Rási premier

Megjelent a Rási Biblia kommen­tár magyarázataiból összegyűjtött válogatás 7. kötete is.

Oberlander Báruch és Köves Slomo rabbik szerkesztésében, az EMIH és a Chábád által közösen kiadott Rási ma­gyarázatok sorozat magyar nyel­ven most először jelenik meg. Asorozatban megjelenő kötetek folyamatosan,   az   aktuális   heti szakaszokhoz igazodva jelennek meg, majd összegyűjtve, egységes szerkezetben, könyv formá­jában kerülnek kiadásra. Köszön­jük Georg Katcz ügyvéd úr nagylelkű támogatását.

A füzetek kaphatók a Chábád irodában (V. Károly krt. 18-20.). Áruk: 450 Ft

Könyvvásár a Chábád Központban

Egész évben szeretettel várja

könyvkínálatával az érdeklődőket

a Chábád Lubavich Alapítvány.

Cím: V., Károly krt. 20. Nyitva: H-Cs: 9-17 P: 9-15.
Sábát a Rabbinál!

Messze laksz a zsinagógától? Nem tudod, hogyan kell Sábátot tarta­ni? Aludj a rabbinál! Jelentkezz a programra! Info: 268-0183

Ünnep a Hanna Klubban

A Hanuka és Tu biSvát ünnepét is együtt ünne­pelhették a Hanna Klub tagjai. Hanuka ünne­pét meghitt hangulat­ban énekkel és tánccal, Barakhan Yafush hászid énekesnő vendégszereplésével töltöttük, míg Tű biSvát ünnepét háromfogásos ünnepi vacsorával, Oberlander Batsheva rebbecen előadását hallgatva ünnepeltük.

A rebbecen kihangsúlyozta a hanukai csoda jelentőségét: „A puszta tény, hogy itt vagyunk és élünk.”. A Fák ünne­pén a rebbecen érdekes hasonlatot vont az ember és a fa élete között. A zsidóság is csak úgy maradhat fent, ha mi, felnőttek előteremtjük a lehetőséget, hogy gyermekeink is gyökeret ereszthessenek, a zsidó hagyományokat megis­merve életben tartsák azokat, csak úgy mint a fák, amelyek a gyökereik révén táplálkoznak és virulnak.

 
 
Két nagy rabbi jorcájtja

Svát hó 4-én (január 23-án) hunyt el Baba Száli rabbi, a marokkói zsidó­ság legkiemelkedőbb alakja. Ez alkalom­ból közel százan gyűltek össze az EMIH Központban, hogy megemlékezzenek Baba Száli jorcájtjáról. Az eseményen Shmuel Raskin rabbi, az izraeli közös­ség vezetője mondott beszédet és Oberlander Báruch rabbi mutatta be Baba Száli nagyságát és rabbi tevékeny­ségének jelentőségét.

Svát hó 10-én (január 29-én) emlékeztünk meg a ha­todik lubavicsi rebbe jorcájtjáról. Az 1950-ben eltávozott Joszéf Jichak Schneersohn rebbe, Menachem Mendel Schneersohn rebbe elődje, a chábád mozgalom kivéte­les alakja. A sztálini időkben ő volt az egész szovjet zsidóság egyik legkarizmatikusabb vezetője.

Az emlékére tartott fábrén-geme Köves Slomó rabbi ottho­nában került sor. Köves rabbi ar­ra hívta fel az ünneplők figyelmét, miként vonjuk le a tanulságot J. J. Schneersohn rebbe önfeláldo­zó viselkedéséből, és hogyan for­dítsuk azt javunkra gyakorlati életünkben.

Globalizáció és zsidó identitás

Rabbi konferencia a Károly körúton

A globalizáció lehe­tőséget nyújt, hogy „világpolgár” módjá­ra megismerhessük a másságot és a más kultúrákban lévő po­zitív értékeket. Ám kihívásai közepette is meg kell őriznünksaját zsidó vallási és kulturális hagyományainkat… Hangzott el Oberlander Báruch, a Közép-Kelet Európai Rabbik Tanácsa (KERT) elnökének előadásában a szervezet által január 21-22-én, az „Identitáskérdések a Globalizációban – A kö­zép-kelet európai zsidó közösségek és új lehetőségeik a bővülő EU-ban” – címmel megrendezett nemzetkö­zi konferencián. Ebből az alkalomból, az első napon megtartott ünnepélyes fogadáson a KERT vendégei voltak a tagországok közül Szlovénia, Lengyel­ország, Szlovákia, Románia, Bulgária és Izrael nagykövetei, valamint az amerikai nagykövetség munkatársai. A dísz­vendég dr. Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere volt, aki bensőséges, a zsidóságról szóló gondolatait és él­ményeit osztotta meg az egybegyűltekkel. Az estet meg­tisztelte jelenlétével dr. Kondorost’ György államtitkár és dr. Gottfried Péter EU nagykövet is.

A nyitó napon külön szekcióban üléseztek a KERT rab­bijai és előadásokat hallgattak a reform, a Szombat és a modern technika, a közösség és infrastruktúra, a kóserság, valamint a helyi és a családi hagyományok ellentéteiről. A hitközségi vezetők és vezető rabbijai a térségben felmerülő

aktuális problémákról, a hitközségek nehézségeiről és  fejlődési lehetőségeiről.

A konferencia hétfőn dr. Lomnici Zoltánnak, a Legfel­sőbb Bíróság elnökének a lelki­ismereti és a vallásszabadságról szóló előadásával folytatódott. Az új globális keret, az Európai Unió megkönnyítheti a rassziz­mus és az antiszemitizmus elleni harcot és a kontinensen hosszú távra biztosnak tűnik a békés állapot. A reményünk az -hangsúlyozta Oberlander Báruch -, hogy a globalizációval és az Európai Unióval közelebb kerülünk ahhoz a „csodá­latos korszakhoz, amelyben ‘nem lesz sem éhínség, sem háború és a világ dolga nem lesz más, mint Isten megis­merése’ .”

