Az adományozásnak több fokozata van, az egyik legmagasabb szint a titkos adományozás, a „mátán beszéter”, amikor a rászoruló nem tudja kitől kapott, de az adományozó sem ismeri személyesen a nélkülözőt.

Egyet a sok ilyen esetből örökít meg az alábbi történet: 1917 zimankós őszének végén, az elhunyt gárdonyi Neumann Frigyesné, Lujza, a Pesti Izraelita Nőegylet elnökének tiszteletére gyász-Istentiszteletet tar­-

tottak a Dohány utcai zsinagógában, ahol természetesen Weiss báró is megjelent.

Weiss Manfréd a csontig hatoló fagyra panaszkodott a mellette ülő Schichtancz Árminnak (1862-1939), a Wesselényi utcai iskola igazgatójának (később az Országos Iz­raelita Tanítóegyesület elnökének), aki erre megjegyezte, hogy gondoljon csak azokra, akiknek nincs mivel otthon fűteni, nekik legalább van… Másnap Weiss egyik leánya hívta Schichtancz lakását, amikor is számon kérte apja miatt, aki egy szemhunyást sem tu­dott aludni az igazgató megjegyzé­se miatt – azonnal kezdjenek hát ak­cióba, és juttassanak szenet a me­le­get nélkülözőknek!

Ehrlich G. Gusztávval léptek kap­csolatba, aki az összes mozgósítható tüzelőanyagot a rendelkezé­sükre bocsátotta, majd, mikor az el­fogyott, Weiss Manfréd pénzutal­ványok kiállítását rendelte el – szigorúan az ő nevének említése nélkül. Így lett enyhébb az 1917/18-as fagyos tél a fővárosi lakosság számára, hála Weiss báró jóságának…

 

Weiss Manfréd honvéd már idős volt, így hát nem is erejével, hanem végtelen gondoskodásával vette ki a részét a háborús időkben. A népkonyhán kívül a következők köthetők személyéhez (a teljesség igénye nélkül):

Katonai tüdőbeteg-szanatórium, megvakult katonák menhelye, a 17-es katonai kórház területén létre­ho­zott legénybarakk. Létrehozott a Szent Já­nos szanatóriumban se­besült tisz­ti alapítványt, tábori kór­házakat a frontvonalak mellett, ado­mányozott több katonai röntgen-autómobilt. Nagy összegekkel tá­mogatta a Vöröskereszt munkáját is.

 

Weiss Manfréd nevét közterek, intézmények, iskolák viselik, de ami ennél is fontosabb, hogy többen a báró egy alapelvét is tovább örökítik: mégpedig, hogy a tőke kötelezettségekkel jár, azaz jótékonykodni kell, mellyel aztán másokat is a jótékonykodásra sarkallunk.

Weiss egyik életművének inspirálására a Cedek EMIH Izraelita Szeretetszolgálata róla ne­vezte el a hetekkel ezelőtt nyitott nép­kony­há­ját (Baross utca 61.), ahol hétről hétre változatos és tápláló menüből osztanak ingyen ebédet a rászorulóknak.