Chávrutá – a jól bevált módszer

Sokezer éves zsidó szokás, hogy a tanu­lást nem egyedül, hanem egy állandó társsal, chávrutával végezzük. A tanulás így könnyebben megy: egymást segítve, eszmét cserélve alaposabban, mélyebben vehetjük át a kívánt anyagot. Amíg a kü­lönböző előadások egy-egy általánosabb témát ölelnek fel, addig tanulópároddal a téged leginkább érdeklő területet tanul­mányozhatod, a számodra legalkalma­sabb időpontban.

A Pesti Jesivában könnyűszerrel rálel­hetsz chávrutádra, akivel kötetlen időbe­osztásban mélyülhetsz el a zsidóság legiz­galmasabb fejezeteiben angol vagy héber nyelven. Néhány, a Jesiva életében részt­vevő fiatalt kérdeztünk tapasztalataikról:

Kovács Máté másodéves pesti gim­nazista, a nyáron kapcsolódott be a jesivába:
Miként kerültél kapcsolatba a Jesivával?

– Néhányszor elsétáltam a Vasvári Pál utcában, és felfigyeltem a zsinagógát hirdető táblára. Egyszer rászántam ma­gam, benéztem, és elbeszélgettem a Je­siva hallgatóival. Ők ajánlották a nyáriJesiVAkációt, amit nagyon élveztem. A program után a Vasváriban folytattam a tanulást, illetve most már minden szom­batot és ünnepet ott töltök.

– Milyen programokat kedvelsz?

– Elsősorban a péntek estéket a kü­lönleges hangulat miatt. A másik fontos dolog, hogy az előadások mellett már egy tanulópárom is van – Eliezer. Vele az ak­tuális hetiszakaszt veszem át, Misnát tanu­lunk, és az éppen eszembe ötlő kérdésekre igyekszik választ adni.

– Mennyiben különbözik ez a fajta tanulási módszer az előadások hallga­tásától?

– Először is azzal foglalkozunk, ami a leginkább érdekel. Az időbeosztás is rugalmasabb, és sokat jelent az is, hogy jó kapcsolat, barátság alakulhat ki a chávruták között. Tehát sokkal személyesebb az egész, mintha egy lennék a hall­gatóságból.

Csillag Judit végzős pszichológus hallgató:

– Tavaly tavasszal egy barátommal, aki akkor a Jesivába járt hébert tanulni, találkozót beszéltem meg. és így téved­tem szinte véletlenül a jesivába. Magam­nak is megtetszett az ötlet, és meg akar­tam tanulni héberül olvasni, úgy gondol­tam, hogy illik legalább egy kicsit ismer­ni őseim nyelvét.

– Mennyire téma otthon a zsidóság?

– Habár valamikor a nagyszüleim vallásosak voltak, a háború óta a csalá­dunk egyáltalán nem foglalkozott a vallássál. Egy pár évvel ezelőtt édesanyában felébredt a zsidó érzés, és attól kezdveelkezdtünk karácsonyfa helyet chánuka gyertyát gyújtani. Egy pár éve jártam Szarvason, és mindig elmentem a nagy Chánuka Bálra.

– A Jesiva melyik programját aján­lanád a leginkább más fiataloknak?

– Kiemelném a péntek estéket, ahol felszabadultan minden héten hetven­nyolcvan fiatal jó hangulatban fogadja a Sábátot. Nagyon sokan úgy jönnek el péntek este, hogy zsidó létükre előszörjárnak zsinagógában, mégse érzik magu­kat feszélyezetten.

J. Péter 21 éves pesti fiatal:

– Az igazság az. hogy még mielőtt jár­tam volna a Jesivába. már hallottam a lubavicsiakról. habár nem sok jót: „túlfűtöttek”. „fanatikusak”, „nem Magyaror­szágon van a helyük”. Egy pár hónappal
ezelőtt egy régi haverom hívott, hogy menjek velük a „Dohány” elé táncolni a lubavicsiakkal. Először egy kicsit megré­mültem a „bóherek” nyíltságától. Hogy őszinte legyek, nem ezt vártam ilyen „val­lásos szakállasoktól”, de amikor láttam hogy sok más hozzám hasonló nem val­lásos fiatal is jár a jesivába. én is elkezd­tem járogatni. és ma nagyon szerves ré­sze az életemnek a Jesiva.

– Tulajdonképpen mi hoz a Jesivába?

– Hát ezt a kérdést már én is több­ször felvetettem magamnak… Azt hi­szem, hogy leginkább az őszinte jó han­gulat fogott meg… habár még néha el­fog a kétely, mennyire is lehet valóban őszinte ez az összetartás és jókedv amit itt látok. Az biztos, hogy amikor a Jesivában vagyok, olyan érzés fog el mintha kicsit egy más világban lennék. A légköre megfog, és sokkal inkább van kedvem tanulni, a zsidósággal foglalkozni, mint otthon.

– A Jesiva mely programjai fonto­sak neked a leginkább?

– A legjobban a péntek estéket és a tanulást kedvelem. Ennek is azt a formá­ját, amikor párban tanulhatok. Ilyenkor azt kérdezek amit szeretnék, nincs tabu téma. és van lehetőségem elgondolkod­ni a hallottakon.

        Spronz Péter angol szakos egyete­mista:

– Péter, hogyan kerültél a Jesivába?

– Egy barátom hozott először egy pén­tek estére, nagyon megtetszett és elkezdtem járni. Később felfedeztem a zsinagó­gában egy régi Radnótis osztálytársam öccsét. Köves Slómot. Ő ajánlotta figyelmembe a Jesivakációt, amire elmentem, és nagyon megtetszett.

– Mi volt olyan nagyon jó a Jesivakáción?

– Olyan program volt ez, ami kielégí­tett olyan laikusokat is mint én, akik a zsidóságot intellektuális oldaláról is szeretnénk megismerni. Sokféle témára orientálódott előadásokkal, ahol az ember
bármely kérdést feltehet, intenzíven tanul és emellett jó társaságban, vele hasonló korú fiatalokkal töltheti az idejét.

– A Jesivakáció után is folytattad a tanulást?

– Minden héten eljárunk egy bará­tommal a Jesivába tanulni, ahol egy sze­mélyes tutorunk van. Mindig valami más­ról tanulunk. Ezen a héten például ép­pen az imák kialakulásáról volt szó, de
tanultunk már a tiltott nemi kapcsolatok­ról is. Szóval mindenről.

Dénes G.

Megjelent: Egység Magazin 11. évfolyam 43. szám – 2014. július 31.