CHÁNUKÁ ÜZENETE
 
Tálmudi bölcseink így írták le Chánuká csodáját: “A Szentföld megszállása idején a görögök behatoltak a Héchálba (a Bét HáMikdás ‑ Szent Templom ‑ belső szentélyébe), és megszentségtelenítették az összes olajat. Amikor a hásmóneusok megsemmisítették a betolakodókat, egy korsó érintetlen olajat találtak. Ez mindössze egy napra volt elegendő. A menóra fényét újra meggyújtották, és az olaj csodálatosképpen nyolc napig égett, míg újat nem tudtak készíteni.”
Tálmud szövegéből világosan kiderül, hogy az olaj nem véletlenül vált tisztátalanná, hanem szándékosan és céltudatosan szentségtelenítették meg. Fel kell tennünk a kérdést: ha a görögöknek az volt a céljuk, hogy kioltsák a menóra fényét, és megakadályozzák újragyújtását, vajon miért szentségtelenítették meg az olajat? Nem lett volna-e célravezetőbb elhasználni vagy megsemmisíteni azt?
Erre a következő választ adhatjuk: bölcseink felhívják figyelmünket, hogy a görögök valódi célja nem az volt, hogy megakadályozzák a menóra fényének újragyújtását, hanem azt akarták elérni, hogy tisztátalan olajjal gyújtassék újra, és pontosan ezért hagyták az olajat a Szentélyben. Ez tehát a lényeges szempont, és ez a Chánuká üzenete is.
A görögök hajlandónak mutatkoztak elismerni a Tórát, sőt el is fogadták volna mint tökéletes szépségű irodalmi alkotást, költői művet, tudományos, filozófiai alapvetést stb. Úgy kezelték, mint emberi alkotást, akárcsak saját mitológiájukat (amely emberi találmány, amelyben az istenségek emberi arculattal, emberi alakban, emberi jellemvonásokkal, szenvedélyekkel vannak ábrázolva). Ilyenformán a Tórá korról korra változhatott volna, sőt úgy kellett volna módosulnia, hogy összhangban legyen az uralkodó osztály moráljával és az adott korszak irodalmi eszményeivel, erkölcseivel: ez persze elsöpörte volna a vallási előírások ‑ a szombat, a körülmetélés stb. ‑ állandóságát és szilárdságát. Tehát nem a Tórá betiltásáért harcoltak, hanem az ellen, hogy a Tórát Isten adta szövegként, Isten Tórájaként fogják fel.
Ugyanezzel a gondolkodásmóddal: nem a benne foglalt erkölcsi és etikai értékektől irtóztak, hanem az isteni törvények ‑ az emberi értelmet meghaladó előírások ‑ betartásától, amelyek mindennél jobban körülhatárolják a zsidó életmódot, annak magasztosságát és tisztaságát.
Ezenkívül ‑ és ez volt a legnagyobb veszély, amelyet a Szentélynek a görögök általi megszentségtelenítése magában rejtett ‑ szerették volna, és meg is próbálták elérni a menóra meggyújtását, saját, megszentelt helyén, a Héchálban, hogy éppúgy sugározza fényét, mint azelőtt ‑ csakhogy a fény a görögök által “kezelt”,a pogányok keze által megszentségtelenített olajból eredt volna.
Ha ezzel a szemlélettel hatolunk mélyebbre a Chánuká valódi tartalmába, megérthetjük ennek az ünnepnek igazi üzenetét.

Megjelent: Egység Magazin 1. évfolyam 2. szám – 2014. július 22.