk. A mélyebb jelentése pedig az, hogy e szavakkal Isten egyedülvalóságát jelentjük ki, amikor pedig kinyitjuk a szemünket, új valóságot láthatunk, melynek középpontjában Isten áll. Világunk nemcsak abból áll, amit láthatunk, a valóság sokkal szélesebb annál, mint amit mi, a fizikai szemünkkel és látásunkkal érzékelhetünk. Ez az egyik első mondat, melyt az éppen beszélni kezdő kisgyermeknek megtanítunk.

Miután kijelentettük az egyetlen Istenbe vetett hitünket, halkan hozzátesszük: Áldott legyen dicső uralmának neve örökkön örökké. Ez a mondat nem szerepel a tórai szövegben. A Talmud (Pszáchim 56a) szerint Jáákov ősapa a halálos ágyán megkérdezte a fiaitól, hogy hisznek-e az egyetlen Teremtő Istenben. Fiai a Smá első mondatával válaszoltak (Jáákov másik nevét, a Jiszráelt használva), mire az ősapa így felelt: „Áldott legyen dicső uralmának neve örökkön örökké”. Mivel azonban nem bibliai idézetről van szó a tórai szavak között, ezért csak halkan, suttogva mondjuk el, míg az első mondatot hangosan, kiemelve az echád, egyetlenegy szót. Ha valaki egyedül mondja el a Smát, előtte még három szót mond: Isten, hűséges Király. Ezzel a kiegészítéssel összesen 248-ra emelkedik a Smá szavainak száma. Bölcseink szerint az emberi testnek ennyi része van. Ha közösségben, vagyis minjenben hangzik el a Smá, akkor erre a kiegészítésre nincs szükség, mivel az előimádkozó hangosan megismétli az utolsó három szót.

Nézzük még meg a mostani hetiszakaszból származó részletet, a Smá második részét közelebbről. Ez a rész először is Isten szeretetéről szól. Az embernek magára kell vennie a parancsolatokat és elfogadnia, hogy teljesítenie kell azokat, hogy így is kifejezze a Mindenhatóhoz való hűségét. Szól arról az alapvető zsidó elvről, hogy a jutalom és a büntetés Isten parancsolatainak teljesítésétől függ. Azt mondják bölcseink, hogy ha micvát teljesítünk, annak az a jutalma, hogy újabb micvát teljesíthetünk, míg a bűn büntetése az, hogy újabb bűnöket von maga után. Ennél kézzelfoghatóbb dolgokat is ígér azonban a Tóra szövege: akkor lesz eső és termés az országban, ha a zsidók betartják a parancsolatokat.

 

Bár Saul és Joel filmsorozata véget ért, a tavalyi magyarázatok természetesen idén is érvényesek. Az Ékev hetiszakaszról szóló film megtekintéséhez és további magyarázatok megismeréséhez kattintson ide.