a lubavicsi rebbe: Kosztroma

a lubavicsi rebbe: Kosztroma