Dvárim

Arius és Rabbi Joszi

És szóltam hozzátok abban az időben, mondván: Nem bírom, hogy én egyedül vigyelek benneteket. (5Mózes 1:9.)

…Nem bírom, hogy én egyedül… Lehetséges az, hogy Mózes nem volt képes ítélkezni a nép felett? Az az ember, aki kihozta őket Egyiptomból, aki kettényitotta nekik a Vörös-tengert, aki előidézte, hogy manna essen és fürjek szálljanak, nem tudott ítélkezni felettük?! Valójában ezt mondta nekik: „Az Örökkévaló, a ti Istenetek, megsokasított titeket” – Naggyá tett és feljebb emelt titeket bíróitoknál. Elvette tőletek a büntetést és a bíráitokra hárította.
Így mondja Salamon is: „mert ki lenne képes ítélkezni e tömérdek nép felett?” (1Királyok 3:9.). Hát lehetséges, hogy akiről az van írva: „Bölcsebb volt minden embernél” (uo. 5:11.) azt mondja: „ki lene képes ítélkezni”? Valójában így mondta Salamon: Ennek a népnek a bírái nem olyanok, mint más nép bírái, akik, ha halálos ítéletet hoznak, vagy botütést, megfojtást rendelnek el, vagy elfordítják az ítéletet és ezáltal lopnak valakitől, akkor annak semmilyen következménye sincsen. Ha viszont én törvénytelenül kötelezek valakit arra, hogy fizessen, akkor lelkemmel fogok fizetni, ahogy írva van: „[Az Örökkévaló] megfosztja kifosztóikat lelküktől” (Példabeszédek 22:23.).

Jelöljetek ki magatoknak bölcs és értelmes és ismert férfiakat törzseitek szerint és én fölétek helyezem őket. (5Mózes 1:13.)

…bölcs és értelmes… akik következtetni tudnak egyik dologból a másikra. Ezt kérdezte Arius [az ariánus kereszténység megalapítója] is Rabbi Joszitól: Mi a különbség a bölcs és az értelmes között? A bölcs egy gazdag pénzváltóhoz hasonlít: Amikor hoznak neki dinárokat, hogy vizsgálja meg azokat, akkor megvizsgálja, de amikor nem hoznak, akkor csak ül és nézelődik. Az értelmes pedig egy olyan pénzváltóhoz hasonlít, aki kereskedő is egyben. Ha hoznak neki pénzt, hogy vizsgálja meg, akkor megvizsgálja, ha pedig nem hoznak, akkor ő maga jár utána és kereskedik.

Ne legyetek tekintettel a személyre az ítélkezésben, hallgassátok meg egyformán a kicsinyt és a nagyot, senkitől ne rettenjetek meg, mert az ítélet Istené; és amely dolog nehéz nektek, azt hozzátok elém és én meghallgatom. (5Mózes 1:17.)

…hozzátok elém… Emiatt [hogy így elbízta magát,] vétetett el tőle az ítélkezés Celofchád lányai ügyében (lásd Rási: 4Mózes 27:5.). És ugyanez történt, mikor Sámuel így szólt Sáulnak: „Én vagyok a látó” (1Sámuel 9:19.). Azt mondta neki Isten: Esküszöm az életedre, hogy bebizonyítom neked, hogy nem te látsz! És mikor bizonyította be? Amikor [Sámuel] jött hogy felszentelje Dávidot: „mikor meglátta Eliábot, így szólt: Bizony az Örökkévaló előtt van az ő fölkentje!” (uo. 16:6.). Azt mondta neki Isten: Nemde azt mondtad: „Én vagyok a látó”? [Én azonban azt mondom:] „Ne tekints ábrázatára” (uo. 7.).

Zúgolódtatok sátraitokban és mondtátok: Mivel gyűlöl minket az Örökkévaló, azért vezetett ki minket Egyiptomból, hogy az Emori kezébe adjon bennünket, és elpusztítson minket. (5Mózes 1:27.)

… Mivel gyűlöl minket az Örökkévaló, azért vezetett ki minket Egyiptomból… A kivezetés oka a gyűlölet volt. Egy hús-vér királyhoz hasonlít ez, akinek két fia volt és két földje. Az egyik egy olyan föld, amin gazdagon volt víz, a másik száraz volt. Akit kedvelt, annak adta a jól öntözött földet, akit pedig gyűlölt annak adta a száraz földet. Egyiptom földje jól öntözött, mert a Nílus feljön és megöntözi azt, Kánaán földje azonban száraz. Minket pedig kihozott Egyiptomból, hogy nekünk adja Kánaán földjét.

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 40. szám – 2014. november 17.