Deutsch Gábor ünneplése

Július 20-án, szombaton délben, a mitszáf ima után, bensőséges, meleg hangú kiduskeretében ünnepelte a Vasváry Pál utcai Sász Chevrá, vagyis a Chábád Lubavics zsinagóga híveinek közössége egyik legrégibb és funkciói alapján nélkülözhetetlen tagját, a zsina­góga góbéját, a MAZSIHISZ és a BZSH Képviselőtestületének tagját, Deutsch Gábort, a Pedagógium tanárát.

Deutsch Gábor, aki évtizedek óta állandó és lelkes részese a közösségnek és talán legtevékenyebb személyisége, mondhatnánk „motorja” a vallási és közösségi életnek, lakhely változtatás miatt kénytelen zsinagógát is változtat­ni. Az utolsó sábeszt töltve a megszo­kott és megszeretett sülben, a kidus részeként búcsúztunk a körzet elöljáró­jától, a zsinagóga gábéjától.

Oberlander Báruch rabbi vázolta Deutsch Gábor kötődését és sokrétű, fontos munkásságát a körzet és a zsinagóga életében. Köszönetet mondott „a zsinagóga mindenesének” és távozá­sa miatt sajnálatát fejezte ki. Borsányi Schmidt Ferenc, a körzet elöljárója méltatta az ünnepelt vallásos, írói és oktatói tevékenységét és színes egyéni­ségét. Kifejezte azon reményét, hogyDeutsch Gábor egyszer-egyszer vendég­ként visszatér ama helyre, ahol mindig szeretettel gondolnak rá. Szerencsésnek nevezte azt a közösséget, ahová Deutsch Gábor a jövőben csatlakozni fog. A körzet legrégebbi tagjai nevében Herskovits Gyula elöljáró elevenítette fel emlékeit a zsinagóga és a körzet múlt­jából, kiemelve Deutsch Gábor szere­pét. Az ifjúság gondolatait Köves Slomó lubavicsi rabbi tolmácsolta, akinek meg­határozó személyes emlékei is fűződnek Deutsch Gáborhoz, a gabéhoz, akiSlomó első lépéseit segítette-támogat-ta a zsinagógában.

BSF

Megjelent: Egység Magazin 12. évfolyam 49. szám – 2014. július 31.