A konferenciáról az előadás megtekinthető a www. zsido.com/mp3 weboldalon.
Rebbecen világtalálkozó

Magyarország képvisele­tében Dvóra Lea Hurwitz rebbecen vett részt 2007. február 8-1 l-ig megrendezett találkozón Brooklynban.

A közel 800 slucha (rebbecen) és számos kíséró’-támogató a négy napos ren­dezvényen előadások, szemináriumok és workshopok ke­retében foglalta össze a világ különböző pontjain szolgáló rabbi feleségek közös, megoldandó problémáit. Sokan csa­ládjuktól elszakítva, idegenben, nehéz körülmények között végzik munkájukat, s hogy nincsenek egyedül, azt a találko­zóról készített fényképfelvételek is egyértelműen tanúsítják.

Házszentelés Tóra-tekercsekkel

A Michaéli család nagy megtiszteltetésben ré­szesítette a Keren Or imaházat. Március 9-éna család két új Tóra-te­kercset adományozott a közösségnek annak alkalmából, hogy apaés fia új lakásba költö­zött Budapesten. Az utolsó betűk az adományozók laká­sában kerültek a helyükre. Az ily módon tökéletessé váló tekercseket ünnepi menetben, dal és tánc közepette hoz­ták a Keren Or zsinagógába. Az ünnepség díszvendége az Izraelből érkezett Pinto rabbi volt. A család adományával a Tóra-tekercsek száma ötre emelkedett.

Legyél te is milliomos! Csak adakozni kell!

Adakozás a jó üzlet titka!

Ezt tudhattuk meg Lev Leviev izraeli ­orosz üzletembertől, aki február 19-én két napos látogatásra ér­kezett Budapestre. Az első üzleti lépése­ket Leviev a gyémánt­kereskedelemben tette meg. Ma Izrael öt leggazdagabbjának egyikeként külön gondot fordít szerte a világon az Or Avner-Chábád iskolahálózat fenntartására. Tiszteletére az EMIH központjában hétfőn este ünnepélyes fogadást rendeztünk, amelyen a magyar kormány részéről Garamhegyi Ábel, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitká­ra is üdvözölte.

Sorsforduló: Purim a Kaméleonban

Féktelen jókedv, harsogó ritmikus muzsika és pergő lábak jellemezték az idén a purimi ünnepségeket. Több százan, szinte minden kor­osztályból birtokukba vették a Mammut Kaméleon klub­ját erre az estére.

Volt, aki mozlim nőnek, török basának, skótnak, ha­lálnak, vénasszonynak, orvosnak és ápolónőnek, pillangó­nak, Csipkerózsikának, vagy éppen bohócnak öltözött.

A vígasság közepette Mendy Oirechman és Mendy Loewenthal rabbinövendékekhihetetlen energiával és átélés­sel olvasták fel az Eszter teker­cset. Hámán nevét a kereplők,a dobogások és hangos nem tetszés zaja nyomta el.

Másnap Köves Slomó rab­bi tartott fábréngent a fiataloknak. Ének, zene, tánc és mulatozás! Köves rabbi kiemelte, hogy Purim a változás ideje, ahogy a Tóra mondja, ilyenkor „minden megfordul”. Ha változtatni akarunk eddigi életünkön, a Purim jó alka­lom erre.

A kisebbek a Vasvári zsinagógában és az Újudvarban ünnepeltek.

Kipa és Cicit kóc és csomó helyett

Most először érte olló a Hurwitz-ikerpár haját. Ádár hó 21-én a Keren Or-ban került sor Moishy és Tzviki Hurwitz hajvágására. Az ikrek rövid műsorral lepték meg a vendé­geket. Az első tincset Oberlander Báruch rabbi vágta le, őt követték sorban a rabbik, majd a tiszteletre méltó vendégek következtek. Minden levágott hajtinccsel gyűlt az adomány a cödáká perselyben. Ezzel a fiúgyermekeknél elérkezett a kipa, a cicit és velük együtt a tanulás ideje is. Mázéi Tov az ikreknek és az egész Hurwitz családnak.

Hanukai üzenetek
A magyarországi zsidóság a már hagyomá­nyosan, a Nyugati téri nyilvános gyertya­gyújtás alkalmával hallgathatta meg a köz­jogi méltóságok hanukai ünnep alkalmábólelmondott szóbeli, vagy levélben megkül­dött írásos üzenetét.

„Ezen az ünnepen a zsidóság meg­mutatja önmagát a világnak” és „ezál­tal lehetőséget te­remt, hogy ezt az ünnepet minden­ki megismerhesse” „a zsidóság emelt fővel ünnepelheti az isteni csoda és a szabadság ünnepét.”

Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter

„Olyan ország polgárának jó lenni, ahol mindenki természetesen éli meg saját kultúráját, és ugyanígy fogadja el a másét is.”

Gyurcsa’ny Ferenc miniszterelnök

„A Hanuka alkalmából tartott nyilvános emlékezés az elmúlt évtized során hagyománnyá lett.”

dr. Göncz Kinga külügyminiszter asszony
„A Hanuka … csodás győzelemnek állít emléket, mely nemcsak a zsidóságnak, hanem …minden em­bernek példát mutat.”
dr. Demszky Gábor főpolgármester

Megjelent: Egység Magazin 17. évfolyam 61. szám – 2014. augusztus 4.