Széleskörű ismeretek a rabbinikus tudományokban
 

A Jesiva – Ortodox Rabbiképző szak jövőre is várja új hallgatók jelentkezését.

Az elmúlt év szeptemberében indult Jesiva – Ortodox Rabbiképző sza­kon hat hallgató kezdte meg tanul­mányait. A nappali tagozatos hallga­tók a Chumástól a Talmudig szinte minden hagyományos jesivai tan­tárgyban elmélyülhetnek. Az aláb­bi riportban Hurwitz Salamont, a jesiva Talmud előadóját kérdeztük az iskola tanmenetéről:

– Eltér-e a Pesti Jesiva tanrendje más jesiváétól?

– A Pesti Jesiva egy különleges oktatási intézmény, sőt, ha szabad így fogalmaznom: egyedi az egész világon. A legtöbb Chaszid Jesiva a világon elsősorban a Talmud, a Chaszid filozófia és a Sulchan Aruch (zsidó jog) oktatására koncentrál, és diákjaik már rendelkeznek bizonyos ismeretekkel a zsidóságról, így szá­mukra nem szükséges az oktatást az alapoktól kezdeni. A Pesti Jesiva oktatási rendszerének kialakításakor – a jelentős eltérések miatt – a ma­gyarországi viszonyok   figyelembe vételére koncentráltunk.

– A Pesti Jesiva egy kifejezetten magyar diákok részére kiala­kított oktatási rendszerrel dolgo­zik?

– Ez pontosan így van. Figyelem­be kellett vennünk, hogy a zsidó tu­dományokban elmélyülni kívánó di­ákok többnyire nem rendelkeznek ismeretekkel a zsidóságról, ezért elsődleges célunk, hogy az első évben megadjuk a tanulmányi alapo­kat, a következő két évben pedig már   magas   szinten   mélyülhetnek el hallgatóink a rabbinikus tudomá­nyokban.

– Vannak olyan tantárgyak, amelyek kevésbé jellemzőek a többi Jesivában?

– A Pesti Jesivában az első, azaz az úgynevezett alapozó év végére a diákjaink képesek lesznek önállóan tanulni a Talmudot, ismerni fogják a Sulchan Aruch legfontosabb részeit, de emellett alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy jól ismerjék a Chumást (Bibliát), valamint a zsidó filozófiát
és zsidó gondolkodásmódot is. Az oktatott tantárgyak sorában szere­pel továbbá a Kabbala és a Chaszid filozófia, sőt a zsidó történelem leg­fontosabb eseményeit is részletesen megismerik hallgatóink.

– Milyen nyelven tanulnak a hallgatók?

– Az eredeti klasszikus héber, il­letve arámi szövegeket közösen ma­gyarra fordítjuk, de nagy hangsúlyt fektetünk a modern héber nyelv ok­tatására is.

– Hány éves a Pesti Jesiva programja?

– Az oktatási program három éves, amiből az első év, a már említett alapozó év, a másik két évben pedig mélyebb ismeretekkel kíván­juk a hallgatók tudástárát bővíteni.

– Van-e lehetőség további ta­nulásra?

– Természetesen! A három éves program lezárása után hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy tanulmányaikat külföldi intéz­ményekben folytassák, ahol nemzetközileg elismert ortodox rabbivizsgára is felkészülhetnek. Biztos vagyok abban, hogy képesek lesz­nek helyt állni a világ bármely pont­ján!

– Minden évben indítanak kép­zést?

– Igen a nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre is fogadjuk az új hallgatók jelentkezését. A felvételizők ugyanabban a programban fognak részt venni, mint a mostani elsősök. Hallgatóink tanulmányi eredményükhöz mérten ösztöndíjban is részesülnek. Fontos azt is megjegyezni, hogy mivel várható­an a 2006-07-es tanévre intézmé­nyünk már főiskolaként akkreditálva lesz, ezért a most jelentkezők tanéveit remélhetőleg visszamenőleg is elfogjuk fogadni a főiskolai diploma
kiadásához.

Várjuk zsidó fiatalemberek jelent­kezését: 268-0183
 
Földiák Gábor

Megjelent: Egység Magazin 15. évfolyam 56. szám – 2014. augusztus 3.